QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 立即注册 | 找回密码

主题

帖子

荣誉

管理员

Rank: 40Rank: 40Rank: 40Rank: 40Rank: 40Rank: 40

技术值
查看: 3671|回复: 8

[C] 【进阶】《一站式学习C编程》(升级版)

[复制链接]
最佳答案
192 
累计签到:2287 天
连续签到:2 天
小甲鱼 发表于 2016-11-22 17:31:58 36718 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册加入鱼C,享用更多服务吧^_^

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
搜狗截图20161126050909.png
: r7 c! N  z0 N1 G- @# L" a
' h% M0 g3 f4 b1 X8 x9 B; M1 r
书名:《一站式学习C编程》/ h9 S# R$ r2 F' X& D+ J
作者:宋劲彬
2 L6 k% x: y5 _出版社:电子工业出版社  l) R, N( G- u+ f% A
出版年:2011年3月1日(第1版)
( G; w# F3 g4 U7 l7 F! N9 ?定价:59.00元* y6 ~# |4 ]9 y" r4 l
装帧:平装7 z$ L+ @; B8 u0 ^( R
ISBN:9787121129827% q: C: S, V3 {& d" m

, l/ @( j4 O! o. N. b9 B4 k购买链接:, Z- Z" r- R2 d% M  b
- G0 S5 s& M9 ~% m

( t4 f" ~3 E! v! H
亚马逊(kindle)-> 传送门# I5 f7 S5 F# f+ h+ e, T5 h( v
' p- [8 z/ B2 b& T
当当网 -> 传送门( V" \$ e2 h, @( Y8 X" l  m1 L6 |
; r1 P) t, `1 H' E
京东 -> 传送门
& T5 U9 G4 x, k2 T8 c" b& o5 p' w4 T7 ]2 ]
/ N7 g. t) f& ?, k9 T4 H
内容简介:
2 R/ v" d7 v" E7 U# M+ t2 N) e! @3 J$ y; `/ t, ]

2 M# o. h* ~6 E  E6 r& k
  《一站式学习C编程》有两条线索,一条线索是以 Linux 平台为载体全面深入地介绍 C 语言的语法和程序的工作原理,另一条线索是介绍程序设计的基本思想和开发调试方法。《一站式学习C编程》分为两部分:第一部分讲解编程语言和程序设计的基本思想方法,让读者从概念上认识 C 语言;第二部分结合操作系统和体系结构的知识讲解程序的工作原理,让读者从本质上认识 C 语言。
! A* }6 P+ ^7 O$ Q. s& I. D& F: y* `: N( h
  《一站式学习C编程》适合做零基础的初学者学习 C 语言的第一本教材,帮助读者打下牢固的基础。有一定的编程经验但知识体系不够完整的读者也可以对照《一站式学习C编程》查缺补漏,从而更深入地理解程序的工作原理。《一站式学习C编程》最初是为北京亚嵌教育研究中心的嵌入式 Linux 系统工程师就业班课程量身定做的教材之一,也适合作为高等院校程序设计基础课程的教材。《一站式学习C编程》对于 C 语言的语法介绍得非常全面,对 C99 标准做了很多解读,因此也可以作为一本精简的 C 语言语法参考书。
; X% e! \- J9 Z0 h! K' R
1 A, E/ g; H% v3 O2 G2 I6 U目录:/ X! p: |! i3 D7 {

+ q, U$ Y( `* U2 w$ ]
0 {3 M. S" H6 W' r+ u; n
上篇 C语言入门# h3 B: z- V- q4 V) m* \, ~7 x4 a
; Y  M7 `2 {5 e8 M- ]) {
第1章 程序的基本概念  D$ Y, b( |0 D$ w  z- [

  `2 J8 v( e! c1.1 程序和编程语言
+ c% M/ @6 Z$ M% K# j! W( W/ k1.2 自然语言和形式语言
+ t- I5 Q, k4 n& W  F5 n. ]1.3 程序的调试
& z4 _+ O* a5 t* V! U- V1.4 第一个程序
: Q3 D# L- F' s8 E! b1 x6 B) H" c- c) b! B0 F
第2章 常量、变量和表达式
5 u5 [) `# o1 K, R" F$ X

2 c9 w4 U) B4 X+ H2.1 继续Hello World" L$ V0 `: D6 d
2.2 常量9 t3 p* V' N: y0 G) |, P5 O
2.3 变量; j2 R# {  ^" N4 q* ?# a# U+ ^6 s
2.4 赋值/ x8 n% L0 \* t0 d$ W! b7 g# k
2.5 表达式) q3 r. d+ p- o3 U* b1 Y
2.6 字符类型与字符编码/ Z& G' k, ~4 u, C/ Y4 [

- l3 S  b2 ^: u1 P& h第3章 简单函数
0 Q( C$ }# z- ?* J3 T
7 J2 W- Z* ?# @& d1 Y) ^+ }3.1 数学函数% i; V$ T8 k, ?( S' R
3.2 自定义函数: o7 J0 |/ v  s: k5 i
3.3 形参和实参
, g8 Z; G+ `" V% H& Q3.4 全局变量、局部变量和作用域
; Q) p: H" j! }
4 V/ C1 a" h! o  O, d第4章 分支语句' v+ u3 W8 p% N4 }! H
! V0 u2 V5 A4 x! T' {  f
4.1 if语句
3 o' ?1 {- K3 [! F+ `1 C7 M. {) G4.2 if/else语句
0 T8 S, D# S; h4.3 布尔代数! E  S% y* t- H0 A! M6 `$ [
4.4 switch语句
0 m: n" `7 c' E1 ?" J- X, n; W
9 ]1 X: z7 ^9 h- M7 q; y1 j第5章 深入理解函数8 T, Q. L; V  m& H# c4 ^0 |6 m& w
2 Q8 l/ E2 x  d) V. r+ @3 X
5.1 return语句; \! z" X# d  M6 f6 }9 T$ y; t7 P
5.2 增量式开发
! }% G! C% j8 r6 o: h" f; `5.3 递归& R- K2 x8 Y! D! r& c4 p" w

6 ]; p$ Z2 k+ m0 x3 @第6章 循环语句
7 E0 J. I) w# z7 }4 B. @3 ^/ I
0 `' d5 V  m1 H6.1 while语句
! [. l  V& J' i  q. \6.2 do/while语句
! X& T* N) c% ~2 }" O6.3 for语句
5 @* v2 f; [+ F8 q6.4 break和continue语句! A) c/ s# F9 a
6.5 嵌套循环5 V4 r% h  F& |2 X; T& W
6.6 goto语句和标号
4 p7 X4 O3 w3 `* S& A% O$ b# D, \- b
第7章 结构体. }- j, s: s/ J

" M8 x6 F) _6 T7.1 复合类型与结构体
! ~5 g( @8 ^! t* J, |( _- d7.2 数据抽象
4 O. v' F. w9 ~$ A" @" V7.3 数据类型标志& Y, g' n) `" u2 ~
7.4 嵌套结构体0 @1 A0 n% v: T. _1 q

3 F2 |/ O1 ^0 m  Z第8章 数组
6 X; m1 Q& l1 G% e  B; H
5 F; E8 M5 o8 W5 c' |& V: e8.1 数组的基本概念
$ x- S8 E/ k( l) t0 l8.2 数组应用实例:统计随机数& i" N/ p1 |1 `: U2 D) b
8.3 数组应用实例:直方图  f: s& b" I/ X4 ~
8.4 字符串
: K- x8 P% ?# L8 X+ F8.5 多维数组
, z, U7 T* J: [0 u" ~% ]9 k& k5 D3 v% c7 Y' Q7 W
第9章 编码风格
6 e$ P1 x, x& G5 w+ r/ D
" f+ X4 _3 j/ e  ^1 J7 M& `9.1 缩进和空白( g2 m* Y+ m3 T
9.2 注释2 E# m8 N2 Z& [' c
9.3 标识符命名
) e: [/ r! K9 `: V9.4 函数
+ Q; Y3 r0 y6 E! c5 h- W- A/ N9 M9.5 indent工具
6 B) ~# Z6 V7 W+ Q7 ]* h# U. H) w! B9 P$ r$ U0 a% E8 l2 d
第10章 gdb
* E+ s' q1 {/ r: [! w9 }" D
' u; {+ f1 n6 I- \: Y, Z10.1 单步执行和跟踪函数调用
& B; _! H9 g! F) u  C  s10.2 断点
9 C9 }) [! j1 J8 w10.3 观察点
, |: F. g! e# ]) G: J: A  t( x1 v10.4 段错误: X* g4 V# `* _7 p6 N: I

& z( Y/ H: k+ Z8 F第11章 排序与查找
1 O: |" k: A' T; b+ x5 S
8 l" O% s0 X3 E3 k3 p11.1 算法的概念
# |" j$ |1 ^3 y& h: \" O( z: W! l11.2 插入排序+ z' e$ i& G/ F, Y. G
11.3 算法的时间复杂度分析8 v1 C8 p) S/ |3 C" p
11.4 归并排序
2 S- X! a/ [9 k, Q% ]. Z11.5 线性查找
! c+ ?4 _; j% A) E1 B11.6 折半查找
* a5 G8 y% |8 _$ {! K; Y/ N" g9 c  \3 `5 a2 {
第12章 栈与队列
& s: N: O+ n' w9 u, Q
% N( S; e5 a9 y12.1 数据结构的概念
/ Z: s% r) f" q- E. ]9 g7 R12.2 堆栈; a1 M8 r- n3 B7 T) H5 a
12.3 深度优先搜索6 z+ U" L. p  B2 ^
12.4 队列与广度优先搜索9 y# T3 I8 m3 n) V
12.5 环形队列& s6 s8 s  l0 J/ d1 x$ V# C" V
本阶段总结2 b# i6 a# i; z
7 E7 T8 x2 e7 D
下篇 C语言本质* o5 W  S& z7 S8 L

5 f/ w  W6 N( |7 s2 v2 K4 w第13章 计算机中数的表示* _8 n8 P- q6 F7 V7 F" e/ ^

$ c2 E! Q7 B+ v& F4 Q13.1 为什么计算机用二进制计数
- ]- ~) d" ?. F' y0 P13.2 不同进制之间的换算" c, m4 G" q  a  P. I
13.3 整数的加减运算
, E% {/ z- Z/ d) [" g13.3.1 Sign and Magnitude表示法8 d; o$ A$ }1 u
13.3.2 1's Complement表示法& S6 p# @( Q$ J' {. g
13.3.3 2's Complement表示法
- r2 k$ X) P/ O$ G3 w13.3.4 有符号数和无符号数  `* ~5 a0 S; ?- U  r" t$ Z
13.4 浮点数+ e, \3 v/ W2 `/ _( \* M+ D
6 O% M( N6 ^  L; F
第14章 数据类型详解
' n! E, y6 Y8 i: n- d, c9 k$ u8 ^0 @& }9 M5 h
14.1 整型
3 W1 `# H% w" ]& ~$ x; A$ ^2 a14.2 浮点型
& k5 b; X9 ?* ^! I5 \' E" D" v14.3 类型转换
# [9 y6 J/ n/ P7 C% u5 Z- {+ M14.3.1 Integer Promotion: f6 _7 B8 N; n+ v
14.3.2 Usual Arithmetic Conversion
8 P9 c9 I8 K: M14.3.3 由赋值产生的类型转换+ U" u% f3 P$ v; ]4 V
14.3.4 强制类型转换
6 ^9 ?/ m) X: F14.3.5 编译器如何处理类型转换3 |! S" m# \( K8 [  Z

, u/ S1 L/ j. W; f; R! I第15章 运算符详解
* |. c; t5 d% i7 S! ^. S$ ]8 w
+ O* H5 S, U7 d, q5 {# b6 y3 x, Y8 C15.1 位运算
  n; t8 r" U7 `6 G15.1.1 按位与、或、异或、取反运算" t  x  E& u8 u9 `7 r
15.1.2 移位运算
# t. x& W# t. x# J* c( x2 K15.1.3 掩码
; w5 x+ Y; \* n& E; t15.1.4 异或运算的一些特性4 q1 r5 Z  J5 ?5 j; Y0 e2 H6 R
15.2 其他运算符
# T5 ^" t% M$ C3 Q15.2.1 复合赋值运算符. d4 H4 Z" W' K8 T) i( x6 S
15.2.2 条件运算符% b( `$ S# Z, e0 E/ z2 g
15.2.3 逗号运算符# z: s& K& @! d, L0 {! M
15.2.4 sizeof运算符与typedef类型声明
9 c1 C+ X. L' ?8 E- C& w% `15.3 Side Effect与Sequence Point
9 }7 M# \  b* \5 a, J4 Q4 p15.4 运算符总结
6 `. U. M2 J. [( {4 l' B9 t& j' l, B- `3 P5 Q2 B- C( W( @5 Y
第16章 计算机体系结构基础7 ]* ~$ |9 `6 [0 }

6 o7 D' {) O- u- @+ ]) l7 i5 O16.1 内存与地址; g) c( z, v+ v5 H+ M
16.2 CPU7 k$ C0 l; x" [3 |6 T7 i
16.3 设备; s1 l+ x6 G7 y
16.4 MMU8 |& v7 t6 Q$ j& [" z9 ]
16.5 Memory Hierarchy% X) N1 J' K7 T- x5 k

  O3 p4 }+ _4 ]第17章 x86汇编程序基础# w2 U4 K. Q% ?3 k9 J
; l0 B. q! `3 ?
17.1 最简单的汇编程序# p' p7 g7 c$ M: J- ]4 R% `
17.2 x86的寄存器
. S0 k) c3 v" A, s: ]$ h: B* }17.3 第二个汇编程序1 Y1 h4 b% s+ ]7 E
17.4 寻址方式
. Q5 a* m: b# n) h17.5 ELF文件4 ~% j* F4 F7 K9 U0 M* c2 j& M0 R
17.5.1 目标文件
: [% f# y  E' ?3 ^6 F! Q' z* h17.5.2 可执行文件& e( S7 C; \/ N' }
9 X9 v( Q& R5 l! ^7 z8 t+ [
第18章 汇编与C之间的关系4 N/ U1 V# L/ s) z& |' m

# X7 _% c: Z1 ]6 V! o18.1 函数调用
* U3 g4 f: f% a  F3 K( O( O18.2 main函数、启动例程和退出状态
# z; @8 Q  b# U  O18.3 变量的存储布局
- ^( i, N4 \1 ~, n) ^& N18.4 结构体和联合体
. D3 w9 y4 d: e$ u! V) Z18.5 C内联汇编: E! s4 G9 w& |% Z* ~
18.6 volatile限定符/ f( J  E+ P- D6 ]

! @# @4 \6 K$ d  L% r第19章 链接详解
9 g4 A6 H8 x. D- P" R( F, f
5 N" _4 I6 _8 h8 K9 X5 ]  m19.1 多目标文件的链接3 ^, |% b5 w: `, J3 l" ?  q
19.2 定义和声明
; ^5 o, _; Z# C9 u% c; v19.2.1 extern和static关键字3 G1 O* ]2 T/ ]* c; h/ P
19.2.2 头文件
2 k- J6 X2 a& ^2 e19.2.3 定义和声明的详细规则
+ e, S4 r5 Q+ t5 `9 n19.3 静态库
" w0 f6 X% y) z4 D( L4 O1 A8 P7 w19.4 共享库
& E6 o6 A1 e2 G: X1 i19.4.1 编译、链接、运行# r) Y- l: r% y1 v" |6 C6 m! Z
19.4.2 函数的动态链接过程
$ G$ L7 P8 ]8 X9 |! v* E+ ~19.4.3 共享库的命名惯例
& h+ j6 `/ L5 M19.5 虚拟内存管理
" G& N# V- R1 ?# H2 Q4 u3 _2 S+ X1 j
第20章 预处理, p/ C% o& E: v* ^+ [

* ?( }  l9 ^7 C* E2 M- u7 D20.1 预处理的步骤
; o" G8 h4 L7 V- H, e3 ]20.2 宏定义
8 J3 t. a" c$ u2 I6 |$ x# j20.2.1 函数式宏定义
" ]3 C% w; c; N& K! u) T20.2.2 内联函数
6 u$ E6 k# g# K' B' L" N: k/ y6 r20.2.3 #、##运算符和可变参数
! P8 g" x* I5 W; C20.2.4 #undef预处理指示
6 ]2 T' x4 E  u2 o20.2.5 宏展开的步骤
* H9 {! ]1 c1 G+ O4 W) U20.3 条件预处理指示8 j2 y1 q7 {# I
20.4 其他预处理特性
$ w! s4 p$ X6 d0 ^* K/ u( P" r+ ?1 a# H0 ]3 \; P2 w
第21章 Makefile基础
# v8 }2 B' R# O/ V/ `/ N2 ^" ^' h7 m3 H
; w/ W( \9 Q( {8 H( Y" |2 d21.1 基本规则- N; ?4 ~. }0 R* \. G( v
21.2 隐含规则和模式规则
) V4 K) Y+ {" f' W. V- z21.3 变量
0 \5 c6 M& \' a- X9 X. B# Q21.4 自动处理头文件的依赖关系, c5 z# i$ x7 f/ ?, X
21.5 常用的make命令行选项
% I* w- i; ]. c" _0 Q
0 X8 f& B0 A4 U9 i第22章 指针
# f/ K% C7 t9 ]% l: o& J, j1 f. D* ]: j
22.1 指针的基本概念+ r6 B# J" c2 y& |" D
22.2 指针类型的参数和返回值
, h7 g; t! C' u' N, j8 z22.3 指针与数组. a5 ?# J$ B3 L5 ]  e
22.4 指针与const限定符
4 L8 w5 D2 N$ Y* A22.5 指针与结构体5 @( n# ^2 M: _2 @
22.6 指向指针的指针与指针数组
: ~/ T2 ~+ {! ?" r, a22.7 指向数组的指针与多维数组
0 N, ^) {- U/ Q. ^( z22.8 函数类型和函数指针类型
5 D' |6 F3 W$ G2 `22.9 不完全类型和复杂声明
+ p$ Z: ]+ i5 N. k3 u. Z5 |0 y! G- W
第23章 函数接口: Q0 K8 Y0 E2 m) [2 _$ H

- C6 q8 T5 p# R23.1 本章的预备知识
( v; e( w4 N5 h% P( K! Q3 J- z( X23.1.1 strcpy与strncpy/ ?5 O4 P$ v7 f& c& C3 X
23.1.2 malloc与free
" Q6 `( K' }, Y. K8 R8 |23.2 传入参数与传出参数
) d9 u; ?2 I% j23.3 两层指针的参数, B6 b) ^; l, R* @8 i8 W" T( Q' V
23.4 返回值是指针的情况
' ^9 ?0 C/ v, ?, v/ w23.5 回调函数0 F/ {7 q6 h/ C  K& E* Q
23.6 可变参数3 S# _4 D! l( g" I/ f% U3 g& v2 S

% `! z6 e: i) x( r5 o第24章 C标准库2 G5 C* R/ m& A/ K2 T& l0 i1 G

7 }4 G2 ?* O) V" n9 K3 }24.1 字符串操作函数
7 f# v8 l2 J, B& G$ x' [. `0 D24.1.1 给字符串赋初值
+ \' `( Z/ j* a24.1.2 取字符串的长度/ Q( l+ R3 q0 i5 h) z- x
24.1.3 拷贝字符串, m- j; c3 i! {' O  t
24.1.4 连接字符串% v. j* I0 ~9 ?* z
24.1.5 比较字符串7 B* v+ H9 m* X
24.1.6 搜索字符串* f# Q- E; ^3 l; V9 J% ~
24.1.7 分割字符串
. G3 E+ C: {% B4 E24.2 标准I/O库函数  q/ W9 q3 L! [" [
24.2.1 文件的基本概念) u  m. W% i* G* A+ i; K
24.2.2 fopen/fclose
/ M4 h, b  Z9 |3 m24.2.3 stdin/stdout/stderr
% v; ?3 y4 c- L: W/ P8 q9 U24.2.4 errno与perror/strerror函数4 m! ]! h" N0 m1 `7 d
24.2.5 以字节为单位的I/O函数
& D* p- W0 b% Q7 d, a6 K1 d24.2.6 操作读写位置的函数' i# m) E' p5 |' H& o# e
24.2.7 以字符串为单位的I/O函数! k/ a: y. D$ H+ l. y' Y6 b
24.2.8 以记录为单位的I/O函数! h$ ]1 s1 u% [6 E5 }+ C; k
24.2.9 格式化I/O函数8 E1 o0 \7 Q- ~4 e* n* g8 I
24.2.10 C标准库的I/O缓冲区
$ f1 k- i" y0 ?" I/ j24.2.11 本节综合练习
$ p3 g  \+ k6 ^$ ]% U' i+ m$ ?6 h24.3 数值字符串转换函数/ c) }" d  l8 ^: f7 D) T
24.4 分配内存的函数
( f. D) x  b6 V8 Y6 x2 ^4 R
% p' }  _- j4 _5 j& `) z9 i+ j第25章 链表、二叉树和哈希表
% S* V/ v& R% o% u. ^9 C2 ~, {1 L' B7 _# j5 y$ @8 H- d( b6 H) V
25.1 链表
# C" p0 r9 t3 \9 U25.1.1 单链表5 Y) {* M; \* g4 u" ~  I- T
25.1.2 双向链表
+ V+ \4 s3 }$ w. k) Z3 y' c25.1.3 静态链表
3 Y# i5 x. N" o) Q& N: {4 w25.1.4 本节综合练习2 ^: }9 T  p1 D- ?
25.2 二叉树
+ p/ n8 m' B; |& B* r5 u. v  s25.2.1 二叉树的基本概念
$ N/ v5 d$ i+ x5 n25.2.2 排序二叉树
5 L7 A1 H8 R# S9 q8 x. p25.3 哈希表1 k# [' N" r% \" r
本阶段总结' F, ~  A( E" q7 m( b
6 v$ N) {/ d/ S7 O! j1 `
附录A 字符编码
* x& H: v. T6 }2 _$ L8 v& S' Q# L9 z3 P& {( F0 H# u
索引
% L5 n1 J4 }+ H/ f
! T4 Y7 O: h' O参考文献& M+ {3 Y; M+ D; d3 D
' O# [  q+ s$ _$ f

% e) Q+ L& Y/ X6 g5 H2 G
楼层
跳转到指定楼层
最佳答案
0 
累计签到:57 天
连续签到:1 天
qq213 发表于 2016-11-26 18:11:21 | 显示全部楼层
我顶,小甲鱼这么好的东西,现在才拿出来
最佳答案
3 
累计签到:25 天
连续签到:2 天
A小小鸟 发表于 2017-2-9 17:01:02 | 显示全部楼层
为什么下载不了电子书啊
最佳答案
0 

尚未签到

yd263285569 发表于 2017-4-30 15:03:34 | 显示全部楼层
我试试拖动了一下文字发现一堆乱码什么鬼
最佳答案
5 
累计签到:99 天
连续签到:1 天
2012277033 发表于 2017-6-11 15:23:14 | 显示全部楼层
yd263285569 发表于 2017-4-30 15:03( N0 x' y/ Y3 y$ D( c7 U
我试试拖动了一下文字发现一堆乱码什么鬼
) K2 [1 X6 L5 t1 n/ ~& L% o
我以为只有我会这样
最佳答案
0 
累计签到:15 天
连续签到:1 天
qq783369750 发表于 2017-8-7 22:27:02 | 显示全部楼层
这个有电子书吗
最佳答案
0 

尚未签到

张伟达 发表于 2017-10-4 13:23:04 | 显示全部楼层
谢谢
最佳答案
0 
累计签到:33 天
连续签到:1 天
zxc26886616 发表于 2017-10-23 23:38:25 | 显示全部楼层
这本书绝版了呀
最佳答案
1 
累计签到:275 天
连续签到:1 天
rogerfour 发表于 2017-12-4 23:09:23 | 显示全部楼层
看看如何

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

小甲鱼强烈推荐 上一条 /2 下一条

    移动客户端下载(未启用)
    微信公众号

小黑屋|手机版|Archiver|鱼C工作室 ( 粤ICP备11014136号

Copyright 2018 鱼C论坛 版权所有 All Rights Reserved.

Powered by Discuz! X3.1 Copyright
© 2001-2018 Comsenz Inc.    All Rights Reserved.

小黑屋|手机版|Archiver|鱼C工作室 ( 粤公网安备 44051102000370号 | 粤ICP备11014136号

GMT+8, 2018-1-18 23:34

快速回复 返回顶部 返回列表