QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 立即注册 | 找回密码

主题

帖子

荣誉

管理员

Rank: 40Rank: 40Rank: 40Rank: 40Rank: 40Rank: 40

技术值
查看: 4303|回复: 9

[C] 【进阶】《一站式学习C编程》(升级版)

[复制链接]
最佳答案
200 
累计签到:2341 天
连续签到:1 天
小甲鱼 发表于 2016-11-22 17:31:58 43039 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册加入鱼C,享用更多服务吧^_^

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
搜狗截图20161126050909.png
3 c) L  h$ c" K7 `. Z

& O0 N, }6 V7 p8 i% Q0 A; W; [- E书名:《一站式学习C编程》
/ l! W9 d* w/ b2 o作者:宋劲彬
- f/ i9 A  ]1 A6 m$ _出版社:电子工业出版社) Z5 S2 s: S* T' S2 u
出版年:2011年3月1日(第1版)
. e' G' i1 N0 B, D定价:59.00元" F2 G. ?; b0 J* E* F- I
装帧:平装4 o) ?# a$ O8 E: d
ISBN:97871211298272 q0 e7 E# i$ K$ M0 Q7 l4 y

; h. H7 ~) P/ @; k. Y购买链接:
) @; @+ h- i% C5 H$ ~, i1 b6 E- t8 h8 H

/ Q6 }( Z& p! h: l, J7 U, I
亚马逊(kindle)-> 传送门
; }+ `& g- m/ m, c# V0 g+ b  G
. k1 V+ p: R$ ]& \当当网 -> 传送门
. h7 c; R2 L$ C; A. X- O, j( S( p9 |- c6 d) d- l! p" t
京东 -> 传送门, ^8 w  h0 f, U# W( H* v+ ~
$ i! s9 H2 X5 u2 _. A& T7 Z9 b
! S, R3 f9 }9 w3 D. |
内容简介:0 T- G8 V+ V/ I5 s% T% E% {
# |$ j- {  e* k1 a


2 J- |; y9 I' A  《一站式学习C编程》有两条线索,一条线索是以 Linux 平台为载体全面深入地介绍 C 语言的语法和程序的工作原理,另一条线索是介绍程序设计的基本思想和开发调试方法。《一站式学习C编程》分为两部分:第一部分讲解编程语言和程序设计的基本思想方法,让读者从概念上认识 C 语言;第二部分结合操作系统和体系结构的知识讲解程序的工作原理,让读者从本质上认识 C 语言。* s) m& ^1 @$ u: i) G
! S% A3 v$ }+ Y5 u% q$ y
  《一站式学习C编程》适合做零基础的初学者学习 C 语言的第一本教材,帮助读者打下牢固的基础。有一定的编程经验但知识体系不够完整的读者也可以对照《一站式学习C编程》查缺补漏,从而更深入地理解程序的工作原理。《一站式学习C编程》最初是为北京亚嵌教育研究中心的嵌入式 Linux 系统工程师就业班课程量身定做的教材之一,也适合作为高等院校程序设计基础课程的教材。《一站式学习C编程》对于 C 语言的语法介绍得非常全面,对 C99 标准做了很多解读,因此也可以作为一本精简的 C 语言语法参考书。
/ y! O# A9 e" a
3 Z# [- X# O3 U) j# M$ q& J目录:# [/ r" y. u' p/ `
. V9 F1 D; [: a# T; S


3 D( D( [8 W6 j5 _$ r: n上篇 C语言入门
4 ~% U% Z0 g, X/ e% l" A% S
' O9 G, k0 c% t第1章 程序的基本概念) L  V+ H, O% p# y, c
/ q" i9 t2 Q' l0 F- U0 L, F& C1 J
1.1 程序和编程语言3 p; n7 K/ F" X7 e, x- \! `
1.2 自然语言和形式语言2 ?0 E9 b2 W; p. g" x9 f
1.3 程序的调试; \2 v  F' k1 M- G% k4 z
1.4 第一个程序3 c* b' l; [5 t* F# u

1 E! J8 M' k5 N3 e* s第2章 常量、变量和表达式
1 O6 d% T3 ]  z6 x" D: L: x

4 c2 B! B9 B& y) D: ?2.1 继续Hello World
' m. u' H( F) g2.2 常量' W: Q6 N" t- H4 W7 t' l; J
2.3 变量. h2 Q/ n( N: u% G8 t/ G! u; [
2.4 赋值
8 a9 K2 D4 i2 x! t2.5 表达式( W7 y8 u3 J% d" t$ V$ S0 W
2.6 字符类型与字符编码3 Y6 @' D$ Z! z. F# ]) t% H) ^; o0 z
0 B! M. s% u: Y2 q
第3章 简单函数
; v2 F1 i" p: }: A7 B: r; t$ N4 r, q
3.1 数学函数; Y6 p. Y4 w+ o- C0 a& |
3.2 自定义函数
* L7 d: c0 \2 h# B3.3 形参和实参# s  J1 x+ {+ a
3.4 全局变量、局部变量和作用域
" B6 s4 M- W+ g, }9 f: y" p$ s, ?8 ~
第4章 分支语句
7 ^8 K( L) ~0 I' |  {3 d, e
& ^9 n$ Y% C- ?* k4.1 if语句! h- n6 P2 f8 h% ^3 z
4.2 if/else语句& I, c5 \, f4 P1 f
4.3 布尔代数# t7 ]& G9 K/ @; }' ~
4.4 switch语句0 l9 \$ G+ b7 o  T) b6 ~
" N6 A4 ^) Z) W; j
第5章 深入理解函数
2 K% {4 z8 k6 F9 Z. F' x" t& t6 w, e. v
5.1 return语句, {, z3 k; Z2 c7 w) ^6 J, Z
5.2 增量式开发* W! q( q$ l1 V  |& J  s
5.3 递归" x- L* W- S* h0 f$ z) K

# v: x7 w) T) J. F第6章 循环语句
. O7 ?1 U- W, b, e; W% c: K9 c- O8 C; n2 @, ]4 I
6.1 while语句- R9 ^/ M/ M0 V  k& @" ~
6.2 do/while语句5 n  R1 W) s: p
6.3 for语句
2 Z! s- d- e3 D6.4 break和continue语句
. b) q7 x" B' v# y! [, F6.5 嵌套循环
' d# P& H: S9 z6.6 goto语句和标号
8 j$ B; ]0 P* z- A& v% W4 C( n: y
- X0 J+ w9 x0 w/ @4 @2 B第7章 结构体
! y/ z# e- x  U
+ k& Q2 S& O  e4 u! g4 [7.1 复合类型与结构体' Q+ {9 b, R9 R. n! m$ ^& C0 G4 q4 _
7.2 数据抽象
0 R; W8 B  x; I$ q1 b' g/ B8 A4 E7.3 数据类型标志
5 O/ y2 J, ]: a! a5 s/ a  N7.4 嵌套结构体
# g6 D. l, ^- j* e' R! ?
9 h0 H( U* @% q: T& C2 M( ?第8章 数组
" L% B( T& p$ o3 v; [( A6 |) X! h: V3 E/ `* {8 p* B. U7 V
8.1 数组的基本概念6 p4 `: E8 T4 `6 E; d( b% D
8.2 数组应用实例:统计随机数6 Z3 T% o  Q1 b. K9 |
8.3 数组应用实例:直方图
8 D! y% t% i* j8 t6 N8.4 字符串7 c5 `' m* R5 U6 F9 B; N" k* v
8.5 多维数组
1 u9 S. y+ o6 p9 f; ^; Q9 \5 {6 B% Z% q; R; u* U
第9章 编码风格
+ D+ I  z  x. ^' a6 A
. i$ k" e0 G4 b& t9 e0 u; H6 V9.1 缩进和空白  M  K$ {4 L# D- o. d/ o
9.2 注释
% S$ F% {+ B2 l9 J  g* M$ R9.3 标识符命名6 [. J- x9 N" o0 I
9.4 函数
) G) ^& t# r- B1 l) P; n  N9.5 indent工具$ q7 G. V) T2 w; x
, `4 S8 v2 F+ M- i( N$ S
第10章 gdb
+ B  V+ B, H% ^' x4 S
' l/ k' N5 U# ?' Y10.1 单步执行和跟踪函数调用- g# _) o) s) F, b) E: g
10.2 断点; u' p1 c8 M2 i7 D
10.3 观察点
6 ^9 x' ^$ O( Z  @0 f2 Y" P10.4 段错误: [9 F7 ?7 i1 I8 @- Y
& A) [! g/ \) H
第11章 排序与查找# v" x) O2 _" e: l# K& m

4 a1 g( p" x, l; _3 @. g9 D11.1 算法的概念, [/ U  m3 f5 E' T% s/ d/ n! ?
11.2 插入排序* \3 x5 v  F9 d
11.3 算法的时间复杂度分析
9 g1 w  \9 ~( E* ?11.4 归并排序; m" ]- x) c( F; W7 v% t" V5 H9 U
11.5 线性查找% K2 B+ ]2 \9 h+ J
11.6 折半查找
3 k  Q! n& A! u2 K/ r; F+ Z& Y  K  t# X0 f3 t9 n* `- x4 r
第12章 栈与队列
4 g* Z/ W, ]3 `; O
5 M* b' J+ v$ V7 ?# Z' O, g8 N) H12.1 数据结构的概念$ u7 G0 h7 [8 L6 c
12.2 堆栈0 p, v8 P! D* ~1 {  O( k
12.3 深度优先搜索
; n6 T( c: u5 G0 V4 C8 E/ ]" V12.4 队列与广度优先搜索
- V, Q/ J. I; u- }, N12.5 环形队列% d- \# m$ a$ e# d5 I4 `# b
本阶段总结5 I4 O5 D1 O2 m7 i2 r- B

; F- ?& @" R( g2 A下篇 C语言本质/ q/ V1 q4 c9 N* L$ F4 P0 I

, d  ^7 Q% F" y( Y6 w5 h! k6 P第13章 计算机中数的表示
& `" x& @+ N/ P# J# _+ o
+ {. G7 i, l) [0 a& {13.1 为什么计算机用二进制计数
/ C9 G9 T* n: R" j% r" Z" U13.2 不同进制之间的换算
2 `- v' f+ G$ r! X13.3 整数的加减运算
4 T! N3 D- t: ~7 v2 w4 E4 _$ ~13.3.1 Sign and Magnitude表示法: m* W$ T& i) g3 |- M+ i9 i% Q4 ~
13.3.2 1's Complement表示法
4 ^4 }; R1 ^* E+ o+ A8 I0 k- z/ ]# b% P13.3.3 2's Complement表示法
$ G& v+ E& {. G) Q13.3.4 有符号数和无符号数& p! M9 y7 M! o. `8 L  [2 [
13.4 浮点数- e4 Z+ n" t7 e; C) {6 l# x  O3 x, R+ [- }
8 U$ U- i) O* U) v8 H0 e8 @1 f4 \$ t
第14章 数据类型详解% P; W3 x9 m- M$ u
2 ?' B$ \. }) [4 ]! v7 t
14.1 整型6 p, \  ^  N1 p; Z
14.2 浮点型( ?# t3 c6 K& n( b7 y; J
14.3 类型转换0 r8 d6 P0 ~( U, k
14.3.1 Integer Promotion
0 H) I6 C0 H- F# J; ]6 ?14.3.2 Usual Arithmetic Conversion
9 ~1 |0 R" m' L4 _. {14.3.3 由赋值产生的类型转换
% q9 I( b7 x( W4 W14.3.4 强制类型转换
* W( C, {1 h& B7 G5 K) @14.3.5 编译器如何处理类型转换- `: |9 B8 ?. V: F; f/ ~8 ]# W7 P' G# f
2 Q6 \8 r# m; P: j6 B( p  G% M8 O
第15章 运算符详解1 L7 G; L- s# f) S) s8 `

) X1 g+ E5 o2 N, ~; H: ?& u15.1 位运算
$ r, u0 a1 }- _7 e4 f# F% b) I15.1.1 按位与、或、异或、取反运算+ p9 i! f0 m8 Q! ?
15.1.2 移位运算
( N  l3 F) \& o15.1.3 掩码
. v7 f4 M+ \9 i/ I0 [15.1.4 异或运算的一些特性
; B0 Q9 x& s; T* n15.2 其他运算符! }# ^$ ?% j& n' W3 Z* {
15.2.1 复合赋值运算符
+ Z7 w2 `5 s4 q, Q& s( d15.2.2 条件运算符9 C  |, F2 x% M! L" D( c* {
15.2.3 逗号运算符
4 W2 X$ D1 `+ X" _; g: z0 @$ P3 T15.2.4 sizeof运算符与typedef类型声明$ q$ ?2 l  q  Z9 e6 y/ B% V/ \5 y
15.3 Side Effect与Sequence Point
& y! j5 A+ r  x( e- M15.4 运算符总结2 U  A  X2 Y9 i$ O, v8 c% {7 s
% T/ t# a& A3 @
第16章 计算机体系结构基础
, }7 v! a+ F6 r' B) Q" }& K' E& }7 N! _, O' t# U
16.1 内存与地址; k9 r; T2 ?* ^# z
16.2 CPU' H+ {7 t) K: R4 N! P# L
16.3 设备, o7 w# Y1 w' w+ t; e& J4 Y1 n
16.4 MMU* N! A0 e$ w, V- v
16.5 Memory Hierarchy
, u0 Y, p8 o) o/ Z% R& x
  k$ A3 X$ U  S% \0 V5 s第17章 x86汇编程序基础% K0 v. e3 X7 O( s) I

2 k$ L4 G% h; i4 E/ Y4 K17.1 最简单的汇编程序: @% B+ K+ g8 Z& j- u8 Y: L
17.2 x86的寄存器
1 y. U7 I, i% w& C! M" O17.3 第二个汇编程序
, G+ w/ P& }; K$ G" Z17.4 寻址方式
% ]3 |3 }, h: |. z3 b17.5 ELF文件  n+ w! j& S: Q: ^
17.5.1 目标文件( a" O0 S& A% r" F4 H/ d+ A* I- A2 C
17.5.2 可执行文件" d" h( B+ M' \7 b
  o" F+ w# ]" p
第18章 汇编与C之间的关系
" K; @9 E! ^' }' n
2 A7 F# ^: f) u( J18.1 函数调用6 j& k7 K- ~, ?- Z( h+ t! b# E
18.2 main函数、启动例程和退出状态4 x/ _: @- h" W
18.3 变量的存储布局
6 o: u5 y* M, F6 G18.4 结构体和联合体/ @" `& \3 ^2 U5 G7 `( d) L
18.5 C内联汇编
9 c  `+ d8 q' P3 c& }18.6 volatile限定符
( p2 B  @9 u+ m1 g0 i: o4 L% Q
. z7 _- i) f# Y5 ~& ?: \7 B/ |第19章 链接详解/ n2 [' p7 \2 l! M3 O% P
* d' ^4 y* k! w# |1 m
19.1 多目标文件的链接6 `9 W5 J: M2 q) H$ U
19.2 定义和声明
! U: b7 C  [! e+ m: ^4 a0 T' ~' i) c19.2.1 extern和static关键字
2 H# a; Z' g; Q/ t$ {9 k( F# t19.2.2 头文件+ N( `. f) M: I( {
19.2.3 定义和声明的详细规则
" t( {/ r+ F2 s1 F3 E. C19.3 静态库) M4 {" q( W. \+ h
19.4 共享库
# n  a7 e( M3 Y- @8 i* j19.4.1 编译、链接、运行0 [# M9 J) c' _6 p9 V+ B
19.4.2 函数的动态链接过程
0 ?5 V( j& W8 ]8 N6 h0 x19.4.3 共享库的命名惯例
/ h7 X. z# I' M( [0 N" i( z19.5 虚拟内存管理
9 e9 }" o) ?% s  s& C( l5 _2 E, ^9 f% s" {) E. b
第20章 预处理
" m/ Y5 K, [. B& W2 c$ B
) P9 r& ]( V* ?' I20.1 预处理的步骤& B* F' d, S2 o& P
20.2 宏定义
; c" ]" }+ O' f( b! E20.2.1 函数式宏定义- `  e& P2 g* i: o
20.2.2 内联函数6 X5 P- t; {' V' ]2 u* `
20.2.3 #、##运算符和可变参数
9 b# S) |. C! N7 }' j20.2.4 #undef预处理指示
. b; v  L7 n  k- ^20.2.5 宏展开的步骤2 B3 d; B. V/ m( S
20.3 条件预处理指示( x+ T8 u) n( h, ?; @
20.4 其他预处理特性
( Q2 x) y! P, C/ g% T- k5 L/ x( ~( R: k) M
第21章 Makefile基础
* B7 e' I2 _7 y% @- a
: I; @0 B: c- P21.1 基本规则# T$ s: o% u+ i% }4 {* P' @
21.2 隐含规则和模式规则
! d* q* Q8 p; o2 c# A" V21.3 变量0 G3 O8 g7 @& n" H) o1 `( I% V
21.4 自动处理头文件的依赖关系' a( c0 O3 h0 \$ [1 G) a
21.5 常用的make命令行选项
) ]1 c3 o2 @( {/ i+ g" r" T+ V& [7 p; a- }
第22章 指针; |1 P5 \7 u1 n5 R$ p

% N' D$ `. `2 v2 [22.1 指针的基本概念
* T7 h6 w* U7 k) y$ d# h22.2 指针类型的参数和返回值
3 f7 E7 [3 |9 V0 o/ O% A22.3 指针与数组7 s, Y# p) D0 P/ {/ R3 S  ^
22.4 指针与const限定符
9 ?* _9 J; x9 f" @9 c+ U. `22.5 指针与结构体
5 S9 R! u. N, s9 s. I1 x" ~22.6 指向指针的指针与指针数组5 b1 I' [$ ?7 X2 H* y
22.7 指向数组的指针与多维数组: K3 |& Y% o9 `
22.8 函数类型和函数指针类型0 Q% j3 z7 ]9 [
22.9 不完全类型和复杂声明* p! b$ b. a: I, G+ F2 m

2 a$ ~8 [7 K- ~# ~第23章 函数接口" x# v5 n% i/ }) `$ n
& u! X2 E2 s5 W5 X9 w- N1 y
23.1 本章的预备知识& o* ^- {/ ~, C$ g2 L! }# W' c
23.1.1 strcpy与strncpy
* {9 F1 d. h: ?8 Y23.1.2 malloc与free
2 C3 m7 y& j: F  `0 M0 c( y23.2 传入参数与传出参数! H9 B3 F; I  q* Q  ~
23.3 两层指针的参数2 z7 m" G% E* w& P* ]; u: O
23.4 返回值是指针的情况  b* i7 O/ _8 ~7 W( i/ r; h
23.5 回调函数
3 ?  n! u$ F5 [9 Z1 W23.6 可变参数
; U' F( m( ?0 l" r; o8 O
" x8 M5 R: v6 }+ |第24章 C标准库
6 e" m/ [8 D# _. o9 z$ D+ a7 q- P% O5 ~  G( h2 G; W/ N
24.1 字符串操作函数
, ]; A+ Y3 q9 z! F* m2 I5 p24.1.1 给字符串赋初值
. D5 P$ s0 W( O24.1.2 取字符串的长度
, L9 O" Y+ v- J3 M, T24.1.3 拷贝字符串
% B; v& ]6 r* A7 ~24.1.4 连接字符串
4 D' Q3 g4 q5 \4 @3 X* d2 k+ d; X  a24.1.5 比较字符串2 a0 X! W2 k  J
24.1.6 搜索字符串
, z' \# o+ B$ p. B6 T1 [24.1.7 分割字符串, x! T' ~' _1 n$ M7 e* r! y- d+ X
24.2 标准I/O库函数+ V  ]6 X8 Z, l3 W1 B# ^) v
24.2.1 文件的基本概念  i2 c+ e# n7 c7 }( a- `# G1 P
24.2.2 fopen/fclose8 ^: _& M7 M" k: ]
24.2.3 stdin/stdout/stderr* }6 n6 N" Y+ r" x9 p
24.2.4 errno与perror/strerror函数
, y* m2 T* v8 P/ [! o# z24.2.5 以字节为单位的I/O函数
) X, x! x3 D- G6 {/ {7 c24.2.6 操作读写位置的函数2 Q! t& s7 j" k. h6 K% h; Z4 w
24.2.7 以字符串为单位的I/O函数
/ J; C2 W% }* U& s8 j; v6 k& X, Z24.2.8 以记录为单位的I/O函数( o# x  {9 y0 F* T: O4 w! k1 ~8 J
24.2.9 格式化I/O函数
$ M( _1 D1 F6 p/ {. a24.2.10 C标准库的I/O缓冲区
3 V! z  H, x8 ]9 _# m24.2.11 本节综合练习. O  m% D5 }/ n. d
24.3 数值字符串转换函数5 Q, q* a, G. r" X
24.4 分配内存的函数
6 w  a1 L4 p, {# o0 h; W4 T& ]* G! u. J$ @: H
第25章 链表、二叉树和哈希表
$ i7 l0 D9 \8 e0 p# f  {: p. W
* t( ~$ ^6 ], S& h25.1 链表# H: C8 F0 |: S# F2 M) t
25.1.1 单链表
% |) v! x- ^9 _. i25.1.2 双向链表
3 m. d' X2 H9 O. E25.1.3 静态链表- s0 t+ J, t% k: F  }( L: {
25.1.4 本节综合练习+ R! C. q& ~, T! ]/ c* |
25.2 二叉树4 ~5 ~8 X9 {6 O% x+ x
25.2.1 二叉树的基本概念2 J* A4 [/ h4 s: ^/ u! [8 k
25.2.2 排序二叉树
' q! A9 ^" x7 h. t25.3 哈希表
! q) l. K4 Z& `7 U( `本阶段总结
9 r9 B) I, n' n# g8 n% `: H9 g4 A$ G2 R  j& a# Y; F! u" H
附录A 字符编码( M! B' y$ v. X: b0 ^
" {# b& N9 H1 C* B" ]- D
索引
! X# F: [3 N2 F- t( |5 P6 S
7 d& S4 Y' W1 J$ L* V参考文献% h. e2 K& c8 M
# F( y) d+ O3 J/ e+ T

! G/ F, p0 g/ Q# k8 {5 w$ ^
楼层
跳转到指定楼层
最佳答案
0 
累计签到:57 天
连续签到:1 天
qq213 发表于 2016-11-26 18:11:21 | 显示全部楼层
我顶,小甲鱼这么好的东西,现在才拿出来
最佳答案
3 
累计签到:39 天
连续签到:2 天
A小小鸟 发表于 2017-2-9 17:01:02 | 显示全部楼层
为什么下载不了电子书啊
最佳答案
0 

尚未签到

yd263285569 发表于 2017-4-30 15:03:34 | 显示全部楼层
我试试拖动了一下文字发现一堆乱码什么鬼
最佳答案
10 
累计签到:101 天
连续签到:2 天
2012277033 发表于 2017-6-11 15:23:14 | 显示全部楼层
yd263285569 发表于 2017-4-30 15:039 u' [+ e- c* R0 G% [0 s, H- c
我试试拖动了一下文字发现一堆乱码什么鬼

6 W% m7 R1 F* f! D8 j" {+ t$ n我以为只有我会这样
最佳答案
0 
累计签到:15 天
连续签到:1 天
qq783369750 发表于 2017-8-7 22:27:02 | 显示全部楼层
这个有电子书吗
最佳答案
0 

尚未签到

张伟达 发表于 2017-10-4 13:23:04 | 显示全部楼层
谢谢
最佳答案
0 
累计签到:37 天
连续签到:1 天
zxc26886616 发表于 2017-10-23 23:38:25 | 显示全部楼层
这本书绝版了呀
最佳答案
1 
累计签到:275 天
连续签到:1 天
rogerfour 发表于 2017-12-4 23:09:23 | 显示全部楼层
看看如何
最佳答案
0 
累计签到:5 天
连续签到:1 天
庸善德 发表于 2018-1-23 20:52:29 | 显示全部楼层
hello  论坛好书模块里的书籍年代过于久远了,有些已经买不到了,有些已经更新版本了,论坛里面可以更新一下吗,萌新想与时俱进学直接从新的学起。

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

小甲鱼强烈推荐 上一条 /3 下一条

    移动客户端下载(未启用)
    微信公众号

小黑屋|手机版|Archiver|鱼C工作室 ( 粤ICP备11014136号

Copyright 2018 鱼C论坛 版权所有 All Rights Reserved.

Powered by Discuz! X3.1 Copyright
© 2001-2018 Comsenz Inc.    All Rights Reserved.

小黑屋|手机版|Archiver|鱼C工作室 ( 粤公网安备 44051102000370号 | 粤ICP备11014136号

GMT+8, 2018-3-21 01:44

快速回复 返回顶部 返回列表