QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 立即注册 | 找回密码

主题

帖子

荣誉

管理员

Rank: 40Rank: 40Rank: 40Rank: 40Rank: 40Rank: 40

技术值
查看: 1909|回复: 3

[C++] 【进阶】《C++编程思想》

[复制链接]
最佳答案
194 
累计签到:2318 天
连续签到:2 天
小甲鱼 发表于 2016-12-1 22:56:05 19093 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册加入鱼C,享用更多服务吧^_^

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
TB14lFVIpXXXXa6XVXXXXXXXXXX_!!0-item_pic.jpg_430x430q90.jpg
# P5 ^* D9 @2 \  a
, j2 o& ^$ ~- v; [
书名:《C++编程思想》(两卷合订本)' X1 O3 o" W, @/ E* O% S
作者:Bruce Eckel,Chuck Allison
+ r( n1 ^2 ]  T( `9 S, w+ g$ K译者:刘宗田,袁兆山 ,潘秋菱等
4 c7 [3 S8 E! z2 ]出版社:机械工业出版社
- W8 ^/ `/ l3 K: `! k/ C出版年:2011年7月1日(第1版)- [9 ^/ o/ c* P# T- x
定价:116.00元1 i6 m3 r% |: O' c" V9 l
装帧:平装
7 @6 ?4 f" u3 [3 U4 D# x7 gISBN:97871113502171 v& e4 v9 r4 c2 a- Z9 h

" m  n. k' W: h4 {* r购买链接:- c2 V8 v9 q# t% d2 G+ b
% w9 w- X! r% {/ F

! l- n% J" s" B6 b. p' w
亚马逊 -> 传送门( T* |4 a% a2 \) G- H; u& e
9 x$ M3 P( |, Q
当当网 -> 传送门! E! {+ \8 l; `# H2 C  R
" U' v0 \% \  z
京东 -> 传送门: E7 G8 l1 ~2 i$ ~) J

* @5 k! o" g1 t" P, J天猫 -> 传送门" i. e4 o$ K7 v7 @  r- D# x2 J4 e
# T# ~: ], C) \/ i. I3 [' w
% M6 k& Q( r( k4 ]; U8 S
内容简介:
2 B+ Z4 g5 H/ q# F6 k' V& K4 K
8 v* j9 s2 [. ?+ }7 N/ |
1 b0 d/ h3 _$ r7 ]9 W
《C++编程思想》曾荣获美国《软件开发》杂志评选的 1996 年 jolt 生产力大奖,中文版自 2000 年推出以来,经久不衰,获得了读者的充分肯定和高度评价。《C++编程思想(两卷合订本)》的第 1 卷是在第 1 版的基础上进行了更加深入的分析和修改后得到的第 2 版,其内容更加集中,可以供不同程度的读者选择阅读。《C++编程思想(两卷合订本)》第 2 卷介绍了 c++ 实用的编程技术和实践方法,深入探究了异常处理方法和异常安全设计;介绍 c++ 的字符串、输入输出流的现代用法;解释多重继承问题的难点,描述了典型的设计模式及其实现,特别介绍了多线程处理编程技术。
1 n0 g, i# u/ Z( Q8 r( q: e2 B) W! A4 G8 h! `
《C++编程思想(两卷合订本)》是 c++ 领域内一本权威的著作,书中的内容、讲授方法、练习既适合课堂教学,又适合读者自学。《C++编程思想》适合作为高等院校计算机及相关专业的本科生、研究生的教材,也可供从事软件开发的研究人员和科技工作者参考。
7 X/ k9 W) ]# w2 z' t6 _, v7 a% ?
8 M4 U/ \" T, }$ Z6 H" ^
- `+ L1 A) o& a. k- l% ?* L8 ?5 f目录:
6 u/ X3 e( g! x2 M
9 h. H" R2 T1 g0 t/ m# U7 w
9 R5 V' A+ X2 V' Y
出版者的话 ! x* t% W8 I. d8 H. g6 P# e
出版说明
2 j; x8 \% p4 P) W
. A7 ~" w. X+ R0 J: n第1卷 标准C++导引 " ^6 B. h) _" @& x" O

5 Z' d& ]2 H- t+ Q译者序 3
1 v% V! I" P6 t* h: X前言 5
5 ]8 |$ b. m- k7 B! p' B0 f
3 B8 U- `: B; v; V1 x( E0 O第1章 对象导言 11 ( z; a3 @+ d( w+ n6 s# e4 @# B

: a$ B( |0 H9 J  g* P1 C6 E1.1 抽象的过程 11 $ \. v6 \) T. ~. T
1.2 对象有一个接口 12 $ ]0 {- A7 E" X7 `% S% S
1.3 实现的隐藏 14 " s$ q5 R) d7 A, @4 Q, g4 X
1.4 实现的重用 15
) B0 {% \  ~5 M) w( j; n1.5 继承:重用接口 15 % ]& n/ \  b9 v' i' q. s# [! J6 b
1.5.1 is-a 关系和is-like-a 关系 18
; Q; u- _0 y. y% ?+ v. ?" C) B) {! l1.6 具有多态性的可互换对象 18
% R. x! R2 i4 V6 G1.7 创建和销毁对象 21
. ]" X9 x- q  l- N1.8 异常处理:应对错误 22 # b4 v5 _8 V5 V7 ^2 Y+ I9 J
1.9 分析和设计 22
/ z$ y& b0 z- X4 O1.9.1 第0阶段:制定计划 24   P( n( e1 D# u2 B- W
1.9.2 第1阶段:我们在做什么 24
/ w  r( X) Q3 v' K: q1.9.3 第2阶段:我们将如何建立对象 26
, N9 ^2 N0 O6 o9 p: _6 V1.9.4 第3阶段:创建核心 28
1 N% Y2 S  i5 f, i1.9.5 第4阶段:迭代用例 29 ! W% ~; N0 C$ t% y, x
1.9.6 第5阶段:进化 29
# A, l& [& i" W( p0 z, v* N( N1.9.7 计划的回报 30 4 i3 y' G2 J: T; a- {
1.10 极限编程 30
# S% G5 J% D+ |4 s6 K1 O1.10.1 先写测试 31 ; m/ B" w8 w( z& l
1.10.2 结对编程 32
' M5 Z3 N+ ~0 g( G4 t1.11 为什么C++会成功 32 ( O9 S. }1 {! K. [9 h
1.11.1 一个较好的c 32
7 s% g- m) k( K, v/ G9 Q4 R  O* t$ z1.11.2 延续式的学习过程 33 * Z9 U) w: l* z; P/ }
1.11.3 效率 33
5 f9 j8 V6 j, O2 @1.11.4 系统更容易表达和理解 33
$ V- `! q/ {$ x$ w! e) E1.11.5 尽量使用库 33
+ h3 `+ N, @" |4 V2 @  Z1.11.6 利用模板的源代码重用 34   @7 @3 ]- y+ @  ^- {" `8 o) p( u
1.11.7 错误处理 34 : ]6 x5 b: ]+ {3 t) q5 @, g
1.11.8 大型程序设计 34 ; G" g' C1 e4 o) A; Q
1.12 为向oop转变而采取的策略 34 # V! s/ P7 Y) v
1.12.1 指导方针 35
/ X8 G+ H/ L" ?" V9 m1.12.2 管理的障碍 35 . m$ c$ i( H! m. s! _5 H
1.13 小结 37 ' I* R& o0 w* p

. N& z. p5 H0 l" n) a4 a1 N( t第2章 对象的创建与使用 38

: e! Y9 _. x% T; R
- j# q3 v# h) p2.1 语言的翻译过程 38
0 j* I) v# `8 A) P2.1.1 解释器 38
( h! X. y; G9 O! c) H2.1.2 编译器 39
# Y$ l9 E& |; N  k& i2 A2.1.3 编译过程 39
, M  Q3 h8 _, S7 a. @) w2.2 分段编译工具 40
/ f- z$ L1 {/ Y  V3 Y) I5 L2.2.1 声明与定义 40 0 ^8 B; X6 D% B) @! x
2.2.2 连接 44
! h' Z, V5 d. `2.2.3 使用库文件 44 1 Q$ W' q& |! W$ D: B3 ^/ L9 S
2.3 编写第一个C++程序 45 ; R/ l" }& f: @$ [. i
2.3.1 使用iostream类 45
6 N$ `& }6 [+ X- n3 k2.3.2 名字空间 46
, Q% P$ I8 ]( q2.3.3 程序的基本结构 47 % [) _, e$ X8 b) Z7 w5 j
2.3.4 “hello, world!” 47
2 l6 @2 P" Z) h7 [# l2.3.5 运行编译器 48 % j* I; y) ~& m: w# J; g
2.4 关于输入输出流 48 ( k% J4 z8 {; R: n
2.4.1 字符数组的拼接 49
: p9 N; J3 _* ?2.4.2 读取输入数据 49
( Z, t' n! y, }2.4.3 调用其他程序 50 % _, Q9 e) P5 O) Y* Z. }- u
2.5 字符串简介 50
4 [1 a9 b& r6 Z9 b% |2.6 文件的读写 51 0 z- Y7 ]! K' \0 a  \) j
2.7 vector简介 52 * c2 `- O% z6 u7 ?0 s
2.8 小结 55
3 U2 C" k: |9 V2 I$ \0 S: K- b2.9 练习 56
- h% h! O$ ^5 ^2 r0 j. h3 V' U" L; k
第3章 C++中的c 57# O5 l& L+ M1 \6 j1 {

- V! q! \( N# ^, |, z4 B3.1 创建函数 57 ( Q) `; n3 _3 g4 M" D
3.1.1 函数的返回值 58 ( A% [- w9 _; S. \$ d$ T! D2 Q
3.1.2 使用c的函数库 59 7 u" z; \6 |+ r- ]  C
3.1.3 通过库管理器创建自己的库 59 6 I# G) z8 Z8 d
3.2 执行控制语句 60 * I7 q5 [; M1 G* {
3.2.1 真和假 60
$ Z7 v  a  I0 c3.2.2 if-else语句 60 / R$ f* e  R: w# b* i
3.2.3 while语句 61
/ l0 W! K; L7 v6 [$ O3.2.4 do-while语句 61
4 m! I, M" T6 d5 L3.2.5 for语句 62 % D( G" \4 _& B4 s  \  s
3.2.6 关键字break 和 continue 63 4 P% T; V2 X* ~& j; H" p+ {' q
3.2.7 switch语句 64
! O+ Q. u' v* `3.2.8 使用和滥用goto 65 " P% @0 j' x) M, X7 `, Z8 e
3.2.9 递归 65
; M( M' j- G2 O) {) v2 Q3.3 运算符简介 66
7 x* F' r1 h) l$ I/ o1 d3.3.1 优先级 66
% W/ i) {) n' ]. \3.3.2 自增和自减 67
1 e+ k% c8 ]5 M3.4 数据类型简介 67
9 }5 [6 }7 ?& k+ ]$ {/ \1 X# v3.4.1 基本内建类型 67   n+ Z: W+ ?0 I
3.4.2 bool类型与true和false 68 ; E4 u2 W/ r$ e8 v3 m, W
3.4.3 说明符 69 9 F& z' _# u, i% u( H2 n& E! i
3.4.4 指针简介 70
& k& p  \1 v3 E+ I3.4.5 修改外部对象 72 2 G/ X6 H, D: W
3.4.6 C++引用简介 74 4 ~) S0 T7 Q, o6 {
3.4.7 用指针和引用作为修饰符 75
! h# j5 }5 R4 o5 G  `' h8 W3.5 作用域 76 + x; }) T# z: M6 ^8 Q) e' V) s8 e
3.5.1 实时定义变量 77
1 C. O% x# }' B, o3.6 指定存储空间分配 78
: l( W) N3 Z3 [5 p; i3.6.1 全局变量 78
. n0 T' N4 ]: E" c! ], _3.6.2 局部变量 79 ) w( t: b  I" e. ]( S* u9 B' p% _
3.6.3 静态变量 80
2 ]( {/ K0 w7 Y3.6.4 外部变量 81 5 ~7 V5 R; N9 _* r) [7 Q, b
3.6.5 常量 82
0 q5 \/ [* y$ Y1 r- z" [7 ^3.6.6 volatile变量 83 * D6 d# u: Z' M
3.7 运算符及其使用 83
# v# O. P& X$ v+ e3.7.1 赋值 83 4 V# a6 j5 M- t1 z6 g
3.7.2 数学运算符 83 " h; |9 V3 C. |$ J& g+ W& ^
3.7.3 关系运算符 85
# p8 E/ k. B" n9 R5 ^3.7.4 逻辑运算符 85
( o( I" h+ O1 h3.7.5 位运算符 85 # |- u7 ?0 g- S5 k$ i  U& f- d
3.7.6 移位运算符 86 + J/ ]* Z, A4 ]4 Q  ~9 A: @
3.7.7 一元运算符 88
7 b& P# d! n7 j  |8 g4 R; e5 N8 @3.7.8 三元运算符 88
5 \) Q; g, J  M0 i3 F6 m  U9 w3.7.9 逗号运算符 89 2 q+ m9 D* v+ V* D
3.7.10 使用运算符时的常见问题 89 & j- n2 i4 P  m) l
3.7.11 转换运算符 90
" v3 X1 d0 ?# ]* K3.7.12 C++的显式转换 90
3 |) q% j4 }0 J4 h7 x% \. @$ a3.7.13 sizeof—独立运算符 93
% y, M: d4 @: g! N) W  k3.7.14 asm 关键字 94
) Q! ]6 K2 f" z( ]4 q3.7.15 显式运算符 94
3 p5 Z4 ^4 @: `3.8 创建复合类型 94
* w. n. o2 X8 Q6 [3.8.1 用typedef命名别名 95
+ ^4 ]( r# l' |* c3.8.2 用struct把变量结合在一起 95 ! n% X: P; r& u
3.8.3 用enum提高程度清晰度 97 + I' W' X1 T$ S. ~9 J" X
3.8.4 用union节省内存 98 5 g2 Q4 A2 r6 e2 I6 l2 h# w
3.8.5 数组 99 # l8 ~  H" i5 E& G# N% Y
3.9 调试技巧 106
0 @- I; U2 x3 R! x/ h7 S" m1 w& k3.9.1 调试标记 106
- t) ?  U' {8 t6 t3 G& N9 P, @6 O6 a2 q3.9.2 把变量和表达式转换成字符串 108 ( l/ T) S5 O0 `2 M) S( k
3.9.3 c语言assert( )宏 108 2 b: F; m& c( K  `9 t
3.10 函数地址 109 + @; K' [, H6 t; z& ~' N
3.10.1 定义函数指针 109 / e6 R, i$ _. f/ o
3.10.2 复杂的声明和定义 109 0 u" u8 S  _+ N+ A. U  K
3.10.3 使用函数指针 110 ) @# ~5 d! w& d1 ~5 f
3.10.4 指向函数的指针数组 111 " v  i  F6 L4 j* m2 b
3.11 make:管理分段编译 111
# M& E. U, i, z+ {3.11.1 make的行为 112
1 m& z6 D7 v$ f* v# \3.11.2 本书中的makefile 114
# D, O' B% f7 x" ^& y  j9 {  O7 {3.11.3 makefile的一个例子 114
6 e5 S* S( X* B# E9 A! g3.12 小结 116
6 Q2 y: h7 _+ }6 R) k% ^1 G) g" }3.13 练习 116 + R; _5 V9 j; A3 b
- d, [2 [' J7 \! z
第4章 数据抽象 119 & g) x, U* Q2 k7 Z1 `
! g- c1 s- N0 E9 C" ]. b
4.1 一个袖珍c库 119 - F# P5 s# t' D/ ]" o- `
4.1.1 动态存储分配 122 * h5 }2 P2 G; k
4.1.2 有害的猜测 124
, J2 p% {) G: d* T" y  C0 Y+ L. Y# k% C# @4.2 哪儿出问题 125 $ E; j# J8 t3 }, b
4.3 基本对象 126 + {4 g  j( `/ @2 g9 E
4.4 什么是对象 130
- {2 e( q, V( G* e# a4.5 抽象数据类型 131 . e1 @4 k1 I, W4 g
4.6 对象细节 131 $ r8 x& M1 z. {. M" t1 ^
4.7 头文件形式 132
' ~9 i1 e; X" r% G5 D, b& q4.7.1 头文件的重要性 132 8 @5 h  ?% t/ b
4.7.2 多次声明问题 133
6 g. p% n# W* U6 E! s( p' Q7 k3 Q1 D4.7.3 预处理器指示#define、#ifdef 和#endif 134 # j" \  b7 H5 `" @
4.7.4 头文件的标准 134
1 W6 G8 [9 S4 x+ {% v4.7.5 头文件中的名字空间 135 : U3 Q6 ?% [% R' q  z' `+ K
4.7.6 在项目中使用头文件 135
" x& G4 M$ U" n: O) P4.8 嵌套结构 136 3 e( p8 d0 Z' z# P' E2 K: a6 r: {' j
4.8.1 全局作用域解析 138 $ _  S# b% A% c1 L& h0 |
4.9 小结 139 " Z# ~3 S, ?. E* z  c) h- E
4.10 练习 139
- D4 b! v" e: ^( C. n7 d8 }+ L# T) A8 S' X+ G7 G& O8 a
第5章 隐藏实现 142
4 Z( h  f0 c- ^0 f8 D# v- ^/ w* V9 u# M+ ]. H5 A" b' F
5.1 设置限制 142
& s  M( B# Q8 o  g0 Y' ~( H- B5.2 C++的访问控制 142 # e  K/ |; a* G+ h. o% m# t
5.2.1 protected说明符 144 7 H% `& B& o2 M" P* E( n' r, a1 k
5.3 友元 144
. E# d3 f8 m6 X9 V5.3.1 嵌套友元 146
; p. j" n4 t3 v5 U; q5.3.2 它是纯面向对象的吗 148
+ C" K  R" F; g9 w# i: E5.4 对象布局 148 * X* U/ V$ G9 T$ m
5.5 类 149 + E( Z2 W( M* r4 r7 Z: W
5.5.1 用访问控制来修改stash 151 * U" p7 C2 j2 N* t5 g
5.5.2 用访问控制来修改stack 151 3 N- g) ?9 C2 K6 r+ G, d
5.6 句柄类 152 & t7 G, F+ X, ~5 r
5.6.1 隐藏实现 152
9 H- M! j. n) K1 G; X( K) ?2 t5.6.2 减少重复编译 152 ( \* m; e! h  o( S* z
5.7 小结 154
. P7 B$ q2 J9 v2 ^# w1 Z- U5.8 练习 154
- H# k. E- S6 Q# F2 M  R& h1 q# e- q4 C* M; {
第6章 初始化与清除 156
$ d- }4 Y% I$ N" N# v# k9 t. N: x& e& Q" K5 |4 R  G3 k
6.1 用构造函数确保初始化 156
  u0 s' j& v3 m' B  N6.2 用析构函数确保清除 157
* |/ ]7 @2 e2 R) @$ t/ m2 u# H9 L$ f6.3 清除定义块 159 8 q7 e6 {/ z0 P/ s" W3 y
6.3.1 for循环 160 + r$ N1 e' B* B* L, d
6.3.2 内存分配 161 1 P5 n$ G2 Y/ M& E3 J
6.4 带有构造函数和析构函数的stash 162 . ]3 A% R" E0 F
6.5 带有构造函数和析构函数的stack 164
7 B/ r( f5 c6 D& I1 X% s6.6 聚合初始化 166 $ k7 W1 V" ?) t8 o' y- V) u
6.7 默认构造函数 168 , a1 i* s+ w8 s2 g
6.8 小结 169 / f- V* U3 L2 p, j
6.9 练习 169
# `5 _$ M1 F, ~# }' d: z) U% ]0 Y# s/ a+ h
第7章 函数重载与默认参数 171 7 U" `) Q3 b0 Q- g' I7 w! g7 J' |9 R5 G

2 ]9 R& t6 L' m& i7.1 名字修饰 172 & l+ f: c  x, b& f! |* E
7.1.1 用返回值重载 172 - l: D7 r2 ^3 p4 `* l* c
7.1.2 类型安全连接 172
( D; ]" l: E; ?# D. k* \  \+ d7.2 重载的例子 173 3 ^; n. d$ `1 r' v  e- a
7.3 联合 176 : d( N! t7 }# X
7.4 默认参数 178
6 A7 Q( ]6 p0 P% Z$ i1 p* `7 L! v8 J7.4.1 占位符参数 179 ; q- E0 t  E$ S+ p5 m
7.5 选择重载还是默认参数 180
+ f, K5 z0 x: i% ?7.6 小结 183 , a* \1 j- H; [! d# l% a
7.7 练习 1830 w" Q- ]& Z3 p7 s: W! ]
* w) P3 }9 v; I  @8 R; u, d, J
第8章 常量 185 3 I# o! L7 f& N
7 G+ L6 y4 O% a# K
8.1 值替代 185
  u; m% }& e# w: e7 G; x. e+ k8.1.1 头文件里的const 186 8 y: `( G& _' |; I
8.1.2 const的安全性 186 . y! B6 f5 S, u. d. t
8.1.3 聚合 187
3 v1 w, H+ B: b8.1.4 与c语言的区别 187 & U' d7 g" J% p
8.2 指针 188 " x, s4 g: ?4 G0 J8 E) ]
8.2.1 指向const的指针 189 % T9 n/ n* x' |$ B
8.2.2 const指针 189 # e, C# v! P9 V2 h5 O9 o
8.2.3 赋值和类型检查 190 3 K9 z; q0 ^# p/ j) a
8.3 函数参数和返回值 191 ; }- K, O# e. N
8.3.1 传递const值 191 9 f4 S/ q: t4 \; n" e
8.3.2 返回const值 191
- C; o) d  D1 N% k" L, H8.3.3 传递和返回地址 193
" {) k3 f3 H5 c& {8.4 类 195 9 R8 [: U0 j- J% e/ j3 ?
8.4.1 类里的const 196 5 r2 @) G% O0 q8 o$ i5 |
8.4.2 编译期间类里的常量 198
1 |' M) J4 D* Q! j0 a- G8.4.3 const对象和成员函数 200
' |4 w2 p$ G  u) B  |' Y/ }8.5 volatile 204 ' A/ m; J& c' S5 {$ u6 ]5 O' q1 g
8.6 小结 205
' H4 E* u  z/ ?) c8.7 练习 205 / k) W2 |2 e6 m# C
; D4 N( X1 }# |( y  B
第9章 内联函数 207 ; R% ]( v6 f  {

7 ~  S" ?* n; c: Y+ t6 M# c, G) q9.1 预处理器的缺陷 207
5 R& ~, {2 Q+ z$ I  m9.1.1 宏和访问 209 ) X4 w9 b# _, T* \& W
9.2 内联函数 210 0 ]" U5 t& p5 j* e; `! n+ t
9.2.1 类内部的内联函数 210 0 B! B, R) E: Z' _8 n4 w
9.2.2 访问函数 211 % D2 P4 R  k1 ]( `) i4 L. V. n
9.3 带内联函数的stash和stack 215 ( z: Z/ {& R5 V+ j, z
9.4 内联函数和编译器 218
/ k% W3 e7 `, \5 w9.4.1 限制 219
1 e4 G, c4 s$ J- M9 h# R7 f* t7 G9.4.2 向前引用 219 0 ]  B5 T& E  ?' B
9.4.3 在构造函数和析构函数里隐藏行为 220   ~4 Z) \1 u7 V1 }7 y
9.5 减少混乱 220 $ U4 C1 d' j7 H, f" p2 ?
9.6 预处理器的更多特征 221
1 `! w! x" d. Y9.6.1 标志粘贴 222   T2 j/ z( P% T6 z* I
9.7 改进的错误检查 222 4 z+ {) M  @( M) t6 w# y: `
9.8 小结 225 " Q$ Q2 n, L2 @
9.9 练习 225 , T6 q; X7 s3 x$ h+ }
, u9 D3 o& {% S+ j0 F1 }, o3 T
第10章 名字控制 227
" ?: B: w. o4 L, b$ Z) x5 T# g& }( I6 J0 R
10.1 来自c语言中的静态元素 227
6 S# [( n9 H! Q10.1.1 函数内部的静态变量 227 / Q& y4 E/ M% q) i/ {
10.1.2 控制连接 230
5 @+ X/ u. b. b% _10.1.3 其他存储类型说明符 232 5 X2 B9 b$ ]5 F1 ^7 ?2 o5 W$ q
10.2 名字空间 232
2 C5 O8 v5 v9 a10.2.1 创建一个名字空间 232
1 J, e8 z0 P$ ]6 R6 K10.2.2 使用名字空间 234 ; Z6 D9 M" V! m( Q& L, w
10.2.3 名字空间的使用 237 1 H' l/ E8 n  D5 t$ p5 A+ m
10.3 C++中的静态成员 238
! ^& M/ W2 P1 k, [) @4 U  r1 U10.3.1 定义静态数据成员的存储 238 9 b+ @+ B6 H$ g& n1 t3 c
10.3.2 嵌套类和局部类 241
$ {! B4 b. q3 E1 Y  |7 m% C! ?10.3.3 静态成员函数 242 " [" m0 A) ]8 ?* O0 N
10.4 静态初始化的相依性 244 1 ~/ w6 k0 U) f7 f; Y. D1 w. R/ P
10.4.1 怎么办 245
4 F; D# ~( a$ e0 f, q, R10.5 替代连接说明 250 0 I. N1 Z$ O* I1 T* o
10.6 小结 250
7 f$ `5 c' Q( Q% c8 U2 h7 E$ \10.7 练习 251
$ h" y1 w7 R6 f" T. x1 v
( r, \& {/ P/ G( V3 J  a第11章 引用和拷贝构造函数 254 % b4 R. p$ x, p+ ?; E

0 q& t, i, ^% i& m7 S  r- j11.1 C++中的指针 254
2 P3 T, \2 ^* T( \: o0 m! E% Q( p- ~11.2 C++中的引用 254 5 n3 x' r8 z3 V3 A
11.2.1 函数中的引用 255
' r8 l, E& R4 H# S( O11.2.2 参数传递准则 257 & H+ s6 }! @( Q) [8 c/ f5 {3 w2 x# Y
11.3 拷贝构造函数 257 $ c) N/ p! {5 s6 K* j
11.3.1 按值传递和返回 257   S: {2 `" \/ C4 S' c
11.3.2 拷贝构造函数 261
7 j4 q3 x1 Z+ O( u* ~6 x11.3.3 默认拷贝构造函数 265 $ d" ^$ T3 M/ ^/ }# i# ?( ]
11.3.4 替代拷贝构造函数的方法 266
, q1 M6 ?' \; z8 o/ T% n; K* x8 t/ Q11.4 指向成员的指针 267
5 s. ]0 c, q; X1 _" w& Q% X4 k' _# L11.4.1 函数 269 - i" z. O9 T: v/ A& M5 K
11.5 小结 271
% W- y5 g" W: ^& y6 Q11.6 练习 271 " Q; ]! D  g2 X; N, q& Z( m1 C
" D6 v, Q, L- f; c: A
第12章 运算符重载 274
' T6 W/ F" B& x' {
3 _8 O- t6 J7 W, z) u& d! ^( G3 w12.1 两个极端 274 / e- `  H5 ?- T; a1 \, C7 N
12.2 语法 274
; B( r- {2 ]; q: w/ S5 y3 L: w3 [12.3 可重载的运算符 275
: w+ x0 ?& s+ I' l; V2 c6 t7 E12.3.1 一元运算符 276   X% G) [; K# X( R# j. Z3 e1 y
12.3.2 二元运算符 279
4 N, P5 h) S" l: D% L12.3.3 参数和返回值 288 * X) C& b( w& G& \( e
12.3.4 不常用的运算符 290
& ?- w& X0 I7 M) E) k5 r9 L12.3.5 不能重载的运算符 295
8 k) S8 @  S6 u12.4 非成员运算符 296 0 V/ N  b+ T/ a8 v) s
12.4.1 基本方针 297 : Z! g4 n# ?1 D3 ^5 Z4 g" x9 K
12.5 重载赋值符 297 6 |" m9 F8 e2 O  e  U
12.5.1 operator=的行为 298
, ^) V7 V) F9 q2 U0 Q12.6 自动类型转换 306
6 N9 I0 {* r4 R5 i+ A1 y12.6.1 构造函数转换 306 2 X: m# [9 n9 {2 d! s* T
12.6.2 运算符转换 307
2 Z2 c' @! y) l& ]- p5 y' Q12.6.3 类型转换例子 309 4 z4 R9 B2 M2 G* V6 V! [4 z
12.6.4 自动类型转换的缺陷 310
, V" }; A5 @8 ], ]$ k( j3 _12.7 小结 312 - J& z0 N' _9 F4 ^; `1 h! e
12.8 练习 312 0 j3 m" d7 J/ `5 m
1 K5 y& \9 Z1 }' d, T" \
第13章 动态对象创建 315
' \  x1 @# w: _. c% b, H2 m) i7 ?
5 h6 K) v7 z$ G- W13.1 对象创建 315 ' o% |% }3 j5 |. O7 R5 l
13.1.1 c从堆中获取存储单元的方法 316 ) l. K4 Y& A  P8 Q/ o  _8 r1 _
13.1.2 operator new 317 2 m0 v+ E, n" H5 S$ g: ]+ T' l
13.1.3 operator delete 317
2 i: A* a9 |# E7 O3 Q' Y7 R; X13.1.4 一个简单的例子 318 ; Q- m, _! P5 i
13.1.5 内存管理的开销 318 " ^8 U& u: T) }! s/ }" g; [
13.2 重新设计前面的例子 319 * }8 E  W) n0 x; |$ ^- q5 x
13.2.1 使用delete void*可能会出错 319
7 n( ?6 R; [1 ~4 u+ M2 T: D6 d' A  H13.2.2 对指针的清除责任 320
, m9 F% \3 X$ P3 A3 T9 c13.2.3 指针的stash 320 & Y$ p2 [  M3 z0 I  o
13.3 用于数组的new和delete 324 3 J' B1 P: p5 W& ]+ ]  P
13.3.1 使指针更像数组 325 8 x3 j/ \! e; s' p5 W* C
13.4 耗尽内存 325
2 f' ?; C+ g6 p13.5 重载new和delete 326
# \9 S0 E: B. K. U; C13.5.1 重载全局new和delete 327
$ g/ z9 }, _( C# z  U13.5.2 对于一个类重载new和delete 328
) U" N" s7 _( [13.5.3 为数组重载new和delete 330 9 m0 N* P1 w; Q; s. H
13.5.4 构造函数调用 332 7 s7 {5 G1 A5 ]. O
13.5.5 定位new和delete 333
( a; a! d8 B$ n8 X; N3 u% o13.6 小结 334
, A( |2 G; _( s2 |! [4 `+ y13.7 练习 334 ( {0 |/ m  Z' t" Y& b

2 m/ y4 Y7 J4 N% b& p, _. d4 F第14章 继承和组合 336 . y9 a( y. g& H$ @
" B1 W& w( n& D  e# ?
14.1 组合语法 336
8 b# D, y* t# K- e14.2 继承语法 337
2 ?( G* c; \0 q5 y. x  p, B( R14.3 构造函数的初始化表达式表 339 8 O' k* E* C: d- K' S- e- x
14.3.1 成员对象初始化 339
) I- B6 A* p0 D& J& J: s1 X14.3.2 在初始化表达式表中的内建类型 339 # w( Z  W1 i% z0 `: M
14.4 组合和继承的联合 340
: n( w$ N3 e( ?$ @14.4.1 构造函数和析构函数调用的次序 341
+ z! a6 v: z# H+ `1 _14.5 名字隐藏 343
+ n: t* N4 _) k, b/ s* q+ ]( N14.6 非自动继承的函数 346 7 S% }: f7 v0 z# q  r0 U
14.6.1 继承和静态成员函数 349
# h  u+ l/ ~/ V5 u9 u) L14.7 组合与继承的选择 349 9 S2 j5 o. Z# L, O% ^( Y6 k
14.7.1 子类型设置 350
# G2 ?0 D6 E8 P; ?7 n9 W14.7.2 私有继承 352
. z& {: b3 H+ D4 e( A14.8 protected 353 & O# o) x  B# M. t$ B5 o/ S
14.8.1 protected继承 353
7 ^; u2 a; T, v- k14.9 运算符的重载与继承 353 0 C: E  \$ ?6 K) b9 s0 f; u
14.10 多重继承 355
% e) \" _+ F4 X/ c# Y& b. a14.11 渐增式开发 355 4 V) G2 d1 @) V; }) q1 @& }
14.12 向上类型转换 356
1 w5 _: x! W, U# k" W# z! v0 b14.12.1 为什么要“向上类型转换” 357
: [' e& @5 R6 P7 w14.12.2 向上类型转换和拷贝构造函数 357
; h4 @# j% O9 _; y14.12.3 组合与继承(再论) 359 ) `2 E7 @! |# F, J+ p' c
14.12.4 指针和引用的向上类型转换 360 & q5 z- k9 e) l/ E# a, x* C& |
14.12.5 危机 360
+ w$ P# J+ D- h) ?( A14.13 小结 361
1 ^, B' E, C$ z2 C- c: o5 f14.14 练习 361
: Q, Y+ n0 M9 n- G+ O) C) k
1 y& C0 ~" Q( ?/ b! b$ @第15章 多态性和虚函数 364
3 N0 ^% u  t% t, v: e" C) O6 r$ h8 `& v# v
15.1 C++程序员的演变 364 + G$ s& {: c7 V: ?. J5 m
15.2 向上类型转换 365
7 `3 K; {5 ^5 t3 V15.3 问题 366
$ J- }, k. @$ {# ^15.3.1 函数调用捆绑 366 # x7 e' G, s7 I: ~  B
15.4 虚函数 366 0 F0 k8 P: S3 t5 B6 D. C
15.4.1 扩展性 367
  Z# @; q- ^. B$ a5 \15.5 C++如何实现晚捆绑 369
% W4 i1 n  Z; O9 ^1 f15.5.1 存放类型信息 370 7 B# o4 q- v; M- J
15.5.2 虚函数功能图示 371
' Q3 g; @" `% l! t! C15.5.3 撩开面纱 372 * t0 o$ g  z0 f2 U
15.5.4 安装vpointer 373
# X# O9 l9 [$ C, L15.5.5 对象是不同的 373 . A: j8 B8 e* ]/ E" {
15.6 为什么需要虚函数 374 / ^. [) W" X0 f9 y
15.7 抽象基类和纯虚函数 375 * D2 P8 M! X8 |4 H  {) n
15.7.1 纯虚定义 378 4 U6 D9 t0 C" o( K/ K3 [7 Y6 E
15.8 继承和vtable 378
% f. X! N1 c. [6 E" n15.8.1 对象切片 380
% z" J7 G. W* l15.9 重载和重新定义 382
6 X  a: H+ |7 c! d/ y7 @15.9.1 变量返回类型 383 ) Z7 Y0 l6 X; I& Z
15.10 虚函数和构造函数 385
5 E/ w& ~  I" ~2 `15.10.1 构造函数调用次序 385
7 p6 m% q. j  |5 S% K, v15.10.2 虚函数在构造函数中的行为 386
; ~0 U. R, G) m( i' [6 v0 Q15.11 析构函数和虚拟析构函数 386
5 [& m, _! J, c/ j- |6 [15.11.1 纯虚析构函数 388
. O4 ^. @9 N0 o' g8 a15.11.2 析构函数中的虚机制 389 & z: c) p+ x! z' V+ F8 R
15.11.3 创建基于对象的继承 390 + T3 A: J3 U# N! ]9 W
15.12 运算符重载 392 ' _* t: }6 i+ O) z4 h' V2 `
15.13 向下类型转换 394 3 a' d8 H" X; P
15.14 小结 396
, w. s0 Y2 o' j" t4 q# c: d  S4 @15.15 练习 397 " R! t$ _  y; a* K

9 h* l, M1 c6 n2 k. j" [/ g第16章 模板介绍 400
0 x: d9 t% |* v; m% z0 Y. O+ c5 U5 p
16.1 容器 400
8 b$ b6 H- O) c/ i16.1.1 容器的需求 401
  f* [  y1 @* ?, w! @2 @5 S16.2 模板综述 402
1 L  L4 W% P/ Y4 ~8 b, a# }% K16.2.1 模板方法 403
  t8 l+ ^/ w0 H1 v& |- a7 P16.3 模板语法 404 % e2 M* o7 D3 u8 n
16.3.1 非内联函数定义 405   Q2 v# y% P4 p. ^6 F
16.3.2 作为模板的intstack 406 / Q, Q# K2 p1 d5 Q9 A+ d
16.3.3 模板中的常量 408
* x! w- [0 X# W) f: I7 }16.4 作为模板的stash和stack 409 ) C. [, t* ]! j
16.4.1 模板化的指针stash 411 + z: v  i. Z. W( B$ V0 g/ Y
16.5 打开和关闭所有权 415
" \3 U+ W' l+ @3 G8 K( G16.6 以值存放对象 417 $ B; }+ ?# ~9 R+ t
16.7 迭代器简介 418 % K/ D, r* P6 K! D4 K
16.7.1 带有迭代器的栈 425
8 U& }( {8 [; Z16.7.2 带有迭代器的pstash 427 0 J0 v9 Q. i0 f. b
16.8 为什么使用迭代器 432
; R9 Z# E! ^1 [1 v16.8.1 函数模板 434 7 f  W3 }+ V1 n( @
16.9 小结 435 , V+ z& [7 u5 H3 Z& }; n5 X
16.10 练习 435
6 ~. r2 ?% o" ]* r0 s
- @! _, B  A% m附录a 编码风格
# Y" q  e6 P6 ?! }附录b 编程准则 . H6 p% }! |7 V& x* w$ {% @
附录c 推荐读物
! @- f. L0 c* m; o# \2 K5 j
2 \) W/ l' ?8 O6 G8 R9 R8 m* [3 ?2 Z2 d1 p" g) Y  S

- B; t$ c$ `  Z. G1 ?# ]第2卷 实用编程技术
1 T1 Y2 @- j6 i7 h3 w- s
- t7 I/ n6 _9 [; {5 k, i5 D译者序 441
0 J% ]1 q; n- }5 a5 z前言 442
- D) u6 Y# J, |% `$ R1 H% G% S
0 f8 |! O: T( q0 X  O第一部分 建立稳定的系统 ( w; p: B! ]- k* D6 J
6 `" \# v$ W$ @; h7 B
第1章 异常处理 448 " |" @, e' U0 f" L

% x2 B( \0 q( ~  e1.1 传统的错误处理 448 3 V0 {% r! K. k4 s
1.2 抛出异常 450
+ v5 }, z* j6 R* d- U# ]. _4 [1.3 捕获异常 451 4 l- F! k. M( E  U6 y
1.3.1 try块 451
: n, S5 G. j# _( J  F1.3.2 异常处理器 451
; {9 Z) w" ^, N2 }1.3.3 终止和恢复 452
9 z3 I' ^: d' z1.4 异常匹配 453 1 e5 a1 X& V& N
1.4.1 捕获所有异常 454 ( |5 c4 P" T" l. x4 m
1.4.2 重新抛出异常 454
7 r7 j* ?1 O$ |0 x& o9 c3 ]1.4.3 不捕获异常 455
7 g; L9 y8 }% ]1.5 清理 456
5 I6 Z4 d) h. G) l1.5.1 资源管理 457
3 s  H) K0 g# w' {1.5.2 使所有事物都成为对象 458
8 N7 A) i6 T  V0 @3 u& o6 n1.5.3 auto_ptr 460 : t3 A0 L  A- O: R3 z
1.5.4 函数级的try块 461
8 C$ V6 Y  v3 F1.6 标准异常 462
6 {0 F$ ?2 a$ V( r6 A# X: m; \1.7 异常规格说明 464 8 _- w; t+ V" ^7 g) {( T9 D8 e& r
1.7.1 更好的异常规格说明 467 $ Q) {1 K+ p! u7 Z/ L; k8 C8 S7 V
1.7.2 异常规格说明和继承 467 6 r& [# x8 H' j" i/ m4 P
1.7.3 什么时候不使用异常规格说明 468 5 L2 F/ K8 k& S3 w/ u
1.8 异常安全 468
4 ~/ E( d, a) [! B1.9 在编程中使用异常 471
+ F( ^1 j  ]1 y1.9.1 什么时候避免异常 471
& ]$ N# P/ G% Q1 ^1.9.2 异常的典型应用 472 5 b7 b# ]; V( X/ D/ ]# u7 ^# v2 x
1.10 使用异常造成的开销 474
8 D+ `) Y/ X# v2 G% s  H+ b1.11 小结 476 / h% }" @  T( j9 ^, k
1.12 练习 476 / W. o: t. D" V: G: m
4 w$ R  c$ O0 {5 e9 j
第2章 防御性编程 478
8 p7 L9 B1 _" l" S: Y2 [$ g2 O, ~) X* }5 x1 u6 P
2.1 断言 480 3 v+ l- U0 F, g0 r* g$ o
2.2 一个简单的单元测试框架 482 4 [; c, [" E, ^2 {; H- S
2.2.1 自动测试 483 6 w1 n& g7 G- G: b' H
2.2.2 testsuite框架 485
" l5 H3 d: e# `( O, ]. k' Q2.2.3 测试套件 488 - E2 L$ B/ D' O& x9 s: @6 U( S
2.2.4 测试框架的源代码 489 ' d) \* u. J% Q( B
2.3 调试技术 493
5 y& c+ D  F1 J5 |& E. f' Z  ~2.3.1 用于代码跟踪的宏 494
4 ?- r4 r. ?4 a7 _: t; J# c2.3.2 跟踪文件 494
! i" V: Y& z* w) y$ p2.3.3 发现内存泄漏 495
8 G" j7 o6 f3 l  q$ I2.4 小结 499
' G# W+ V  C/ \5 H8 A2.5 练习 500 1 x/ B1 `$ F) u7 T
( ~2 L) n( W% A; r
第二部分 标准C++库
; v# F7 ~* A4 ]0 M9 T
" L' o8 ~4 C' J' q0 ?% u第3章 深入理解字符串 504
" d9 O# c5 j- T: \  @6 q  q4 ^3 Z9 f% S) z% o" E( [% j
3.1 字符串的内部是什么 504
0 x& p% b& {% ~- a3.2 创建并初始化C++字符串 505 ( h& I, {* u' t9 [: n- i, T
3.3 对字符串进行操作 508 3 j. t$ j* F! ]. F: R; Q& M. z$ E. f6 ]
3.3.1 追加、插入和连接字符串 508 3 O* g) O1 ?$ Z& ]* T/ X
3.3.2 替换字符串中的字符 509
/ X' p* G$ w; o8 F3.3.3 使用非成员重载运算符连接 512 ; q5 W. R0 o4 A( x5 _7 h) c; s5 p- i( U
3.4 字符串的查找 513   d, j8 a& Q2 p" B$ V% ^  |
3.4.1 反向查找 516
0 @" Q& v3 h. O# Q" B3.4.2 查找一组字符第1次或最后一次出现的位置 517 $ }5 y, J6 y! z3 q2 i$ \- s9 Q) [
3.4.3 从字符串中删除字符 519 $ }& C  c( \  \2 W$ m
3.4.4 字符串的比较 520
" _) w9 b7 g; w6 b, w# g9 ?2 {3.4.5 字符串和字符的特性 523 5 N: ~7 N1 c6 s# ?% Q( r; X: r9 N
3.5 字符串的应用 527 1 [' G) a, j$ o+ @( z5 i
3.6 小结 531
6 j) v2 a+ P& r5 y0 o3.7 练习 531
3 P; H. r4 D8 u* j7 n. P& m
( Q2 [4 X* h6 x) P9 q: {第4章 输入输出流 534
: C& c* |$ F9 \$ O7 T( `; C" b
1 C7 W- ?0 R7 I1 J& e. i4.1 为什么引入输入输出流 534
! i7 j8 O7 x7 }& x. c0 a, T: [6 U4.2 救助输入输出流 537
- P+ g2 q" y; I; J: p# O8 Z4.2.1 插入符和提取符 537 2 F( U$ M/ X6 L
4.2.2 通常用法 540
" R% K/ w. l% h" a# _8 {, M4.2.3 按行输入 541
0 k, v/ z1 x  D* X4.3 处理流错误 542 # c8 ~# B3 b6 G  e" C
4.4 文件输入输出流 544 . q" ~$ j$ z3 V1 z' P4 r9 d
4.4.1 一个文件处理的例子 544
% G8 x  _: V' @4.4.2 打开模式 546 + w' c, N1 W4 ~! s
4.5 输入输出流缓冲 546
4 |" R' Q3 G8 R6 Y0 ]4.6 在输入输出流中定位 548
5 `4 m; E& s3 }4.7 字符串输入输出流 550
: f0 X9 n3 P* H+ `* @1 o4.7.1 输入字符串流 551
* K/ a3 c! r; H' C& c4.7.2 输出字符串流 552 4 X' h7 V" v' r8 u
4.8 输出流的格式化 555   ?$ t! y9 M& T$ k
4.8.1 格式化标志 555
3 N" d7 c+ j4 r4.8.2 格式化域 556 : F  `& K5 ]7 [2 k/ T7 _% F
4.8.3 宽度、填充和精度设置 557 7 D. B/ ^) C) m) K8 i6 D6 t
4.8.4 一个完整的例子 557 1 h; y+ [8 ]/ O8 Y7 I& X
4.9 操纵算子 560
: e5 u+ v* w* z. F/ _4.9.1 带参数的操纵算子 560 + Z) z" Q6 M6 j0 l' o
4.9.2 创建操纵算子 562
0 m) _) D, k( p3 c4.9.3 效用算子 563
0 |' w' [. ]" F) L6 O! t4.10 输入输出流程序举例 565 ! f9 B) c9 Z/ Q; |$ j
4.10.1 维护类库的源代码 565 " K4 d5 |9 n5 M, I1 N
4.10.2 检测编译器错误 568
' `9 V* K9 t# v3 {4.10.3 一个简单的数据记录器 570
6 X3 r9 m9 X1 c+ H/ r( I8 h- K4.11 国际化 573
0 O1 O6 I' ?( s0 s: j4 V4.11.1 宽字符流 574 : r3 `: V* M8 s/ i
4.11.2 区域性字符流 575
6 S0 F- }* C' z8 ]4.12 小结 577 * L, L: W$ U& g# Y. U
4.13 练习 577 5 o% J" d4 S. G* v0 c1 Z
  t) A4 q* O# e1 i0 v
第5章 深入理解模板 580 4 C  m; |5 D" j+ N. z1 T* }7 Y& H; ]* X
" N4 b! Q1 t2 ]% r% t1 {3 C
5.1 模板参数 580
' p2 C: k1 M. y- u% d. t- f) T1 ?5.1.1 无类型模板参数 580 " V7 q* z0 A3 I$ R1 A( K. S. m, o
5.1.2 默认模板参数 582
1 |- {* |/ Z5 o5.1.3 模板类型的模板参数 583
- c) B8 e6 B2 @, Y* t0 Y5.1.4 typename关键字 587 ( z6 `( ^7 i: z, W( k6 G$ @
5.1.5 以template关键字作为提示 588
: Y7 Q# T/ h. t8 B- B8 [5.1.6 成员模板 589 # u( c. D! G6 t9 j2 d, q8 |2 g
5.2 有关函数模板的几个问题 591
3 E/ I" @) j% c# s5.2.1 函数模板参数的类型推断 591
+ z  W! n7 D: {, O1 ^, c5.2.2 函数模板重载 594 + r8 a5 h! g& _8 Z  [7 g0 P! g, @
5.2.3 以一个已生成的函数模板地址作为参数 595
5 E. ]$ t' [9 P6 p5 g# z. ]5.2.4 将函数应用到stl序列容器中 598
+ F; c' U0 R5 B# W1 e) f9 I5.2.5 函数模板的半有序 600
" m, g9 m6 J& w- F& b5.3 模板特化 601
6 W; y4 ~9 P* ~6 h1 C: P$ U& ?* ^5.3.1 显式特化 601 3 O$ [/ j) L+ E9 d( a
5.3.2 半特化 602 ) {1 J* G" Y; D, x; X3 S
5.3.3 一个实例 604 : r5 D( _) d- h1 Y
5.3.4 防止模板代码膨胀 606 5 j$ e8 i2 G2 V
5.4 名称查找问题 609
1 F9 |; T( l1 `' V5.4.1 模板中的名称 609 * j1 J  Y) z8 w! W- J
5.4.2 模板和友元 613 7 @% F6 w7 p% J2 g1 [
5.5 模板编程中的习语 617 0 ]6 S9 l: H% K/ U0 s% W& d) G
5.5.1 特征 617 . H/ ]6 W* Y% c2 q" M& }
5.5.2 策略 621
) Q: f. y( q; U8 U# C; e. t6 C' R* M5.5.3 奇特的递归模板模式 623
( R$ J% T! E! u5.6 模板元编程 624
8 L- v% q1 N- W0 u! X' I5.6.1 编译时编程 625
" o. K! e# ?' j9 q1 G1 a1 e3 s5.6.2 表达式模板 631
) K2 N3 d- n4 F- q2 X5.7 模板编译模型 636 ) P5 k' D* Y" I; q
5.7.1 包含模型 636 , y7 A4 Y  V: ^6 g- j
5.7.2 显式实例化 637 : f4 c% x* d" A% u
5.7.3 分离模型 638 4 \% a0 V6 F" N+ @
5.8 小结 639 ! h+ h( `( _  F
5.9 练习 640
. W) n0 W3 M. M% i# z+ X
8 t+ L3 A9 b* {1 F8 m第6章 通用算法 642 1 M* u6 \/ B6 O+ x3 [# q

7 Z, _) x* b$ b7 Q0 w6.1 概述 642 & R- J9 A2 z  ]. D/ q- t
6.1.1 判定函数 644 # Q$ ]7 `: `8 T8 Q4 ~1 `
6.1.2 流迭代器 646
# D- [0 g8 |" g9 U) {" g4 r% q6.1.3 算法复杂性 647 * ^1 ~' c9 u0 l+ C
6.2 函数对象 648 1 o" ?+ b# f) {  J) I- d0 x
6.2.1 函数对象的分类 649
' K7 @* E2 R$ ~4 T4 P% s1 S6.2.2 自动创建函数对象 649
& j' ~9 g; D9 D' I3 R; }3 ?8 `6.2.3 可调整的函数对象 652
& y: r) h- P' V/ u6.2.4 更多的函数对象例子 653
( w1 `2 D8 k/ r7 C% _1 G4 c7 K6.2.5 函数指针适配器 658
8 b# j% v& _  p! `7 m6 I6.2.6 编写自己的函数对象适配器 662
6 n! X5 _% s) T# M5 P) N6.3 stl算法目录 665
2 K0 F' @0 i# e. f) `$ Y. \6.3.1 实例创建的支持工具 666 . `( i8 b% {) N! x1 `0 U8 q
6.3.2 填充和生成 669
9 B3 i3 A5 _  W& q2 g2 V8 ]* k) p6.3.3 计数 670
& e; M, r0 M' f/ m- N6 T6.3.4 操作序列 671 ' a$ Z" {# K; z
6.3.5 查找和替换 674
( w- \6 \8 `) k6.3.6 比较范围 679
9 h  z' @9 W' T. N6.3.7 删除元素 681
6 G. ?' b* E7 P% g- D6.3.8 对已排序的序列进行排序和运算 684 ' E0 j. M( r$ D0 c' P
6.3.9 堆运算 691 3 t$ g+ L& f) Q0 ^
6.3.10 对某一范围内的所有元素进行运算 691 2 c( m; E$ R9 N7 d9 D
6.3.11 数值算法 697 7 H. H' G8 _+ i& c7 C, Y
6.3.12 通用实用程序 699 : ^; c1 _. E1 P4 v+ r% T
6.4 创建自己的stl风格算法 700 4 F/ U$ k3 y- W" ?1 k& j) A; x+ e
6.5 小结 701
8 J' ?* Y: A& p1 F6.6 练习 702
! U  c3 s3 v" z, C' \  Y4 J  a$ h. L% `- L7 D
第7章 通用容器 706
# T3 I: H  [! y) m) A
& J& M- @" [- f2 B5 A7.1 容器和迭代器 706 # T% V' T( t3 I: P, _
7.2 概述 707 & ?" p) y: X! q8 I( ^* h6 b
7.2.1 字符串容器 711 ' R; E7 h; C9 @1 q  \
7.2.2 从stl容器继承 712 8 m9 m$ P% E  H$ w9 l
7.3 更多迭代器 714
7 m: N! `& H# Q0 p; U7.3.1 可逆容器中的迭代器 715
( x9 T7 |  \: F1 u& |7.3.2 迭代器的种类 716
8 c. _8 v) ?+ b" @7.3.3 预定义迭代器 717
% s! D. l, G/ E! c7 e* C; f% f7.4 基本序列容器:vector、list和deque 721
2 T, g$ q8 @8 Q( A7.4.1 基本序列容器的操作 721 8 m, f6 Q" k8 Z9 W# y
7.4.2 向量 723
7 J' B' O7 }  r  j7 t% c$ j7.4.3 双端队列 728
/ w1 a) }* [$ G) c4 `0 w7.4.4 序列容器间的转换 730
1 g5 U7 k- D& d7.4.5 被检查的随机访问 731
# N# b" `& J* x- t+ e7.4.6 链表 732
5 Q& Q# z$ m3 C4 M2 I4 \. u" |6 J7.4.7 交换序列 736
' t9 A- [0 k& _: N1 E! D7.5 集合 737
' W$ U8 Q# |+ ?5 V# t* h+ n7.6 堆栈 743 - g6 w4 _' [- {5 m+ T; d  I3 _
7.7 队列 745
7 a/ ?7 j! H- i  U3 y0 x4 I& [7.8 优先队列 748 0 H* u; ^" t' I2 m. H
7.9 持有二进制位 755 . a) @; X; I9 }9 \- V, ~6 Z- l
7.9.1 bitset[n] 756
. }) G/ x5 H! |3 x/ ]7.9.2 vector[bool] 758
, e* O& Z  g% |8 v/ O7.10 关联式容器 760 : c, d8 R- I, r; J4 t5 E7 y
7.10.1 用于关联式容器的发生器和填充器 763 ( Q- o# f$ P5 O/ V+ s3 }
7.10.2 不可思议的映像 765
  U6 ]1 i$ v( m1 {; i7.10.3 多重映像和重复的关键字 766
( z* Y# I9 z- c1 x3 i, o7.10.4 多重集合 768
0 d0 L0 R4 b( `4 K2 g: z9 h% _1 w1 A7.11 将stl容器联合使用 771
( }% e- C6 q1 a0 [+ }* `. I7.12 清除容器的指针 773
) n' B8 X/ h1 w7.13 创建自己的容器 774
3 J( d# T5 ~0 ]7 f' Z* I5 {" y) [( u/ c7.14 对stl的扩充 776
9 T) U- f' Z- B, i/ B* Y- U7.15 非stl容器 777 / d. D/ a" l* K6 Y% C8 l' v- S/ G
7.16 小结 781
; E0 r3 Y, l3 T1 Z6 P7.17 练习 781 % a& l+ g5 ~; L+ P
) Z2 n! U9 v4 \$ A
第三部分 专 题
' K9 Z. ^: [0 z. O  D# i% D% R3 Q2 I) W) k6 e; d2 x5 B/ C) [
第8章 运行时类型识别 785- E6 H8 N- n! g$ {/ Q
2 `) K9 W9 e  s& k1 y* }( d/ B8 S- t
8.1 运行时类型转换 785 & q- o- D6 I  X- ^* Z) j: W# j
8.2 typeid 操作符 789
0 ]9 D8 z8 B; ]* i8.2.1 类型转换到中间层次类型 790 " z& L& z0 i# n! S/ `3 [/ k2 U$ C' V
8.2.2 void型指针 791 + q/ X& E( [" F- N
8.2.3 运用带模板的rtti 792
* Y& p- ~6 {2 i9 ~5 o+ s, V8.3 多重继承 793
1 d  N; ?% y  e, _8.4 合理使用rtti 793 * W: y4 {4 d/ E% M# J1 |
8.5 rtti的机制和开销 797 7 D: z. O2 l: H+ D
8.6 小结 797
" N* X: a5 I# M0 P  d9 N8.7 练习 798
4 [! w5 v7 E7 ]8 e9 \) v4 E: f& W1 Q1 t
第9章 多重继承 800
' m- Z, g9 o  \3 T1 C+ }% v3 ~' ]. z  |+ ]. p& u& ?
9.1 概论 800
: c2 U+ u6 }* e9.2 接口继承 801 0 m' A% P  E5 ]7 a. w7 l& l, _
9.3 实现继承 803
, M2 N& f2 Z' E( c5 l  F. f2 S9.4 重复子对象 807
7 Q& \( Q+ v( k. _/ Z; r+ F9.5 虚基类 810
5 g3 g: }% t6 H! n9.6 名字查找问题 817
# q. c4 t4 s0 C1 v9.7 避免使用多重继承 819 & W$ Z! L& N5 ^1 }1 ^" c
9.8 扩充一个接口 820 % i0 N5 g/ E( D* k$ x; Y- q7 W
9.9 小结 823
# U: ?5 `3 k+ y/ @5 C* f9.10 练习 823 ! I+ e5 r9 F8 z7 I: F3 _. k
. z; P" }* _. G6 i. F
第10章 设计模式 825
' Y6 \  i2 a9 D; z
; g3 Q' S6 Y+ F5 a4 v10.1 模式的概念 825
: C4 j6 E* w$ Y# t. L5 J+ s10.2 模式分类 826 " f6 l) ?! c1 h$ K' C4 T  ^
10.3 简化习语 827 + h+ o1 ?1 F2 D9 z
10.3.1 信使 827 1 m1 N1 |4 l; ~7 v7 N6 S
10.3.2 收集参数 828 ) v& ?; g$ f/ Q  \  g0 G
10.4 单件 829 0 H' Y# ^# ?2 n
10.5 命令:选择操作 833 5 v) C9 s- p4 U# W
10.6 消除对象耦合 836 - M# _$ K4 o5 o2 ]! c& N- T! `# `4 b+ G
10.6.1 代理模式:作为其他对象的前端 837
. Q; E, O) U- r. Q10.6.2 状态模式:改变对象的行为 838
! o5 j& k* p; N. G1 O7 G10.7 适配器模式 840
9 R& N7 Y4 h* x7 k5 a10.8 模板方法模式 841
- w: q  K$ N" e- C  j9 u* }! [! @10.9 策略模式:运行时选择算法 842 4 J1 M. {6 }0 E) a# ~5 `0 L9 u
10.10 职责链模式:尝试采用一系列
" s! |3 `" s$ g# p* x) R& _策略模式 843
6 V( y( I7 m( h" m10.11 工厂模式:封装对象的创建 845
) K  G1 c  m/ h10.11.1 多态工厂 847
6 C0 z- U, `1 ^10.11.2 抽象工厂 849 3 U: i+ f: {3 G: W5 \
10.11.3 虚构造函数 851 ) g9 }6 W0 b4 F1 F2 C0 [$ G+ q
10.12 构建器模式:创建复杂对象 855
5 M) k# h" X8 o# }# Z" w10.13 观察者模式 860 * {0 B' o6 k& l5 V# m! N. Y0 O
10.13.1 “内部类”方法 862 - B/ ~) V% t3 t0 b$ z* x: T
10.13.2 观察者模式举例 864
8 O2 t  [  A3 ~10.14 多重派遣 867 ! Q% O2 @! w4 K
10.15 小结 873
& H2 E/ v/ H% U4 U# X10.16 练习 873
- A; g* p/ D$ x0 j) ?3 [& d) s4 a9 J6 w6 v
第11章 并发 875
0 c. U$ V& M2 c- K
+ d2 C$ j% [1 c/ P11.1 动机 875
) y- X; G8 R2 y6 O11.2 C++中的并发 876
2 a  E0 s. l6 J% D8 \& [0 p0 D% _11.3 定义任务 878 . u  G# Y# h2 H( i, V6 A
11.4 使用线程 879
8 D8 [4 g/ |+ v1 g6 y11.4.1 创建有响应的用户界面 880 & f* n0 g- a& h4 p# C' C# ?
11.4.2 使用执行器简化工作 882
2 T) i- V% K. ^11.4.3 让步 884
, T' G1 [' T# l% u) `& p, w! h11.4.4 休眠 885 4 Z& A' R2 r6 h; D+ E
11.4.5 优先权 886
% ^* W" N0 T4 d# l11.5 共享有限资源 887
2 g; r! B6 N6 q+ Q4 e# k11.5.1 保证对象的存在 887 . u( p5 D2 O7 S, _9 e$ ^1 F% }, l9 S6 b+ j
11.5.2 不恰当地访问资源 890 % N) n3 o0 d* ^5 A) a7 C! w; i
11.5.3 访问控制 892 2 v) o0 U: t0 m% @# Z1 S* b
11.5.4 使用保护简化编码 893 8 d7 d8 Y/ t- i1 y2 C" m# a2 B& ]
11.5.5 线程本地存储 896
: ~- t9 V% U2 j# ]+ t11.6 终止任务 897
5 o' I/ D1 I) x4 `9 ]* [11.6.1 防止输入/输出流冲突 897
# m: M' V8 V) o5 \! H0 L5 {11.6.2 举例观赏植物园 898
: \6 B6 H+ Q$ ]+ i11.6.3 阻塞时终止 901
' Q$ U, b1 B8 `5 [1 E8 J# O# S- ]* H11.6.4 中断 902
$ ^2 Z. |* o" d- T# F11.7 线程间协作 906 9 C% p2 P3 B- Y) p/ \
11.7.1 等待和信号 906 1 d' ^# a) m) J) W5 A1 ~. I/ q
11.7.2 生产者-消费者关系 909 - E  X" r) {2 @" t0 |
11.7.3 用队列解决线程处理的问题 912
, @) C* g* |3 T3 k1 `: m) R11.7.4 广播 916
; ?3 \9 k: \1 X2 O$ c/ S9 s11.8 死锁 921
8 Q0 f5 i. _9 b/ ?* t11.9 小结 925 0 B2 j! y/ X; z9 w
11.10 练习 926
6 ]4 A  f" C4 k. f- t* E& J$ p$ [4 @$ j) Z# v" S
附 录 ! |, V% R! l" P9 `4 d* A' y
附录a 推荐读物
" |% ~6 |6 u, d  B9 V' i附录b 其他
/ l3 q! M- i# Z' |1 [5 j& @3 ]2 q0 f/ h3 ?3 q+ q/ L

* ~8 u! K# c6 }# ^- L; Y$ q  L$ o8 I
楼层
跳转到指定楼层
最佳答案
15 
累计签到:489 天
连续签到:7 天
$DIM 发表于 2016-12-2 09:40:56 | 显示全部楼层
为何推荐这本书 甲甲鱼
最佳答案
3 
累计签到:933 天
连续签到:1 天
musilintan 发表于 2016-12-3 00:13:16 | 显示全部楼层
这是一本好书
最佳答案
194 
累计签到:2318 天
连续签到:2 天
小甲鱼  楼主| 发表于 2016-12-10 00:27:03 | 显示全部楼层
$DIM 发表于 2016-12-2 09:40
( F0 h9 }1 ^6 s+ x# m为何推荐这本书 甲甲鱼

& Y  H! Q( I% _6 U- O, e; }% `这确实是本好书!

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

小甲鱼强烈推荐 上一条 /2 下一条

    移动客户端下载(未启用)
    微信公众号

小黑屋|手机版|Archiver|鱼C工作室 ( 粤ICP备11014136号

Copyright 2018 鱼C论坛 版权所有 All Rights Reserved.

Powered by Discuz! X3.1 Copyright
© 2001-2018 Comsenz Inc.    All Rights Reserved.

小黑屋|手机版|Archiver|鱼C工作室 ( 粤公网安备 44051102000370号 | 粤ICP备11014136号

GMT+8, 2018-2-23 08:36

快速回复 返回顶部 返回列表