QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 立即注册 | 找回密码

主题

帖子

荣誉

管理员

Rank: 40Rank: 40Rank: 40Rank: 40Rank: 40Rank: 40

技术值
查看: 4989|回复: 10

[C] 【进阶】《一站式学习C编程》(升级版)

[复制链接]
最佳答案
209 
累计签到:2418 天
连续签到:8 天
小甲鱼 发表于 2016-11-22 17:31:58 498910 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册加入鱼C,享用更多服务吧^_^

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
搜狗截图20161126050909.png

  N+ w# f8 w7 ]- n/ t  r" f) t- a; T8 O
书名:《一站式学习C编程》
4 k6 X& S$ [; x4 O+ X# m+ u作者:宋劲彬
& C; q% ?( [7 u6 n' _出版社:电子工业出版社. \, U9 w! D7 Z+ K
出版年:2011年3月1日(第1版)* P* b. r6 o1 g! _
定价:59.00元
' N* [5 p7 K2 ^装帧:平装% {0 o% k( V; U! P9 B
ISBN:9787121129827% C0 x. q4 n8 I2 {, U  {3 m

3 U, l5 L. c; k* N6 Y. y$ U; ?购买链接:3 A0 u: ^; |, {, T: ?
# }# {( q$ K; e  p

1 X, a1 R4 Y9 s4 ]/ Y0 G$ [
亚马逊(kindle)-> 传送门2 j1 ^: F' p6 T1 k5 O, z

7 m( V7 A$ M) K! }6 K) ]) H% O当当网 -> 传送门
' }( \/ v3 r, }% U( D5 g; }! W2 G5 b% _
京东 -> 传送门/ Z& z6 i4 v) _$ J" _( ?
7 L# q5 L( ~& Z( V5 d! R) g
: v% Y8 @/ B" i/ u! F
内容简介:
5 I7 ]- X5 r' X% g  o! o
4 `! j0 D3 a" ^2 D3 R- c  O- d
+ c  v9 c$ u% i  }' I' S% O1 C+ o* K
  《一站式学习C编程》有两条线索,一条线索是以 Linux 平台为载体全面深入地介绍 C 语言的语法和程序的工作原理,另一条线索是介绍程序设计的基本思想和开发调试方法。《一站式学习C编程》分为两部分:第一部分讲解编程语言和程序设计的基本思想方法,让读者从概念上认识 C 语言;第二部分结合操作系统和体系结构的知识讲解程序的工作原理,让读者从本质上认识 C 语言。
) ?& k& Q7 j- C) c+ |# [. |" E" _, K3 X
  《一站式学习C编程》适合做零基础的初学者学习 C 语言的第一本教材,帮助读者打下牢固的基础。有一定的编程经验但知识体系不够完整的读者也可以对照《一站式学习C编程》查缺补漏,从而更深入地理解程序的工作原理。《一站式学习C编程》最初是为北京亚嵌教育研究中心的嵌入式 Linux 系统工程师就业班课程量身定做的教材之一,也适合作为高等院校程序设计基础课程的教材。《一站式学习C编程》对于 C 语言的语法介绍得非常全面,对 C99 标准做了很多解读,因此也可以作为一本精简的 C 语言语法参考书。! y- G) k/ C0 r7 b% o8 M

$ B3 ?! j7 _8 _5 K2 o2 ^4 {目录:
; F9 F) a5 W6 x' r4 E; ?* q5 Q4 k& f9 Y& _


1 S/ G$ Q9 j+ s1 h1 G; v5 v6 I1 a上篇 C语言入门( q6 k2 ]& |0 t# J+ S
; l- T  L$ |* W& Q0 l  }0 l% r
第1章 程序的基本概念
$ k/ O+ c* k% J3 m* x3 c
" q$ u4 W" F! I( s/ s6 y1.1 程序和编程语言
1 O  g. A. B  A1.2 自然语言和形式语言2 o) V$ E: J0 D5 e' [6 U1 {1 J
1.3 程序的调试
- z  S( `0 d* K1.4 第一个程序
' _8 U4 N( L, c; _& G# w4 B, o, H% P' \9 l
第2章 常量、变量和表达式
* G. w# a! N4 c6 T3 O4 S
2 m( D, m" L7 O9 G
2.1 继续Hello World
0 F- z) D0 o7 F0 K9 P6 N2.2 常量
; s# _; o6 I  y2.3 变量, O# C, u! e7 d) c
2.4 赋值8 c) u9 P$ _; A. H8 l5 _
2.5 表达式' u: h/ s+ Q2 l- Z! S5 B
2.6 字符类型与字符编码0 M) f+ R3 T; {- t

/ N" u7 f) L7 Z& E# M第3章 简单函数$ M" w! E- b) @* S

' ]6 _) S/ ~9 B3.1 数学函数# }& V. R4 E/ e- N1 |! X6 f
3.2 自定义函数0 `1 [, D* f+ }# U
3.3 形参和实参! `1 ]/ s+ B8 s" L
3.4 全局变量、局部变量和作用域5 G1 `1 f& W+ b$ L
0 N  ^' K# P8 o
第4章 分支语句5 G% K+ g3 Z. K% Q9 H; S. W& i, s

* M' R3 V4 I8 x4.1 if语句
8 C8 p+ K) D8 {- ?4.2 if/else语句
7 ?% O" R) i) m) }. D. a; I' ^2 O4.3 布尔代数
$ }8 w& d1 r3 a; Y) A6 P) U% C4.4 switch语句
' K2 ]4 O6 h* G) j4 w
  ?9 f: M; W- F* D- p第5章 深入理解函数3 D$ W: I0 v7 e, G) K6 O+ g, k
5 W4 K9 U1 T) ?" g5 B8 P. R  J
5.1 return语句
' \* `8 z/ s! N, \* Z; S5.2 增量式开发
6 }. E8 ~# P, u0 k- D; G5.3 递归2 T) n* |3 w  _1 i3 y; y8 Q7 n7 t% m

5 u- K& I: [& s3 @/ W. M6 R第6章 循环语句
6 [' n* d5 [" o3 h
$ v& _8 S0 s" X5 N  @6.1 while语句
' w! S$ P6 k4 m6.2 do/while语句
4 b: T! ]( M0 X6.3 for语句
9 ]4 c- ^& @( m" s" R" r* u$ I. X$ V6.4 break和continue语句6 T5 A& Y/ Q" a# F5 K+ ^. |0 q: V
6.5 嵌套循环
8 w8 u6 P& |/ j2 t( A6.6 goto语句和标号2 N. x- n) e, R( E4 F
# {; `5 r" G* l
第7章 结构体9 m: }6 ^2 c& O) ~* d

/ I2 g) I: g3 ]0 u0 B* `; ~7.1 复合类型与结构体
: A- j( f5 Z3 C. Z7.2 数据抽象
" G, V8 \- j# a+ b7.3 数据类型标志
8 s& s" s3 n7 _! R4 R7.4 嵌套结构体
* u3 x" [) p2 F2 ^. v% I: I8 {0 G0 V2 K7 L  a
第8章 数组
) L' ~6 ?. b. L. E# M
  T5 y3 K7 @9 j8.1 数组的基本概念
8 B  `8 A0 i* i! _& n# W; k8.2 数组应用实例:统计随机数
- o; }6 l. T6 B0 S9 N8.3 数组应用实例:直方图# }6 G& b& {) |4 l3 G( K/ P! v
8.4 字符串
! f6 a  r$ g. ]8 F" g8.5 多维数组
% R2 x$ }, n: O1 ~9 H# o! D1 n. W  _; H3 y3 g/ L. A
第9章 编码风格  k5 V- E0 f8 G$ X+ i4 I

! t$ d- S' t, e, f0 C6 I9.1 缩进和空白( w; f7 w0 K2 Q6 J9 u
9.2 注释! O5 V4 q7 y# Y, X4 A/ a
9.3 标识符命名
& Z. ^  A% I3 b& S1 ^4 b. a9.4 函数8 C: b, O! P' x0 n7 W( Z0 Y
9.5 indent工具
9 d1 J0 K( S: O7 Y( i3 a1 C- ?) h. @- q# D
第10章 gdb' Y* g% Z( K  n8 b/ d, @
6 k/ |( k* ], N' A9 I7 |
10.1 单步执行和跟踪函数调用
& y3 [" X$ g: x4 G10.2 断点
7 Y/ r3 b2 L1 P( N10.3 观察点0 m! S$ ^0 b8 Y0 D
10.4 段错误1 a. \2 `+ ?6 U1 D8 Y6 b3 S% G( u) @

+ s( s4 g0 ^: Z: {第11章 排序与查找3 a, V) z, @/ e+ F" a$ h& [5 i6 u5 c
$ B  C) N, F. {) d! U
11.1 算法的概念
1 o. T' x! _' `2 ?+ e  H& b11.2 插入排序
( f  ^" m" q% k6 V+ ]11.3 算法的时间复杂度分析& s, w) I4 U, R7 c: x
11.4 归并排序9 P% X* j- `4 D8 E* u% e3 z" Q
11.5 线性查找* h2 ]7 h1 z/ ~5 l% F, l
11.6 折半查找
! j& ^  `# M( M/ X& @& c- X! q, H$ h  F. _
第12章 栈与队列4 E6 k# a# F; O3 l2 X5 Y

/ S! }1 H; L8 ^! U# H# N12.1 数据结构的概念8 r+ r* s: `9 s% G
12.2 堆栈/ b$ V* i" R2 V4 c# n
12.3 深度优先搜索
: a# y+ v2 u# a! l6 m4 E5 N* k12.4 队列与广度优先搜索, q6 G( X+ g6 `: k6 ^% E
12.5 环形队列
) T6 d( H1 J9 ]/ i1 Z- m# a本阶段总结' v& X0 T8 x* }1 \. K
5 g8 r; ~7 B0 B' Q5 v
下篇 C语言本质
0 e8 h7 W0 C5 j5 Y0 p( N8 ^% r0 p8 S' D) K
第13章 计算机中数的表示
! k8 o" o& s& j2 a
/ a. f, f$ {1 X) H; g: A13.1 为什么计算机用二进制计数
1 _6 e# Y1 f: J13.2 不同进制之间的换算
0 E' R1 @; n' T; D0 c/ q1 o) q+ N13.3 整数的加减运算* ?- n0 n( ~  k$ c
13.3.1 Sign and Magnitude表示法6 V' C4 U9 _# [, ~5 U9 e* `
13.3.2 1's Complement表示法, g8 I8 b$ N6 N) `) j6 Y* l0 E
13.3.3 2's Complement表示法; u: R' u. V$ R0 ~& U. L( W1 ^
13.3.4 有符号数和无符号数
0 S6 q* }  E" V; V7 e  w' U0 B% D13.4 浮点数" g, g; k7 P7 C4 ~

1 |0 K7 s5 c) T) N第14章 数据类型详解8 `/ L. A; t1 `- J! w7 T

5 O+ o3 b9 T8 t( g14.1 整型% `8 u3 z& {3 N) X- s- ^+ ~& n
14.2 浮点型
& a2 g, M( X8 n: j& k14.3 类型转换
* Y7 I& ]( t2 v* _& N) d% M! X14.3.1 Integer Promotion% C+ @6 Q. r2 e- v5 ^, N
14.3.2 Usual Arithmetic Conversion1 t/ Z$ _, I4 F1 y4 s2 p
14.3.3 由赋值产生的类型转换% p+ e4 U" F& W7 h$ `7 g( a0 G6 R
14.3.4 强制类型转换
$ E9 U$ n' Y; v14.3.5 编译器如何处理类型转换# S& g/ \7 K8 s* s' u
( P2 C# T: o. M9 P& X2 A  t9 ^2 |
第15章 运算符详解
. s7 F7 R5 i, j, d  V. C6 R' i( e# U5 j1 o5 t0 ^% _- Q
15.1 位运算7 V  f. ~: O/ E! H. b9 v
15.1.1 按位与、或、异或、取反运算
5 L% p/ Q# F9 \. n1 t& \15.1.2 移位运算! Z0 Y* n& T, x* j& C
15.1.3 掩码4 p; d5 Z( K. i" @0 e/ z( I8 c
15.1.4 异或运算的一些特性
2 ~3 w6 A  N6 K. H) A0 g4 r9 ?15.2 其他运算符' ]: n* T. B" q0 l! K- {
15.2.1 复合赋值运算符
  Q) ^0 v( M- a6 b* A15.2.2 条件运算符" ^3 i  I9 Y8 j4 T9 Z5 H
15.2.3 逗号运算符
5 h( A: j+ t5 }6 m+ [3 [15.2.4 sizeof运算符与typedef类型声明3 c, v" C( E  ?) m3 @  Z
15.3 Side Effect与Sequence Point
6 w: Q( d7 E" [+ W, B15.4 运算符总结
/ C7 `) ]& K  l! w1 f" u' I
6 N' t, L  ]' l) Z6 s第16章 计算机体系结构基础% R$ F. n6 g' I
0 T7 d2 F' U, t( N4 x! H6 D; [
16.1 内存与地址% H, `6 P  J9 j: e+ w+ t* n
16.2 CPU- z" D. N+ v8 {* B
16.3 设备
2 V9 C# R8 v7 E1 r$ L$ x16.4 MMU3 y5 r8 l7 S: R" |4 @
16.5 Memory Hierarchy
# c( [. @6 A* `$ ^' Z9 c
* E; i* z2 o9 u" Z5 A+ h第17章 x86汇编程序基础7 r0 m# m: u' N. U4 ?

2 i: `1 @- M% Z0 o4 [17.1 最简单的汇编程序* N) D4 q  S# h* H- A, |+ t0 \  V
17.2 x86的寄存器
! s( P/ J7 d% V# O; u1 Y17.3 第二个汇编程序
  P1 z8 G7 j& o# R# e  d" _$ t17.4 寻址方式/ [. F' ~0 N- g* N) u3 c
17.5 ELF文件1 V) C3 ~! G; z% M& q
17.5.1 目标文件/ s& f; S1 f& ^' L+ Q3 I  P
17.5.2 可执行文件; R3 z# V9 S: t$ S( L: Z; v
* U, G0 y6 r# J& i) d8 C
第18章 汇编与C之间的关系4 o7 }" T0 ~% K; \; c" b: H+ A, n! Z8 b

* c9 b! }& V& d& ~6 Z% z8 Q18.1 函数调用
) h# D4 ~, B; }18.2 main函数、启动例程和退出状态
; M" H( `1 X, `) c18.3 变量的存储布局
( w0 v2 a; j6 [4 Z% c8 h4 j% d' Z18.4 结构体和联合体
( F% R+ B* G+ Z" Z4 n5 N' y& O18.5 C内联汇编: l1 [( `0 j9 d0 ]9 ]0 R
18.6 volatile限定符
4 A3 J" g7 a& b. W4 C6 D, B4 |; T2 P
第19章 链接详解
2 J4 N8 y' m* l6 o4 F
, _* G, G8 B6 G4 p, m6 P" B% O19.1 多目标文件的链接
- B% C8 Z2 ~+ [4 T: ?* |19.2 定义和声明( N5 [# ^6 x8 K" N
19.2.1 extern和static关键字
" a4 Z/ z0 Y2 Z2 H- s- s: I19.2.2 头文件6 d2 w7 w2 H" i" I/ i. v
19.2.3 定义和声明的详细规则* \9 H4 U) J( V) {- ^( t2 ^
19.3 静态库2 y# F8 [  X' C( x! n' d9 P
19.4 共享库
, u) e6 }- k* L. Q19.4.1 编译、链接、运行
4 y: D. [' t* @: S0 U2 D19.4.2 函数的动态链接过程
$ b  O# Z+ x4 B+ t/ ?3 F19.4.3 共享库的命名惯例
- b, M1 e7 l% {7 k8 V19.5 虚拟内存管理2 y: o0 ^) K  e
% R/ V3 i4 V; h& V9 R) a& i
第20章 预处理+ b4 ?( ?: P6 l/ m4 o0 R: h
6 C, ~: U% X+ a! N' p
20.1 预处理的步骤/ S( Y2 g7 |5 ^. d+ C
20.2 宏定义
4 O1 [( h+ A3 b# B( l" v20.2.1 函数式宏定义1 W; V8 x' [" z$ F
20.2.2 内联函数9 i; V5 }! s8 N1 J/ t( C
20.2.3 #、##运算符和可变参数0 l# \, l, S  E. d) w' ^9 a3 G3 ]
20.2.4 #undef预处理指示- R3 l5 u9 k5 ]
20.2.5 宏展开的步骤
) A5 s/ W% h" H, j20.3 条件预处理指示
: z; A) v5 j: i8 R% u" m20.4 其他预处理特性1 X# J( |. x9 w$ I9 k
$ b+ L4 t8 d0 F: m* s: k+ d
第21章 Makefile基础4 \( d: ]. E8 w: v& X- S7 F& |

8 l1 ~* L1 N$ |6 }1 K! X# |21.1 基本规则
" M' ]$ S  C/ v& T21.2 隐含规则和模式规则
3 F) c0 h* \5 b% ^8 r- T21.3 变量
8 w* c$ ^4 V& P" u$ k4 ?/ {21.4 自动处理头文件的依赖关系
' x& }# O8 S& E" K6 r+ ?+ b21.5 常用的make命令行选项
. m& ~+ {9 [, J; w/ Q
3 g; P* a5 R+ b2 H5 t# X- Y# q, t第22章 指针
% A' T# u9 S9 m& Z; d( D! m) v% \9 D5 y/ q
22.1 指针的基本概念
0 }; ]0 f. p2 V22.2 指针类型的参数和返回值
# m% Q& x. I6 T22.3 指针与数组5 b, H0 E0 T0 P% g3 I* Q+ c3 x  h
22.4 指针与const限定符
2 m9 W; z* p; t8 t22.5 指针与结构体
# A7 O0 s: Y3 g9 Q/ w4 O22.6 指向指针的指针与指针数组) _2 d, ^" q5 G! u
22.7 指向数组的指针与多维数组  _: K+ r+ F& Q/ |8 v, x8 u( u
22.8 函数类型和函数指针类型
+ Q1 R' C8 v; @+ s0 S- n2 a2 J22.9 不完全类型和复杂声明( n2 R( G5 P4 l' ?9 V1 ~, u6 E
3 i: V$ H  M! q( R% j# u
第23章 函数接口- D2 p( t- [# h. ~5 `) T

2 [3 a: j% f+ R! F% T23.1 本章的预备知识, ^! w# L" r: n' u& P4 p1 G$ s% E
23.1.1 strcpy与strncpy
2 P9 t- }4 s) ^: ]1 F  ~& O/ a23.1.2 malloc与free
  X* I/ E! a" P: n23.2 传入参数与传出参数
; B* a6 v" P% a' _  Z23.3 两层指针的参数
# t: f; G( k# W23.4 返回值是指针的情况
+ O5 d5 l$ x( G/ ?0 ~  a23.5 回调函数6 m# R) n/ h; T+ D  R
23.6 可变参数
: J6 {  |' G7 ]. ^) Q* J# N; x7 L3 v0 e: w1 |, D0 @  Q$ t
第24章 C标准库! j( R6 L! k$ n

) H1 ^2 l  d9 P/ d8 Y24.1 字符串操作函数, i8 ?9 i1 Z! h) ?9 C0 ]
24.1.1 给字符串赋初值
% B' Q5 S  E1 ^24.1.2 取字符串的长度
# @0 K: A+ R# e+ S* n24.1.3 拷贝字符串  k0 u4 i  ]" E. Y% G+ U0 ^
24.1.4 连接字符串
* u/ D& p3 l8 @# ?0 s24.1.5 比较字符串
7 s0 V9 f& j6 ~4 [4 D8 C24.1.6 搜索字符串
3 _; B# P* q8 V9 _2 T$ W) u24.1.7 分割字符串" l: o; J  w/ y7 {6 T" v
24.2 标准I/O库函数" J6 Z, {. s9 Q/ a
24.2.1 文件的基本概念" ~2 }) ]) F% K2 m+ l7 X* E
24.2.2 fopen/fclose
  Y0 ?9 ~/ z, j7 K2 c2 d24.2.3 stdin/stdout/stderr
! ?& C  {2 b) O: \: c6 \24.2.4 errno与perror/strerror函数, \) P- [( b; n
24.2.5 以字节为单位的I/O函数. m  v# _1 J- h& M
24.2.6 操作读写位置的函数
; Z& N9 t$ y7 J; \  W" {24.2.7 以字符串为单位的I/O函数/ G+ H, H% h9 W4 l. X% z6 z. w: ]
24.2.8 以记录为单位的I/O函数
+ M! B# m+ w# \( B1 ?, b24.2.9 格式化I/O函数7 k. a4 n; m- w+ Q$ U) ^
24.2.10 C标准库的I/O缓冲区9 a) d) T/ k5 b& q" ]/ b$ Q4 z
24.2.11 本节综合练习
6 i6 t7 i7 `) \2 c24.3 数值字符串转换函数
& @9 Q& m& h% e24.4 分配内存的函数
- |' Q. s0 y, p4 B' ~$ k6 c& X4 h
第25章 链表、二叉树和哈希表
( _! O; S8 {7 \$ [) c. F) ]  g' W& K. l
25.1 链表
$ e( J4 n5 ]" ]7 l25.1.1 单链表
1 S7 W8 y/ f3 c+ E4 i4 _25.1.2 双向链表; E) ?: U- Z8 h3 l9 R
25.1.3 静态链表5 t% i' Q% N+ Y- i
25.1.4 本节综合练习9 u2 l% T: E- b# m  i1 e* G& U
25.2 二叉树
  Y, D; Z3 ~# q2 N6 ~3 u% k3 S# z25.2.1 二叉树的基本概念
& q4 B6 e5 X+ z; q0 D* Z1 x) F& c25.2.2 排序二叉树
( V3 Q+ w) c, E8 ]- z5 O25.3 哈希表
4 a  z$ h1 t% z* T3 c  y本阶段总结, S2 t2 h& I! N
4 e9 _8 r6 `8 w# \
附录A 字符编码  E4 P/ n, I4 [; D, v, C% \
* D4 K6 T% ^8 \  i0 I
索引) W# j. w3 H' s. P/ n
. O0 u) H8 E# i% [7 y
参考文献! T$ I. e" R: p0 E! d- m
5 k) d* G  z4 R6 V

9 {/ p# k9 J* p) x8 B0 Z0 U5 `& ^
楼层
跳转到指定楼层
最佳答案
0 
累计签到:57 天
连续签到:1 天
qq213 发表于 2016-11-26 18:11:21 | 显示全部楼层
我顶,小甲鱼这么好的东西,现在才拿出来
最佳答案
3 
累计签到:76 天
连续签到:1 天
A小小鸟 发表于 2017-2-9 17:01:02 | 显示全部楼层
为什么下载不了电子书啊
最佳答案
0 

尚未签到

yd263285569 发表于 2017-4-30 15:03:34 | 显示全部楼层
我试试拖动了一下文字发现一堆乱码什么鬼
最佳答案
10 
累计签到:102 天
连续签到:1 天
2012277033 发表于 2017-6-11 15:23:14 | 显示全部楼层
yd263285569 发表于 2017-4-30 15:03$ J" u) \  F3 v  I$ K
我试试拖动了一下文字发现一堆乱码什么鬼

/ ^, ?+ w3 I( @% m: c2 U4 m: D6 h我以为只有我会这样
最佳答案
0 
累计签到:16 天
连续签到:1 天
qq783369750 发表于 2017-8-7 22:27:02 | 显示全部楼层
这个有电子书吗
最佳答案
0 

尚未签到

张伟达 发表于 2017-10-4 13:23:04 | 显示全部楼层
谢谢
最佳答案
0 
累计签到:40 天
连续签到:1 天
zxc26886616 发表于 2017-10-23 23:38:25 | 显示全部楼层
这本书绝版了呀
最佳答案
1 
累计签到:275 天
连续签到:1 天
rogerfour 发表于 2017-12-4 23:09:23 | 显示全部楼层
看看如何
最佳答案
0 
累计签到:5 天
连续签到:1 天
庸善德 发表于 2018-1-23 20:52:29 | 显示全部楼层
hello  论坛好书模块里的书籍年代过于久远了,有些已经买不到了,有些已经更新版本了,论坛里面可以更新一下吗,萌新想与时俱进学直接从新的学起。
最佳答案
0 
累计签到:2 天
连续签到:2 天
kkk999 发表于 2018-3-27 15:21:41 | 显示全部楼层
看看如何

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

小甲鱼强烈推荐 上一条 /1 下一条

    移动客户端下载(未启用)
    微信公众号

小黑屋|手机版|Archiver|鱼C工作室 ( 粤ICP备11014136号

Copyright 2018 鱼C论坛 版权所有 All Rights Reserved.

Powered by Discuz! X3.3 Copyright
© 2001-2018 Comsenz Inc.    All Rights Reserved.

小黑屋|手机版|Archiver|鱼C工作室 ( 粤公网安备 44051102000370号 | 粤ICP备11014136号

GMT+8, 2018-6-19 00:50

快速回复 返回顶部 返回列表