QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 立即注册 | 找回密码

主题

帖子

荣誉

管理员

Rank: 40Rank: 40Rank: 40Rank: 40Rank: 40Rank: 40

技术值
查看: 5783|回复: 22

[C] 【入门】《C Primer Plus》(第5版)

[复制链接]
最佳答案
200 
累计签到:2343 天
连续签到:3 天
小甲鱼 发表于 2016-11-13 02:23:08 578322 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册加入鱼C,享用更多服务吧^_^

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
TB1Gj17LVXXXXbYXXXXXXXXXXXX_!!0-item_pic.jpg_430x430q90.jpg

/ o" Q* U6 ^8 Y5 M/ i; I' D8 j7 @- s, g- e9 ]
书名:《C Primer Plus》(第5版)
" ^, t$ R3 X1 t, S作者:Stephen Prata- ?5 ?" S$ T; C. Y% r
译者:云巅工作室2 y9 J5 C0 V( [
出版社:人民邮电出版社  B- b2 c# c, @. B4 w
出版年:2005年2月1日(第1版)
- e# a! T- w# U6 n- L( T定价:60.00元* M3 E3 H: T( c
装帧:平装' |; v3 H3 {6 `
ISBN:9787115130228
2 c6 I* B3 N' Z$ B8 O; F- A# I4 D
购买链接:9 Z% {7 G/ L- q* j% w6 }% B

7 |* o) W" z. K. E3 V2 m! C
& `- m1 r9 r8 ]9 v( G7 E
亚马逊(Kindle)-> 传送门2 v5 N& \- r/ |) T+ h7 q$ C3 m# _

! r" ]* K9 z- f. _, w9 u亚马逊 -> 传送门
( v9 h# n0 H% m, ?6 s. [' u# [- @. C, Y1 t) u
当当网 -> 传送门
4 S9 R* M. b' x. v. i2 y
- e" A8 J  z: y) |  H& O京东 -> 传送门. Z% M6 A: `! J
: B% R5 h3 n0 S( c. ^6 o& H1 _- y
天猫 -> 传送门
5 {$ D: x1 w7 ?  K# i6 @  M+ D; q
6 u9 Y. b1 v1 w, F: o1 D
. p' L# L5 w  N0 e: W& ?内容简介:
9 T8 J5 g( [, z5 X# }: F% v' u8 ]/ z  W  X- u7 f  z" {+ m

& t5 f6 i2 z/ D1 x( w" S5 q5 Y
《C Primer Plus》(第5版)共 17 章,介绍了 C 语言的基础知识,包括数据类型、格式化输入输出、运算符、表达式、流程控制语句、函数、数组和指针、字符串操作、内存管理、位操作等,知识内容都针对 C99 标准;另外,《C Primer Plus》(第5版)强化了对指针的讨论,并引入了动态内存分配的概念,也讨论了 C 预处理器和 C 库函数、高级数据表示(数据结构)方面的内容。
, v9 s3 c# j( w6 R' n; R
% t' m! u. H& r' X《C Primer Plus》(第5版)全面讲述了 C 语言编程的相关概念和知识。《C Primer Plus》(第5版)适合希望系统学习 C 语言的读者,也适用于精通其他编程语言并希望进一步掌握和巩固 C 编程技术的程序员。
( g3 g$ ?  d: w. p- a5 N; C+ b
9 {1 x! L+ ]$ o4 e6 x- `
; D2 T: B8 g- x9 |) i目录:( S5 I! C( W0 I6 [+ D8 {

% a# w1 U2 I3 y( k

3 Z! T  E( `; {第1章 概览
3 Y% E9 K0 J! d' L# m$ s1 e# ~9 [; h
& D  i  D  p# l6 {0 J2 L1.1 C语言的起源
; y* K4 m- a/ l3 |1.2 使用C语言的理由- a$ h$ A5 G7 v- v0 [* \) p
1.3 C语言的发展方向
5 i) x+ X% }; `; b4 L1.4 计算机工作的基本原理5 I/ g9 }' q; k8 k8 s4 Q; |
1.5 高级计算机语言和编译器
& l7 `& [' L) H5 e5 `/ C) _1.6 使用C语言的7个步骤0 J4 t% s! p/ {# u
1.7 编程机制- W0 [- M! |. W
1.8 语言标准
/ I; f8 ]( |! i8 j7 G) N3 C+ X1.9 本书的组织结构* }4 H0 g3 s% D# \* J' f
1.10 本书体例' C9 L/ E+ E$ u' `6 l* E
1.11 总结
6 Q- i' a* N" x9 Q8 Q1.12 复习题
- U7 S4 n9 H. L8 k+ H0 n6 b- e; I; B; h1.13 编程练习% a; a* w5 \" {% l9 w6 R5 C
) \' L- G$ W5 F+ ^6 F6 S
第2章 C语言概述6 w+ R, E8 o# D% V! I

/ d; g; m% W6 w% ]2 \3 c# b2 ~( M+ i/ B; y2.1 C语言的一个简单实例
* H  f2 {9 L" y5 L" k. `0 P2.2 实例说明
+ C* X; |; s; k0 l2.3 一个简单程序的结构% T3 U1 q& m/ H: {6 Z: I) g
2.4 使程序可读的技巧
) ]- a9 @! D6 z: N- ?: [' `; g' j2.5 更进一步
. Y* _$ t3 |7 O5 y9 O  M2.6 多个函数
' D" d& j7 q: q9 g/ m8 {, i# b2.7 调试% A1 M" _: v% N- {' g% G- N5 N
2.8 关键字和保留标识符
- T, x: _; Y3 c- Q0 D2.9 关键概念5 O0 c  z! \5 v1 I1 m  w- c
2.10 总结$ M' {2 q. S: ^7 z7 q3 H, S5 c6 F* C9 ^
2.11 复习题
' N% R, Q4 c: F+ `" `2.12 编程练习+ y2 |; B$ S4 p
3 C; S% N+ D* {1 V
第3章 数据和C
( m6 }8 B$ o5 b1 @# W3 E& b7 O4 v$ R+ W5 X/ x
3.1 示例程序0 {8 n4 o; e" {+ I
3.2 变量与常量数据
% C1 s3 u: B# T- V+ Y3.3 数据:数据类型关键字- W! s; ]& p2 ?. ?  z9 h
3.4 C数据类型1 r. d4 Y0 o! w* X9 z5 m
3.5 使用数据类型
+ U: j3 a" T: f3.6 参数和易犯的错误) O: A4 J# }5 {! `
3.7 另一个例子:转义序列3 E4 W7 ~$ |; N1 s9 ^" P/ \
3.8 关键概念; |9 c( H5 v" {
3.9 总结
9 l; F! k4 `1 [  P9 ?1 W0 N3.10 复习题
, j3 |% i/ B8 y) `- D2 u7 U8 f3.11 编程练习* }8 X0 Z1 V' {; U' \

4 u; t8 k; i0 Q6 x第4章 字符串和格式化输入/输出
5 H6 @% E2 D% `! o1 G/ R, C1 U' I- k. a  A+ e1 @  r
4.1 前导程序
# i) R: X% o7 s4 d4.2 字符串简介) {. o) I- b/ m# G8 Z7 }& r2 C
4.3 常量和C预处理器2 R9 \8 W* J5 H% J6 l4 V; S
4.4 研究和利用printf()和scanf()
, Z# V8 g; ?* x! m& {& u/ A, v4.5 关键概念
; r5 A7 g  u; W& O# f- T( f4.6 总结# d8 P: [/ ~5 ~8 i
4.7 复习题
+ C7 f2 H2 M) d4.8 编程练习
, J. t7 _& t3 G1 z$ o. Q% B
( ?" C; `) [2 L, U- R$ [& f第5章 运算符、表达式和语句
5 r9 l( ~& v- z( j
( @( u$ ^% S  B. U0 Q5.1 循环简介9 k' p$ r  K* H5 L# @; K1 v; j: x, w& o& q7 o
5.2 基本运算符& A" V7 O" |0 p8 E/ e5 A
5.3 其他运算符4 w& `: p4 v- Q
5.4 表达式和语句
9 x1 M: b7 a0 t/ P. Y/ R5.5 类型转换$ T3 A# U$ [1 A8 H) x
5.6 带有参数的函数; B2 ~9 g/ `4 m% c
5.7 一个示例程序
; L& c% `8 X3 |  _, [' V5.8 关键概念& b& W$ d  G: G4 M0 x0 ~' ~0 N( L
5.9 总结2 R" a( \4 L8 W0 x" i! W
5.10 复习题1 {0 `* x) }) Z+ [' U% F) \
5.11 编程练习
& T3 a. w( @3 {0 _
5 u/ ]: N! K* S' e+ v0 b- [; M第6章 C控制语句:循环+ Q& t# G! f! Y) h- g" M
% Q5 G' I( Z7 l& h
6.1 再探while循环
/ d6 n5 D2 y& F! O: t7 y6.2 while语句& r. Q! C3 N; h! B$ u! \& g
6.4 不确定循环与计数循环9 e* `  T! N4 V* X& D- i
6.5 for循环( r# y$ P* u4 q$ b9 C7 D# ]
6.6 更多赋值运算符:+=、-=、*=、/=和%=4 L% e) w5 N& _( t) i: c/ o( [) X
6.7 逗号运算符
$ U$ E3 m% z: ~6.8 退出条件循环:do while
9 Q- L2 t/ J4 ~4 Z  q) s4 v0 j6.9 选择哪种循环+ C$ K5 ?* `* F4 a' W
6.10 嵌套循环
$ N/ j" B1 r+ E+ Y( `2 b6.11 数组+ `. C1 H$ ]& r  @
6.12 使用函数返回值的循环例子
0 f  t9 [: R) W: F( q. c7 v9 D6 x6.13 关键概念
1 Z8 U" s) ^2 y' I! ]4 g, p" h6.14 总结
% X! s8 }4 n  }. Z9 i' s6.15 复习题
! ^7 O# l% o6 E% U6.16 编程练习+ |0 f' V/ d; |5 Z! `
: u  h9 Z% H3 {$ N1 p1 G7 |, ^$ [
第7章 C控制语句:分支和跳转; P. `" B5 D1 H2 G6 Y" X
3 \. @- n1 B# R. j9 z. r6 ~
7.1 if语句
! W( p; s* g, J) m6 X7.2 在if语句中添加else关键字
. x% U, y+ O  s$ h3 _. `( X7.3 获得逻辑性% I# q6 j! K( B$ |; c; s& |: j
7.4 一个统计字数的程序
# H( Z% _3 @9 s7.5 条件运算符?:2 B; F) a% G, T: ]0 T. H9 n
7.6 循环辅助手段:continue和break
/ C1 P; ?* i, N# b7.7 多重选择:switch和break$ h4 i4 Y2 u* I' D: C- E
7.8 goto语句
5 N! u# V* w9 M1 M4 Y$ u& E4 o7.9 关键概念9 N6 S$ b  w1 n9 J
7.10 总结, X4 V3 I9 z! L8 E( I  C
7.11 复习题
# \1 b' g( c9 j, m7.12 编程练习3 F% Q0 K6 U* x

1 V$ \' m8 ^5 z) f& E& v! s0 ?第8章 字符输入/输出和输入确认
! F) [8 N! F, D3 J0 k+ R' z; @
9 l8 c9 ~  [8 V. S- U8.1 单字符I/O:getchar()和putchar()
4 T( j: _% e2 g2 S" X8.2 缓冲区' L  Y& T% C3 r+ p6 f
8.3 终止键盘输入, l. o) T" E& H/ U/ Z4 q
8.4 重定向和文件
1 r/ P& z  `$ |* ?8.5 创建一个更友好的用户界面5 a1 }+ x5 j8 z0 G: D
8.6 输入确认" L% I2 _5 A* p  _/ Y
8.7 菜单浏览4 E! w% p  C0 Q  o' H
8.8 关键概念8 q( E( x( H( H$ |% _: w7 w5 o
8.9 总结0 b7 o- v1 i* ~
8.10 复习题
  W% z, e7 {- P! i+ H1 P8.11 编程练习" i  o1 j. v, u  [

7 }4 v9 ~! P2 G- H8 M( R第9章 函数
8 Y% |" g6 S  [; ^% |; b6 M/ N; Y9 z
3 c7 s6 R* |% p9.1 函数概述; e9 Y! W: w6 p0 K3 W6 w
9.2 ANSI C的函数原型
! `7 a$ K, e' ]! x9.3 递归" |2 }3 G6 u! f
9.4 多源代码文件程序的编译
6 |# |3 k) Y, V: Z  g9.5 地址运算符:&
3 X( c# L% O6 x# C$ c* m9.6 改变调用函数中的变量
0 n  {! R+ A9 C) j+ \3 V. _# Y; U6 a9.7 指针简介8 m0 f6 O- \% q7 N1 ?
9.8 关键概念
0 i. o9 @( j1 O0 }! {& u/ y9.9 总结" c. s9 K* r/ t2 E
9.10 复习题$ I0 u( J# G- ^9 j7 }/ S: ]
9.11 编程练习) P7 o$ x& d0 i, Z5 W; I1 I
; X/ C. }- B4 g/ @) C* A
第10章 数组和指针0 ^4 B, J# F& h
2 \; o& {: R* a6 a; H( O/ F
10.1 数组& q- D# ]+ f( |. s- U: c$ F) M
10.2 多维数组
3 h: k) [( ^6 L2 O% K5 o; z10.3 指针和数组0 d$ f' q( _) g! H6 s
10.4 函数、数组和指针
: |3 _" V& Z0 j10.5 指针操作
7 b+ H; _  _. P- U- @) _) T10.6 保护数组内容6 I) }% X& P: [9 x1 V1 }
10.7 指针和多维数组4 S$ w0 o: O2 ^# P8 t8 Q
10.8 变长数组(VLA)
0 d- E$ Z/ c3 F/ m* s10.9 复合文字
1 J0 [$ `# X* k9 O9 @+ _10.10 关键概念
5 [$ k" N( f" m6 I0 q& Y, O, S' \10.11 总结' B8 |2 }$ I/ u% K/ a" d
10.12 复习题  w" E9 S5 k9 ]
10.13 编程练习
; h7 h) T  Q2 |: W! E2 x4 B+ C/ g, d  L: e2 |. ~
第11章 字符串和字符串函数$ _5 C. t+ f* p, W
9 T; N, ]9 A1 W/ P- X) D5 }
11.1 字符串表示和字符串I/O  O* d2 v* p$ i3 F- i8 t7 y; w" ~
11.2 字符串输入+ V- ]1 w0 a# ?8 ]! l7 V, K
11.3 字符串输出
' C" A6 z* Y2 D# D11.4 自定义字符串输入/输出函数
0 I: J) x1 s) |11.5 字符串函数
$ U, c& [2 [7 r) B2 E# ]- e11.6 字符串例子:字符串排序$ b. M* q, M2 C' H) P
11.7 ctype.h字符函数和字符串
. f+ B$ W2 \9 N: Y- U11.8 命令行参数
' ?1 k2 `1 U3 r- s) B11.9 把字符串转换为数字
8 p+ @( f, a, ~# @! O; z7 x; E3 j11.10 关键概念
. H5 u; m  r0 p5 X11.11 总结
2 ]/ D  C$ g/ F. C& C# h/ E11.12 复习题
2 s4 @- R  \4 Q# ^; g11.13 编程练习
6 _  e7 G  n2 F; M' ^, Q3 g/ x1 M% u3 x# ^
第12章 存储类、链接和内存管理6 u: L; y  j8 T% n

& y+ o, Q+ @2 j- |8 {12.1 存储类
2 d- e+ \4 I' g1 x: ]12.2 存储类说明符) [4 t9 {% |5 V9 A
12.3 存储类和函数
0 n6 y9 u9 ~9 C/ h12.4 随机数函数和静态变量# q0 y, V2 g+ t3 V- B' ?
12.5 掷骰子
+ N7 l- L8 A0 m, h( z  U* o+ K# B12.6 分配内存:malloc()和free()' q( y  W: Y+ V( D' O" l
12.7 ANSI C的类型限定词
5 r) Y/ y: Q3 }2 v/ C3 o# k12.8 关键概念
2 K/ W* w1 O& M/ O" q0 u9 D12.9 总结
& v% K) W7 H6 U' W12.10 复习题5 F3 K; Z5 i" x9 O, l/ c, f
12.11 编程练习+ g, v# r7 l% @" d) p: X4 @* x0 e1 ?

0 ^- T% C+ p2 \5 q4 p+ ~' F( A第13章 文件输入/输出
% D' u$ t# t: J. M/ o( n* B
1 h& h  e) Q2 }9 z# e6 a- M; o13.1 和文件进行通信- B4 r% }# B+ y# k
13.2 标准I/O
! m3 `( ^% k- Q& d" q13.3 一个简单的文件压缩程序
3 G$ J7 g* _8 K13.4 文件I/O:fprintf ( )、fscanf ( )、fgets ( )和fputs ( )函数9 o5 z8 X; g/ Y
13.5 随机存取:fseek()和ftell()函数/ m1 [2 \( {5 a- B3 D" ~$ R
13.6 标准I/O内幕
& u- L  _* V7 `4 U; z3 m9 \13.7 其他标准I/O函数
8 y% U- j2 Q. V, A" @13.8 关键概念  D' w' r: i- c! ?
13.9 总结
0 k% L" D* K, l13.10 复习题
; w7 T5 ^- \( F1 ~: ]# G13.11 编程练习/ A. o5 a+ T1 G  ?7 s6 y( ?
' f  d8 `4 B2 Z, ?
第14章 结构和其他数据形式0 r3 s2 d9 D4 ^. h% N8 `6 D
" T/ \  k$ C6 m6 O- M, T( |! M* M+ b: W
14.1 示例问题:创建图书目录
5 X) y' c$ T9 V# r$ v: g0 G14.2 建立结构声明
: w  D) L& v( p3 }/ ^! @14.3 定义结构变量
  S0 k7 W9 Q( d# n" Q% ?. s14.4 结构数组
5 M& X! }: A7 _$ j! Y8 s- r14.5 嵌套结构
' Q1 U7 M! G$ W' i) D, ~14.6 指向结构的指针
2 m" p- X/ a& a5 `% b$ s14.7 向函数传递结构信息
: I* K: d+ {( B3 F14.8 把结构内容保存到文件中- W& k' @' u& i
14.9 结构:下一步是什么0 u# b; u' k7 A' h1 C- U; e
14.10 联合简介
+ D4 @  B: H8 v14.11 枚举类型8 L! J3 j. G, N, [
14.12 typedef简介  i; e5 b4 z7 g/ e
14.13 奇特的声明9 U0 i* C5 f0 r' u
14.14 函数和指针
) A9 g# i/ {) O7 P2 O$ q% v+ F9 _14.15 关键概念0 Z* v6 C3 s/ Z$ C) C2 J
14.16 总结' g- h! t0 c4 B/ E. o4 E% c
14.17 复习题) ?  ]' K4 \( d- T" \4 ?9 z3 U
14.18 编程练习
- \. |! G0 {, [: `: O
$ q( k9 X) V$ |; q) a# l第15章 位操作" L7 A& X* v  @1 z
; b. @+ p# v5 E: U
15.1 二进制数、位和字节
' O  o/ E. V( |$ W% x- w0 ^15.2 其他基数$ ?0 z! M+ z" g8 y+ @
15.3 C的位运算符/ J! h( H  v: l0 i
15.4 位字段
7 j- i. @- Q5 @$ x8 [4 {) O15.5 关键概念9 ^1 T9 }% p* C5 r1 q" a, Q/ |
15.6 总结
) w! M  z: s% \' z3 s+ p4 J15.7 复习题
! o  X1 r8 B+ O$ T0 f- }- F15.8 编程练习
5 Z1 `* d9 g& ]  T, k( N) b4 D0 X2 G
第16章 C预处理器和C库
+ u: w1 S9 ]; c0 |  e. U" ~6 \- i6 F. b2 [& M& }6 l% U
16.1 翻译程序的第一步' G5 y5 L6 ~" |$ b
16.2 明显常量:#define0 c) S4 j1 P3 Y7 r6 U, }
16.3 在#define中使用参数6 @$ ]+ n6 F! P) D* X7 R4 l
16.4 宏,还是函数
3 O* h7 I- l0 P1 E. k& Y, Z/ q7 D16.5 文件包含:#include0 ^4 M, [6 G$ N( }7 L
16.6 其他指令
5 C5 w, J* d- U0 W9 w- \16.7 内联函数. h6 r: r  G$ r% ~4 c
16.8 C库
2 F2 ~% P6 Z- j4 C' S16.9 数学库: v5 C7 Y) j/ {8 Q! j  v& f& {
16.10 通用工具库
7 W' `. c9 g% C$ ]16.11 诊断库
3 C& o/ J6 ^) u) `1 k% {* z16.12 string.h库中的memcpy()和memmove()3 ?: Z+ }. @- _
16.13 可变参数:stdarg.h! P' N% B* s4 {/ _, d* L
16.14 关键概念
; N" i, B3 D* U( v8 k5 B16.15 总结* H' o* j5 J! R) r+ ~8 ^' S% j2 ]& M
16.16 复习题: ~2 |, S4 Q  c7 [# k- z
16.17 编程练习
( |5 O' U% P. Q0 b
! r% l% l! q/ t9 z: _1 O$ x第17章 高级数据表示
- a9 R  V, ~! Q" T4 b+ j6 H$ T7 g. X0 N9 o$ O. X
17.1 研究数据表示, w. f' }" g2 @- |) ^
17.2 从数组到链表
* W& ~( V1 j% x! C6 E% t* ^8 a0 o/ ?" m17.3 抽象数据类型(ADT)7 Q5 k/ B9 u+ n$ O
17.4 队列ADT/ K) L0 w! B; X
17.5 用队列进行模拟; o: @( T% d9 D+ w* R6 R, M
17.6 链表与数组
9 X  a0 |1 X2 b# S5 G17.7 二叉搜索树  `2 k3 F8 T  `
17.8 其他说明
, @& @) Q; ?! Y; b! I- b" r17.9 关键概念
$ U; `! i. g& s# e% k17.10 总结
% `% A& B! c) [$ ~* Z: B17.11 复习题
1 h: A2 {/ f0 Q" Z17.12 编程练习
, F6 R% Q  I+ h% q7 Z
2 V1 T9 L& \) E! o1 {6 n附录A 复习题答案
% ?" I: ?9 w  G$ @
4 k" T8 y  G, n; p, x5 F附录B 参考资料
# I5 z9 D- C! S; J% J7 V
0 I( ~5 x8 M- p. ?' E4 O$ W8 @+ i1 w6 d2 l
楼层
跳转到指定楼层
最佳答案
0 
累计签到:395 天
连续签到:1 天
GeorgeHJJ7 发表于 2016-11-13 10:12:51 | 显示全部楼层
最佳答案
0 
累计签到:147 天
连续签到:1 天
灭·世 发表于 2016-11-13 16:21:10 | 显示全部楼层
最佳答案
0 
累计签到:147 天
连续签到:1 天
灭·世 发表于 2016-11-13 16:23:01 | 显示全部楼层
不过你的传送门价格比较高
最佳答案
0 
累计签到:102 天
连续签到:6 天
会走的背包 发表于 2017-3-5 19:50:22 | 显示全部楼层
顶礼膜拜,关于这本书,等我有钱了就买一本英文原版,不看汉语翻译,
最佳答案
176 
累计签到:229 天
连续签到:1 天
lumber2388779 发表于 2017-3-9 11:20:27 | 显示全部楼层
此书早已入手相当经典 前面比较通俗易懂 到后边就比较难啃了
最佳答案
0 
累计签到:47 天
连续签到:1 天
安卓逆向 发表于 2017-3-14 22:49:36 | 显示全部楼层
这本书超赞
. i( U4 M. _) f$ T8 X
最佳答案
2 
累计签到:59 天
连续签到:1 天
xw0314 发表于 2017-4-26 17:14:27 | 显示全部楼层
然而我已经花了半年时间,全部啃完。每章后面的练习全部做出来" v' ]% m6 I( r% q: H! b$ u
最佳答案
0 

尚未签到

Ponyjs 发表于 2017-5-9 23:35:48 | 显示全部楼层
感觉好高档的样子
最佳答案
0 
累计签到:50 天
连续签到:1 天
格格不入 发表于 2017-5-20 23:12:30 | 显示全部楼层
点赞
最佳答案
0 
累计签到:99 天
连续签到:1 天
陈好浩 发表于 2017-5-23 17:26:30 | 显示全部楼层
好书
最佳答案
0 
累计签到:50 天
连续签到:1 天
格格不入 发表于 2017-6-5 13:37:50 | 显示全部楼层
刚买,却知道已有第六版
最佳答案
0 
累计签到:95 天
连续签到:1 天
Rat 发表于 2017-8-15 19:34:06 | 显示全部楼层
用这本书 配着小甲鱼老师的零基础C视频 学习中
最佳答案
0 
累计签到:59 天
连续签到:2 天
1847015249 发表于 2017-9-18 08:48:27 | 显示全部楼层
这本书以前淘宝买过,结果买了个英文版的
最佳答案
0 
累计签到:1 天
连续签到:1 天
gilligan 发表于 2017-9-21 14:45:56 | 显示全部楼层
买了Kindle电子版
最佳答案
0 
累计签到:12 天
连续签到:1 天
豫华商 发表于 2017-10-10 11:49:18 | 显示全部楼层
[url][/url]
最佳答案
0 
累计签到:12 天
连续签到:1 天
豫华商 发表于 2017-10-10 11:50:04 | 显示全部楼层
最佳答案
0 
累计签到:51 天
连续签到:1 天
yms 发表于 2017-10-14 21:21:09 | 显示全部楼层
如果英文水平够好一定要看原版的。
最佳答案
0 

尚未签到

skyalong 发表于 2017-11-13 22:11:07 | 显示全部楼层
..
最佳答案
0 
累计签到:10 天
连续签到:1 天
异类HBO 发表于 2017-11-29 20:59:26 | 显示全部楼层
以前买这本书后过了2个月就出第6版了

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

小甲鱼强烈推荐 上一条 /3 下一条

    移动客户端下载(未启用)
    微信公众号

小黑屋|手机版|Archiver|鱼C工作室 ( 粤ICP备11014136号

Copyright 2018 鱼C论坛 版权所有 All Rights Reserved.

Powered by Discuz! X3.1 Copyright
© 2001-2018 Comsenz Inc.    All Rights Reserved.

小黑屋|手机版|Archiver|鱼C工作室 ( 粤公网安备 44051102000370号 | 粤ICP备11014136号

GMT+8, 2018-3-22 08:31

快速回复 返回顶部 返回列表