QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 立即注册 | 找回密码

主题

帖子

荣誉

管理员

Rank: 40Rank: 40Rank: 40Rank: 40Rank: 40Rank: 40

技术值
查看: 2934|回复: 2

[网络安全] 【入门】《白帽子讲Web安全》(纪念版)

[复制链接]
最佳答案
194 
累计签到:2318 天
连续签到:2 天
小甲鱼 发表于 2016-11-19 18:14:25 29342 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册加入鱼C,享用更多服务吧^_^

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
TB1.78TLFXXXXcZXXXXXXXXXXXX_!!0-item_pic.jpg_430x430q90.jpg
8 N. p5 g: j% G4 Q- H0 B9 O

3 k1 I4 G" b( a5 C3 X  H% u书名:《白帽子讲Web安全》
" ]" v- M9 }) L" r2 G  _8 g7 `作者:吴翰清
, I, t4 K3 [- j+ f( c出版社:电子工业出版社
( d; D2 V4 \3 \% x出版年:2014年6月1日(第1版)
  s/ C& P4 e7 v定价:69.00元
. U3 L7 @3 ?7 z. S2 A* ]装帧:平装
( |+ W$ [  H8 |2 J. m+ K( |ISBN:9787121234101
4 N2 ]0 k! e% @: P7 f7 L) ~5 t* e
: v0 Z* S, G4 @3 a! X) H) L- Y0 E购买链接:
, @  ^) v& O2 b% m
7 V+ L5 ]# ?3 a) A' q

/ U2 U% A) x! ]3 A- C& B. ]亚马逊(kindle)-> 传送门
: t* ~2 Y$ q9 t1 V% n8 ~) D% _( x# U
亚马逊 -> 传送门0 P9 A, u2 r* B" T
% c6 O% n. K* u* T) |$ v
当当网 -> 传送门
6 B: ]; Q& C8 k; j8 L
; |: S; e  j0 V1 n: D9 _  }京东 -> 传送门
6 `! _6 ~; l2 Y& ~% q2 q" c
  i8 Z% T7 S& k# W6 k天猫 -> 传送门
- S% g* e! b: f* [* n2 J  S/ |$ @$ ]# [8 s

/ s( e% u# a+ l0 L8 M内容简介:/ L, v3 P7 X9 t% w

; j, G# [6 F, _" A, v: j+ W
2 _- `% [- y3 Q# p) c9 C% {
《白帽子讲Web安全(纪念版)》内容简介:在互联网时代,数据安全与个人隐私受到了前所未有的挑战,各种新奇的攻击技术层出不穷。如何才能更好地保护我们的数据?本书将带你走进 Web 安全的世界,让你了解 Web 安全的方方面面。黑客不再变得神秘,攻击技术原来我也可以会,小网站主自己也能找到正确的安全道路。大公司是怎么做安全的,为什么要选择这样的方案呢?你能在本书中找到答案。详细的剖析,让你不仅能“知其然”,更能“知其所以然”。
  ~  j0 f, b8 n! }- ~
1 J6 R- L! \) P2 m/ M' e* r+ |8 d6 U  E+ K8 l9 z0 o. D% s
目录:( A5 X/ j  I: ?! U* c# Z* g% S

* F' S8 O$ j& g" d! t

; h* ]0 D- }$ x0 n第一篇 世界观安全
9 p1 J$ j/ i. ^  p; [
- x# s: e8 c- n  y( Z& i第1章 我的安全世界观2
+ }# w+ U9 U4 L) q) i
: S% g! }! y9 h# U% q1.1Web安全简史2
5 o5 b0 x! D" o4 Z* [" V1 Q4 }1.1.1中国黑客简史2
( ?5 y( F$ j# g! p+ {( b9 O1 o1.1.2黑客技术的发展历程3
  L- M  g5 ]' A- I% q( U4 Z) T1 Q1.1.3Web安全的兴起5 ! w0 Q4 O! d5 P. }  {+ J, w
1.2黑帽子,白帽子6
# x& p1 x7 q2 f8 o4 j4 `3 O$ H1.3返璞归真,揭秘安全的本质7
% {/ f: A2 ~0 `0 q/ _, N8 d) p1.4破除迷信,没有银弹9
5 m) m1 y& x0 n1.5安全三要素10
0 Z% P$ \  n- ~! @6 s1.6如何实施安全评估11
! i1 `, P1 e& U- m$ m8 c1.6.1资产等级划分12
5 u6 h+ O5 Y" @# h6 O& }1.6.2威胁分析13 3 ^  w) o  c. }, m, I
1.6.3风险分析14 & E$ J7 c0 J) t- ~! P! w* H- S" X4 f
1.6.4设计安全方案15
8 B$ U* c# N2 x/ r- Q  m" ?1.7白帽子兵法16
6 f$ _5 H/ y8 b# l; F1.7.1SecureByDefault原则16 & v9 u" _( L5 K) h3 L& U
1.7.2纵深防御原则18 9 n. J/ f* B, \
1.7.3数据与代码分离原则19
# v& M( N2 E5 i0 H1.7.4不可预测性原则21 2 y1 u% n+ t% {" Q# X
1.8小结22
& M3 x$ y3 \& i6 L* M7 k(附)谁来为漏洞买单?23
3 f6 z2 M( a+ H9 s9 M7 f
8 E5 c+ N: i$ ^5 A- Z) x3 P& K, l
9 u2 o- d) \8 C& o" Y% O$ E! A3 e第二篇 客户端脚本安全
  z* S; A2 z$ P4 T! X  \: n6 E6 y/ {, D2 w) q
第2章 浏览器安全26
) s5 @, ?3 b3 U- J0 m% t
6 ]4 Q: O! G3 V3 C; ?$ ^0 n4 j7 F7 B2.1同源策略26 ! u0 E  E! ~7 D
2.2浏览器沙箱30
+ W" _; Y: t- Q: d3 ?/ A4 P( Q  e2.3恶意网址拦截33
3 d+ @  V# Q6 d; V2.4高速发展的浏览器安全36
8 l. Y9 A- F& l6 Q, u" f2.5小结39 % v( h* e. d; A3 \5 B0 S
9 }* Q: v# A% e% [% v
第3章 跨站脚本攻击(XSS)40 / m5 K* M* ^6 @2 j1 i
; m! N) H$ ~, c  s' K
3.1XSS简介40
+ ]- h* L4 p, R! |3.2XSS攻击进阶43 / I! Z! K# W! w( }% M4 N
3.2.1初探XSSPayload43
) o0 t2 i. I- t! o# v4 [: Q3.2.2强大的XSSPayload46
7 C. |" R* X3 H4 g4 t3 V3.2.3XSS攻击平台62
* H) C( J' A! o9 ~3.2.4终极武器:XSSWorm64 3 Y3 Z+ Q0 E/ w% x6 Y
3.2.5调试JavaScript73 9 Z( v  w3 e# M! @/ E
3.2.6XSS构造技巧76
$ a7 n( d$ a; D( `3.2.7变废为宝:MissionImpossible82
4 @% u5 l4 [; k+ c% \! W3.2.8容易被忽视的角落:FlashXSS85
- m+ ?- E% _! {; y. ?3.2.9真的高枕无忧吗:JavaScript开发框架87 8 h& A$ y( G. A2 w+ e  n, n; ^2 Z
3.3XSS的防御89 % J# o' l0 ?% Q* S. u" l2 \# [  ]
3.3.1四两拨千斤:HttpOnly89
) Y7 M( B  S' N# h6 u; [3.3.2输入检查93
4 w8 ~; o, H7 [/ f3.3.3输出检查95
; i$ \! m( {' j; U3 ]" [3.3.4正确地防御XSS99 " O  j' E7 }  K7 `) l7 W$ r
3.3.5处理富文本102
: m# T& `( i1 J* A3.3.6防御DOMBasedXSS103
# l  M+ V4 `& L4 h. }0 Q# }3.3.7换个角度看XSS的风险107
! Q. T- h. W* h+ E* p; _3.4小结107
5 j$ l/ g7 b4 F2 j4 `  ^
# _$ p+ ]' n: b7 ~第4章 跨站点请求伪造(CSRF)109
# I# d" F- ~' F5 N# a$ I3 Z
# e/ G! z& z/ @4.1CSRF简介109
$ M: U4 u/ b  ]4.2CSRF进阶111 4 r9 l2 y2 {0 G# L0 H* c
4.2.1浏览器的Cookie策略111 6 Z- j$ X3 X+ n. r9 w& k
4.2.2P3P头的副作用113 $ E9 F7 U- _8 B+ |
4.2.3GET?POST?116
( ^& [/ d2 y2 L7 m4.2.4FlashCSRF118 9 c6 L; r- c8 Z' h( ^
4.2.5CSRFWorm119
- z* I: T5 W4 Y% Q3 P4.3CSRF的防御120
% _; t4 x; C' L( v* b& F. V' H4.3.1验证码120 , b# C/ D* o! X! H8 p3 ~7 i
4.3.2RefererCheck120
) W$ z1 H. i4 @+ g4.3.3AntiCSRFToken121 7 R9 y" W' `% p( z
4.4小结124
' G+ z7 ~, ]- Y% g0 T
) h0 N! _9 O; g% u) L: a$ G" K2 e第5章 点击劫持(ClickJacking)125 : u6 \' E( r& a1 h! s( G- s' w8 D& L8 ]
( k! O. f% G0 [' S1 G
5.1什么是点击劫持125
9 P3 ?! \+ h) _, S5.2Flash点击劫持127 ' _/ u5 K' M# J9 \! t7 N' A+ G! J. s
5.3图片覆盖攻击129
5 b( Y, f& d6 {  E* h3 U7 @4 }0 l5.4拖拽劫持与数据窃取131
/ B8 g/ b4 I3 o8 e1 ?5.5ClickJacking3.0:触屏劫持134
1 j( W( d1 `* f6 P. N+ Z5.6防御ClickJacking136
+ |  d) Y. h; S) ~2 U  Z- z5.6.1framebusting136 # y* s* t, K3 R' [
5.6.2X—Frame—Options137
  W3 S. x- w: j+ b5.7小结138
3 I+ |$ B+ S6 c. H/ V8 v  }5 b3 A2 n0 n
第6章 HTML5安全139 8 `; U! @1 M+ C  y

: t, A! m, g$ Q( ]6 L) z6.1HTML5新标签139
8 Q% f2 m, I8 u0 ]* n) A6.1.1新标签的XSS139 $ Q5 o' @5 ~! o+ S* R7 v+ _: u
6.1.2iframe的sandbox140 ( |+ e6 V  C% A: c! d
6.1.3LinkTypes:noreferrer141   z7 {! `+ q  \/ p3 t
6.1.4Canvas的妙用141
- B0 g- U6 W$ K. C9 h* V# Z  r( i6.2其他安全问题144 * h* x! s: p, Q3 u7 z
6.2.1Cross—OriginResourceSharing144 , x" J! I4 U, |+ t
6.2.2postMessage——跨窗口传递消息146 1 E8 E9 y9 U5 Q/ }+ V/ e
6.2.3WebStorage147
( f( G: N# N. h; Z6.3小结150 / {, t7 ~' o6 u* ?+ c
7 ]( Y- y& Z6 a* ?
* F3 K* v; `" ^/ t" |6 C
第三篇 服务器端应用安全 ; U8 w- ?. @2 g  Q8 f
$ A" A3 b) U% ^
第7章 注入攻击152
' @! P* j- Q( a4 \1 [" m( }( t, k9 n9 D/ m0 a: W- p% x
7.1SQL注入152
; O" m0 R5 Y1 W& Z2 E7.1.1盲注(BlindInjection)153
* \5 U' k' L" R5 \9 h9 v8 c7.1.2TimingAttack155
5 \9 R, w% {& g: q1 d5 t* Y7.2数据库攻击技巧157
/ I9 D4 W$ _/ }& _3 s: P4 J  G# M9 T7.2.1常见的攻击技巧157 # Y  x: v# _" T/ ]6 \+ L# h% ?
7.2.2命令执行158 . f8 j0 f6 r& d
7.2.3攻击存储过程164
/ x+ d* b( I! g/ H) ^5 i7.2.4编码问题165
6 y" G( `2 M% J5 p7.2.5SQLColumnTruncation167
$ b- \( f2 x. p0 Y# O7.3正确地防御SQL注入170 # D$ ~) j; n  n6 e1 X6 L
7.3.1使用预编译语句171
( R" }) Y7 J( B, z" z# x7.3.2使用存储过程172
# c# R, l/ t" \: b! x- }. p# B) j0 J7.3.3检查数据类型172
6 [# ^% \0 H$ E- P( {, O: w7.3.4使用安全函数172 5 F2 H+ `9 d' @1 y7 a) P/ v
7.4其他注入攻击173 7 j4 a) R/ Z& L5 `% o$ d+ G
7.4.1XML注入173 " w' w4 ]' ?$ r$ G3 {
7.4.2代码注入174
2 ]9 d1 r# R: [% H9 f0 I; Y! A7.4.3CRLF注入176 + z- U  o( _9 m' f* q
7.5小结179 + l% J( |' U/ a- P1 |$ R
$ |0 c3 W, B+ n( Y$ r3 n# \
第8章 文件上传漏洞180
. t" O% K. C+ i- E
7 F4 ^  U6 S: ]8.1文件上传漏洞概述180 4 {8 O% \% `2 ]; C9 G7 Y
8.1.1从FCKEditor文件上传漏洞谈起181
% x# K# ^3 T% F$ d8.1.2绕过文件上传检查功能182
; w: t9 N) [- G( T  q6 M* W8.2功能还是漏洞183 # z6 ^/ [4 c' S* P( _- L0 ~, A
8.2.1Apache文件解析问题184
: Y7 G$ i3 S1 d: q/ {$ e8.2.2IIS文件解析问题185
" \3 Q8 i: b6 a2 ^  x8.2.3PHPCGI路径解析问题187
7 H5 o' t4 y0 v* |8.2.4利用上传文件钓鱼189 " I  a" @$ D% y4 h
8.3设计安全的文件上传功能190 3 H" \6 _! p* |; r( Q5 }7 l  |
8.4小结191
  s. `) c8 I- r& q# V/ B6 y& N# {, I, U, k2 l, v% z9 ]" d
第9章 认证与会话管理192
9 @5 z- X9 _; d8 z0 b% [. `1 r9 V5 D  r7 m' G3 |6 J# f
9.1WhoamI?192
1 I: c% b% E0 W9.2密码的那些事儿193 , t: [" x' A8 Y# l
9.3多因素认证195
" X: p8 W( s( Q$ n8 Z9.4Session与认证196 + n2 y! L! Q2 D8 K' x6 B, q  t
9.5SessionFixation攻击198 ' y( G) y4 _! V8 g; k! [
9.6Session保持攻击199
; M: A7 K" p8 e# Z' }& W9.7单点登录(SSO)201 1 k1 L5 d* u1 `
9.8小结203
9 o, r+ s( M4 T! j1 d5 w% n; O) L2 Q% X6 e( M
第10章 访问控制205
/ N3 p0 z" ]2 u) W7 N" N( d7 v# v6 f0 L! N
10.1WhatCanIDo?205 4 h3 M$ Q* J/ j+ W) k8 s8 ~$ u
10.2垂直权限管理208 ( `5 U* O, J) Y) R
10.3水平权限管理211 ; W- M; w7 K7 S% G) n: `6 {8 N+ i
10.4OAuth简介213 $ H8 C: y  L8 w- `
10.5小结219
9 z5 }& {, H. ]; N, J9 j9 J
* X- G) v% v# i" e3 }第11章 加密算法与随机数220
6 ^) U) ~" ]% e( `) g
: z5 J; d/ j0 Z) S11.1概述220 7 x$ [! @+ p2 K8 v% b/ C
11.2StreamCipherAttack222 # ?: u9 {7 h6 W' c$ s
11.2.1ReusedKeyAttack222
6 I4 |5 j1 _8 [2 ^5 E4 v11.2.2Bit—flippingAttack228 9 ~$ g5 Q# o0 o. X
11.2.3弱随机IV问题230 3 ?2 c3 w2 s) s6 w2 x1 A
11.3WEP破解232 + P  Q0 \" G& F9 Q( r4 h5 M+ u
11.4ECB模式的缺陷236
! A  h$ V2 W7 z/ N  k. f11.5PaddingOracleAttack239
  |) p- z9 `; H: z8 _# a- h11.6密钥管理251 # c+ A) y+ q( p
11.7伪随机数问题253 7 u7 s* g( _4 G+ H( g& f. Y' Y6 r
11.7.1弱伪随机数的麻烦253
. g3 h9 K  _  m1 o3 @/ G$ d& Z11.7.2时间真的随机吗256
: }" ], o# q# |/ Z11.7.3破解伪随机数算法的种子257   k9 Q0 Z  G# C" C" C3 n% d  ^
11.7.4使用安全的随机数265
9 w* u9 u& J2 k, r2 B' q11.8小结265
. x0 W3 L* A6 |(附)UnderstandingMD5LengthExtensionAttack267 ( C9 p* W8 i( Z* O4 C' Q
8 A% S- s2 P: W& U/ F7 r4 ]; a
第12章 Web框架安全280 % ]. R& O7 `* S  c) b
' b" g, ^1 M% n+ m
12.1MVC框架安全280
7 u/ K; @5 \# c# F# f4 j: s- k" S12.2模板引擎与XSS防御282
2 J- o& f! x. o$ c4 @$ c( `* y12.3Web框架与CSRF防御285 ; h' a/ q: ~* z1 s5 T8 `. f/ I
12.4HTTPHeaders管理287 # [8 P" \8 t. H* G1 c7 `
12.5数据持久层与SQL注入288
  s7 D. d) w( b8 ^  }! W12.6还能想到什么289
- N! H$ ?8 F* ]1 q6 W: i12.7Web框架自身安全289
4 ]) k8 B7 z+ L( |12.7.1Struts2命令执行漏洞290
2 @$ K% o% ^- E% U+ F" c4 |/ `: l  |  z12.7.2Struts2的问题补丁291 " |/ F! t3 W$ T0 \' F* t
12.7.3SpringMVC命令执行漏洞292   V$ }7 P6 \9 ^. u8 w& l$ i) G# ^; v' H
12.7.4Django命令执行漏洞293 / u* R4 T! a  z' W  j
12.8小结294
- ^: L+ P+ F- V( }" \% H6 A
5 \( V4 Z. k3 P3 ]: Q! f; w/ I第13章 应用层拒绝服务攻击295
5 F; Q' M; l; O. R) s& t7 ^( }2 k( r1 q9 }3 R2 P5 N) T; M
13.1DDOS简介295
* M1 S1 q1 `% ?% u- o: |6 x8 z13.2应用层DDOS297
( a+ Z* G" Z1 X" W13.2.1CC攻击297 # m: M8 b7 x8 K/ I6 Q4 i1 v
13.2.2限制请求频率298 . x2 q9 V! J" n7 t/ d
13.2.3道高一尺,魔高一丈300 7 g8 p3 R; B  v/ b
13.3验证码的那些事儿301 % p  ~  z; N' r; j) X, D) E
13.4防御应用层DDOS304
0 Z0 y& z" r7 g13.5资源耗尽攻击306 5 _. V! ^, W* Z8 U  |1 m
13.5.1Slowloris攻击306   g: h' j; H, K. j8 y
13.5.2HTTPPOSTDOS309
1 J$ J0 f4 B% J; ~0 a! t2 @13.5.3ServerLimitDOS310
8 G, S! j2 D( T' T  F; V13.6一个正则引发的血案:ReDOS311
# P% V  b) u3 |13.7小结315 , q9 t0 i& b. V" m2 t8 B4 m

5 A% K1 g+ b' o& Z+ U& l. k第14章 PHP安全317 * O$ g# P- Q5 Y) c  i8 G
9 j9 \; {9 [6 t* }! ^7 d' l! O, _
14.1文件包含漏洞317
- L4 }" {5 H: B  @/ S0 [) }14.1.1本地文件包含319 ! v) B; ]: k5 s
14.1.2远程文件包含323 9 s0 d9 Y0 X' K# d( J6 C
14.1.3本地文件包含的利用技巧323 / S3 D/ L& ]+ o7 V
14.2变量覆盖漏洞331
( A- ~0 ]2 T0 i14.2.1全局变量覆盖331
& N% U# k* s5 _8 g14.2.2extract()变量覆盖334
' p3 W: C1 ~1 x# n8 R* t3 r/ i14.2.3遍历初始化变量334
* A+ s; }9 ~2 z: o  C- L14.2.4import_request_variables变量覆盖335 & J6 ], P; C4 Z* u
14.2.5parse_str()变量覆盖335
6 k+ R" P3 P6 @* K: W7 X2 \7 Z5 p14.3代码执行漏洞336
% q  `9 U: }  U. H14.3.1“危险函数”执行代码336
! i8 _# q" z$ D1 W) N# W4 q14.3.2“文件写入”执行代码343
7 [5 L" n5 f% y  |14.3.3其他执行代码方式344
8 J" e) v6 h% o) y1 j/ [9 X14.4定制安全的PHP环境348 , B1 m: I9 B5 P4 ^  _
14.5小结352 : `/ }6 T, j3 j. C( F9 B- [5 @' g
, Q' @  x. O+ X# f$ V( @+ O
第15章 WebServer配置安全353 + @2 n$ i: ~3 x# T  s

7 Q4 }( F5 u+ O" ~- t6 w, `15.1Apache安全353
6 l1 J6 C$ c5 r% j7 \6 L15.2Nginx安全354
! o9 Z2 G5 S, _! `2 p0 u15.3jBoss远程命令执行356 ! U" q9 G4 x. ~8 o2 S
15.4Tomcat远程命令执行360
) `8 {6 i% i% x" d15.5HTTPParameterPollution363
9 ~* L8 V7 b) [15.6小结364 * a% H3 [7 A7 p3 R3 l& ~9 e

  Z0 @* d# F) g
$ R/ b# W. O! n" l- h) E0 N3 }' `& o第四篇 互联网公司安全运营 7 ]/ O0 \4 U" u" }7 c5 c# Y4 V0 w

9 P" L1 Z, I1 u( i1 n9 ^. Y5 a0 e8 `第16章 互联网业务安全366   j# R( t8 m! R3 A1 H$ D1 Z
1 C  }+ z5 y3 m/ f
16.1产品需要什么样的安全366
- p8 J( e$ \' Q- }16.1.1互联网产品对安全的需求367
3 o7 g. |0 R  {# P" E' n& i4 {16.1.2什么是好的安全方案368
' R) {4 I5 x4 m% Q16.2业务逻辑安全370
( _7 X0 t) B2 G1 c% h* U16.2.1永远改不掉的密码370
  H' D" O) L" o( k- p5 _16.2.2谁是大赢家371
  ?6 y' t8 ]2 O. x" B' |16.2.3瞒天过海372 8 a1 d& e5 W- X& b# d/ V. n
16.2.4关于密码取回流程373 + F4 W. P) i; M# d. V6 V
16.3账户是如何被盗的374
( I1 P2 }" C+ j+ a* f* a16.3.1账户被盗的途径374 0 w+ V0 D; o. Y; Y
16.3.2分析账户被盗的原因376 7 U$ F: o1 S5 O& {; m, n* `. o& i, h
16.4互联网的垃圾377
3 _, }( R; j8 Z7 c. O16.4.1垃圾的危害377 ; c! O. [; F& A, u. I
16.4.2垃圾处理379
$ o/ V: j" M, O2 X3 c6 w* y16.5关于网络钓鱼380
( D4 |2 Y6 {7 h) p6 w7 t16.5.1钓鱼网站简介381 7 b6 e9 q9 _) `2 a# Z! \
16.5.2邮件钓鱼383
7 C, R/ w' Y2 |% O5 G4 O( \9 g# x9 F16.5.3钓鱼网站的防控385
  Y6 G- Y/ _9 P" n16.5.4网购流程钓鱼388 2 I; Z7 G, u3 [; B; L+ [! i4 F
16.6用户隐私保护393
0 T8 [1 G! U; L4 ?2 z2 X- K16.6.1互联网的用户隐私挑战393
+ ]1 ]6 O0 q$ Y3 J. V! e# k5 `16.6.2如何保护用户隐私394
/ F, }- e6 b. S16.6.3Do—Not—Track396 6 a$ W& `; g  X2 i: S8 L) o
16.7小结397 ; c" i4 W: U5 i  r& t! B
(附)麻烦的终结者398 : G; R! K3 [" z9 l. q2 a* b

% ]* y, L! g' m* ?! x) ], `第17章 安全开发流程(SDL)402
8 q; S: ?) w# d" b" z. n
- }$ y  s! T% ~17.1SDL简介402 $ K( S6 _! s$ d
17.2敏捷SDL406 4 u( I/ i' Y; v9 B1 y: d" \1 N$ e
17.3SDL实战经验407
7 q& X! m1 f: k. y9 h8 ]# T17.4需求分析与设计阶段409 ) A5 ^$ D( a5 ~! G
17.5开发阶段415 7 x2 V1 [. m0 ?. X) \
17.5.1提供安全的函数415
- d& C" ^9 n5 Z$ I17.5.2代码安全审计工具417
# E5 A; K6 p( H* z17.6测试阶段418 ' I7 `3 ^/ I1 O4 [8 n  e8 \7 K
17.7小结420
* G. d$ ?, O$ I* |% H* }0 y! Y4 w, s9 q! k( }) r; B+ L
第18章 安全运营422 * C9 `- v6 C3 c" v# l
9 a/ L0 E+ }# E1 I+ i7 d0 t& H$ c
18.1把安全运营起来422
% `* I: w* d* a1 u  |" H7 ~- j* `; S18.2漏洞修补流程423
3 A' `4 z0 I- L/ ]( j18.3安全监控424
9 H* ^. S9 Y: y. R2 |% \18.4入侵检测425
9 I, u8 M( B+ [/ _( L9 b5 ?* {( k2 p18.5紧急响应流程428 ; L1 I6 {2 a/ O2 [
18.6小结430
/ \& @  o. f) y( G3 U(附)谈谈互联网企业安全的发展方向431; _/ W" A2 l0 I, L' y( A/ O

0 k. w4 j, V) ~
# D* A# d! r" b7 J3 C6 \" i
楼层
跳转到指定楼层
最佳答案
4 
累计签到:346 天
连续签到:1 天
小甲鱼的二师兄 发表于 2016-11-19 18:18:47 | 显示全部楼层
不错!
最佳答案
0 
累计签到:91 天
连续签到:3 天
会走的背包 发表于 2017-3-5 19:48:35 | 显示全部楼层
居然也道哥的书,可以,良心小甲鱼

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

小甲鱼强烈推荐 上一条 /2 下一条

    移动客户端下载(未启用)
    微信公众号

小黑屋|手机版|Archiver|鱼C工作室 ( 粤ICP备11014136号

Copyright 2018 鱼C论坛 版权所有 All Rights Reserved.

Powered by Discuz! X3.1 Copyright
© 2001-2018 Comsenz Inc.    All Rights Reserved.

小黑屋|手机版|Archiver|鱼C工作室 ( 粤公网安备 44051102000370号 | 粤ICP备11014136号

GMT+8, 2018-2-23 08:37

快速回复 返回顶部 返回列表