QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 立即注册 | 找回密码

主题

帖子

荣誉

管理员

Rank: 40Rank: 40Rank: 40Rank: 40Rank: 40Rank: 40

技术值
查看: 2193|回复: 1

[C++] 【入门】《C++程序设计语言》

[复制链接]
最佳答案
201 
累计签到:2369 天
连续签到:1 天
小甲鱼 发表于 2016-12-1 23:19:12 21931 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册加入鱼C,享用更多服务吧^_^

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
TB1s0_5IpXXXXcWXpXXXXXXXXXX_!!0-item_pic.jpg_430x430q90.jpg

9 j: O6 f8 N/ k) Q6 {' s" S! X  R( s- U% {$ Q
书名:《C++程序设计语言》(特别版•十周年中文纪念版)
3 O- i. I/ V% }& Q9 V  M% O作者:Bjarne Stroustrup8 q5 T* b( M. A5 w
译者:裘宗燕 6 q8 R  Z8 v) h
出版社: 机械工业出版社! {# s: K( j" P" V3 [. `
出版年:2010年3月1日(第1版)9 g. X+ q+ h5 w" d
定价:99.00元
! O( s# l! {# w# X9 I* ?# W( [装帧:平装! _# }9 i  K& |
ISBN:9787111298854
% h, R5 f+ b- K; c- V; n* F: ]7 B- j$ s5 W' O+ u
购买链接:
- `4 ~" ^. Q) \, p& a) [% E' _3 [' @' I


; h3 s% e" R$ C8 `. ^亚马逊 -> 传送门$ L5 u6 u, l, D  P) k" l) K) w9 G

: ]! @7 e: V& d! s9 m! [- [6 D当当网 -> 传送门; a* ~. }4 M; b1 C: H- j5 P9 s
* p- r6 P. d" ^  x. R& E  G3 W
天猫 -> 传送门: x+ Q8 F" r  m" ?  u

; r- R3 X) V- C4 J
* T% v( U2 P  Y内容简介:
4 ?% y* A) F  f- U8 \3 b$ o! K' F9 _% v  I' d' A

3 t( Z, z% b- n+ A, ^8 f% }2 d5 `
《C++程序设计语言》是在 C++ 语言和程序设计领域具有深远影响、畅销不衰的著作,由 C++ 语言的设计者编写,对 C++ 语言进行了最全面、最权威的论述,覆盖标准 C++ 以及由 C++ 所支持的关键性编程技术和设计技术。《C++程序设计语言》英文原版一经面世,即引起业内人士的高度评价和热烈欢迎,先后被翻译成德、希、匈、西、荷、法、日、俄、中、韩等近 20 种语言,数以百万计的程序员从中获益,是无可取代的 C++ 经典力作。' I$ H8 p2 l( }2 t
" b8 D$ `) T; [/ V4 e( Y) p  }- x
在《C++程序设计语言》英文原版面世 10 年后的今天,特别奉上十周年中文纪念版,希望众多具有丰富实战经验的 C++ 开发人员能够温故而知新,印证学习心得,了解更加本质的 C++ 知识,让获得的理论应用得更加灵活,也期望新的 C++ 程序员从中认识到这本书的价值所在,从更高的起点出发,书写更加精彩的程序设计人生。1 ?$ t& B" d2 C+ n
6 t5 d  J9 A. e! R
! T: p# H- A2 M% @- i1 a6 I

7 l6 S' ~$ W2 O目录:3 {2 F9 H, Q! c; F- W$ _, i* @

  z  \2 w9 t0 J$ B  G
+ z8 E. g- w4 R
出版者的话 * a, u0 u2 m* L
专家指导委员会
) {3 u+ r$ Q8 a, {中文版序 + R4 N: i; u7 i6 _7 t# D: S8 Z
译者序 * _9 G' |6 Z% [* H9 ~9 O* m
. N  {( `' j/ b. z! o% h7 y% P: n
第2版序 & X$ J6 A; [' E/ j/ N/ w
第1版序 ! K8 P% P2 C) z/ n- N
导 论
1 I3 y* I9 p( y( J/ |" k& J) Y' w' g4 W/ k
第1章 致读者 3
/ {6 a- u# h$ e% A1 ~6 @; L
1 p* ~; t- c& h/ Z, a9 Q: }1 ~1.1 本书的结构 3 : `( [+ n, ^% @
1.1.1 例子和参考 4 ' L+ ^6 W' K( |: J. u
1.1.2 练习 5
% F6 s$ X! P6 J8 o1.1.3 有关实现的注记 5
, ]6 }; _7 e! \4 R2 I/ V1.2 学习C++ 6
# `% e# j$ k( Z/ ]' R9 N1.3 C++ 的设计 7 ) I9 q6 S" {2 |* A6 ?6 W
1.3.1 效率和结构 8 " o' l# S# A  _/ t* _$ u2 |+ {
1.3.2 哲学注记 9
" A: d; Y- x7 ?/ b. f- T" q9 A1.4 历史注记 9
9 l- A9 L$ Z. ?9 I% S. g. ]1.5 C++ 的使用 11 2 g; a1 p$ J( m
1.6 C和C++ 12 0 \$ j5 R6 Q" q3 E
1.6.1 给C程序员的建议 13 + a2 B" }' U- _! d% R/ v
1.6.2 给C++程序员的建议 13 ' d) s1 O+ ?# H& d2 c2 Q9 ~
1.7 有关在C++里编程的思考 14 - d1 R' u4 N* P7 c. ]# L
1.8 忠告 15
1 ]' i; u# G% s* L1.9 参考文献 16 & E* R! D, I6 Q, c
- B7 W; b9 e3 ~7 ?: D' R" G
第2章 C++概览 19 1 }: n- h; L" v3 d6 ^* f5 `
# Z( W8 Z. O5 H' V/ j3 m$ e
2.1 为什么是C++ 19 6 n9 |% u, r0 P# D! r$ }' p0 E: U- I
2.2 程序设计范型 19 / c0 h3 k' {/ z1 J$ Q* j
2.3 过程式程序设计 20 7 P6 W. G0 D0 I& B
2.3.1 变量和算术 21 8 w; A! o1 b+ |4 g6 F
2.3.2 检测和循环 22 8 S+ X9 o' p+ O1 G
2.3.3 指针和数组 23
- s0 B) U/ Q3 r( x; J) Z5 k2.4 模块程序设计 23
! M. l0 J5 q# M7 v5 o. b2.4.1 分别编译 24 + o0 W8 w2 }& K" a2 {1 t: m
2.4.2 异常处理 25
: R) Q: a& E  y& p2.5 数据抽象 26 " c3 i  t" @9 N5 d1 ~
2.5.1 定义类型的模块 27 1 ~5 b# D$ o! C9 d$ n
2.5.2 用户定义类型 28 ' k4 }! e' Q. Z/ O: |6 @3 }1 k8 d. l
2.5.3 具体类型 29 6 ^4 N" Z; I& {) e
2.5.4 抽象类型 31 3 z6 @/ A* I8 F* u
2.5.5 虚函数 33 5 P1 K; ?. Y/ n" [! h
2.6 面向对象的程序设计 33 * v8 }& _& p; i% U
2.6.1 具体类型的问题 33 9 H9 x0 N, c  h& G* H) o, M
2.6.2 类层次结构 34
$ u4 N& t6 I6 |; d2.7 通用型程序设计 36
, K5 i7 @$ v4 r  w, m4 N2.7.1 容器 36
$ Q' ]8 ?9 I7 Z' y2.7.2 通用型算法 37
* M1 W6 \! s% H) ?! O2.8 附言 38
! N+ }3 b5 P. p4 V1 l9 k: ~2.9 忠告 39 2 Q/ g+ ]7 H* A* V: X  {3 q2 r, s

% P. s9 e9 Y* K. }& R6 D第3章 标准库概览 40 " O. ^% H& T- b# B& \) s/ g

; h6 f8 w1 Q& T* J& p; X% Z" r3.1 引言 40 - h$ l8 ^8 J8 s5 p2 B1 b
3.2 Hello, world! 40 ( d6 |/ c' w& ^( p. n, j
3.3 标准库名字空间 41
0 r1 F3 @7 q4 I1 X3.4 输出 41 ) E. c. m( M' u
3.5 字符串 42 9 U7 t8 ^( U- K9 ^! J9 A% ^' [
3.5.1 C风格的字符串 44
( g. N) K/ W* Y7 g) u" e3.6 输入 44
1 @/ c0 ?8 J: F, E/ J/ R3.7 容器 46
5 R1 t+ k  }4 ~2 r  a1 n- W3.7.1 向量-vector 46 1 ~. x  d! F8 H) Y2 O3 F4 U8 p# [
3.7.2 范围检查 47
) q) ?7 C) K( r3.7.3 表-list 48
, h1 o  X3 k6 c0 c2 E0 m$ g1 o3.7.4 映射-map 49
7 c8 A: K8 C1 g0 I2 _6 x' N2 m  y8 D3.7.5 标准容器 49
! t/ }2 f$ U* G. W. i- O9 X3.8 算法 50
2 A9 }' ]3 P4 C: j5 V3.8.1 迭代器的使用 51 # ~8 X0 R. \! B* x/ o* P% H/ G
3.8.2 迭代器类型 52
3 j5 V& ]+ B: d6 y3.8.3 迭代器和I/O 53 ( }9 b9 G; f+ X. r; V' ~5 v0 R5 F
3.8.4 遍历和谓词 54
4 y- V. a' E* ?* p3.8.5 使用成员函数的算法 56 & E! [- u- `9 z: C$ I) l, W$ o  L
3.8.6 标准库算法 56 - G; \' ^3 \" v5 }% H) @5 r
3.9 数学 57 6 s1 A7 V1 k) ]9 u( J% }) K; J4 g4 w
3.9.1 复数 57 9 \' T/ c. ^+ N2 p3 ^. f
3.9.2 向量算术 57 : r: a1 P3 [6 S- ]! y9 `0 D! u: h
3.9.3 基本数值支持 58 . A, j9 x2 S5 Q' X
3.10 标准库功能 58
1 x+ F6 w) w) h( X3.11 忠告 58
3 V" n* ]( B7 r5 S% d" A6 O' G; f- f0 k! h8 }
第一部分 基本功能
3 V, c- |( e( D8 _1 F5 e; n2 `  B
2 T2 k1 W# K' B/ D, J第4章 类型和声明 63 2 b% o( h6 c9 {" I  v. t0 q* J

) D$ H% i* S& Q* u& |4.1 类型 63
* g) {; [; L; n* K4.1.1 基本类型 64 " D; _7 I3 L7 h1 s1 n9 Y' p8 v
4.2 布尔量 64
- H( P% l) A; Y1 c+ B0 M5 H4.3 字符类型 65
. c) [2 d/ a  Q1 t4.3.1 字符文字量 66
) a. v, }$ k% F. {8 F2 m+ n4.4 整数类型 66
$ G& V0 u/ B! J# y* O% E3 m4.4.1 整数文字量 66
/ W! N6 ^& p- c$ g! S4.5 浮点类型 67
% ^) p  v2 `' r. d9 I, Y4.5.1 浮点文字量 67 7 f2 t4 l$ t4 |
4.6 大小 68
4 Q7 B6 @! h. ~" }: l& }4.7 void 69 ( Q" _" P; F" i
4.8 枚举 69
$ H7 T3 U& S  w/ Q+ S; K4.9 声明 71
; N* D' r& o; U6 g& V/ t4.9.1 声明的结构 72 / O; l6 i4 ^3 Q
4.9.2 声明多个名字 73 ! t# \, ?; t* }4 f# W
4.9.3 名字 73
8 ]8 W' G, q; `0 n0 [4 z4.9.4 作用域 74
, A' V2 C1 p" i5 }. j1 D4 q- g* r" ]4.9.5 初始化 75 $ |! ?3 L* i, c2 o# m& B" |
4.9.6 对象和左值 76
  {' H. s+ C0 r7 D& f4 B* I3 l4.9.7 typedef 76
9 F/ g. z- u* a+ {/ H: T4.10 忠告 77
3 }1 }6 o. C' W  U4.11 练习 77
9 \7 K: d8 @# ]* B! |: n5 V
1 D1 S0 X6 H5 d0 J3 E第5章 指针、数组和结构 79
( U2 M. J; t1 w- E7 l

8 Q6 C5 E2 W, h1 k1 H" x2 d) g5.1 指针 79
! D6 h& H2 p: N4 K/ k5.1.1 零 80
) j5 l6 i  Z$ X9 `% q! D5.2 数组 80 + ^6 g' z* c8 j) M  Y
5.2.1 数组初始化 80
- D+ O, s  W2 s6 ], E# e3 w5.2.2 字符串文字量 81
0 ?/ p1 a( b. p6 {7 Z3 r5.3 到数组的指针 83 : E5 U& W/ ?' I2 p# b9 Z8 W
5.3.1 在数组里漫游 83 , b# e$ W4 c5 m
5.4 常量 85 ( O/ S; f& z: N. C: s' x" C& t
5.4.1 指针和常量 87 " m7 }2 }+ Z. [2 m7 O
5.5 引用 88
, v; U, J$ v$ Z/ D( ^5.6 指向void的指针 90 8 V, S1 \9 o! k$ W/ e6 \
5.7 结构 91
9 p4 G$ U+ F- Y8 w5.7.1 类型等价 94 , r( y7 }) V; A* D
5.8 忠告 94
4 Q! ?1 K- J( p2 \" }5.9 练习 94 7 d0 h$ _, h* f
* a# `( Y& t9 U9 f+ a
第6章 表达式和语句 96 / k( r' i: w1 l
+ S" I" R+ I. R. C' ]7 J5 V
6.1 一个桌面计算器 96 4 E6 a: w$ Z& {2 I
6.1.1 分析器 96
; k: P' T/ K0 U% d& w6.1.2 输入函数 100
  r* F' y" \9 x: \6.1.3 低级输入 102 8 b% h  X7 `# }! I( @' K' t
6.1.4 错误处理 103   P( A8 D8 H& q/ j, Z1 E! i
6.1.5 驱动程序 104
3 B1 v, j9 {# l" R6.1.6 头文件 104
8 D, C4 M' p- ^6 p% t2 G6.1.7 命令行参数 105 , v/ p3 j" i9 T$ }' ^1 B7 e
6.1.8 有关风格的注记 106 ) R2 a. B; ]5 l
6.2 运算符概览 107
- N; o* n$ J$ h4 W6.2.1 结果 109 * b! H7 C% @5 @& {3 S
6.2.2 求值顺序 110 + Z' P1 t. X; n& a4 R5 h, \# d
6.2.3 运算符优先级 110
, p9 ?  E6 }8 v6.2.4 按位逻辑运算符 111 5 c5 g1 ?: _0 ]; u5 Y
6.2.5 增量和减量 112
0 d$ Q* Y, ]( V9 h6.2.6 自由存储 113 ' B$ L- c' N# ^7 s3 B
6.2.7 显式类型转换 116
$ P% v( v( r1 k) f6 U6.2.8 构造函数 117
& c) M& f: G% y  O& y# Z! U9 X6.3 语句概览 118
: p& v5 M+ E" T2 n! U6.3.1 声明作为语句 119
. ?+ u( P1 Y+ f# f0 I. R: J- A# k2 q6.3.2 选择语句 119
& ]4 G0 W" G) E. b2 T6.3.3 迭代语句 122
  ?" L1 ^8 |( C9 Q) `0 g1 v+ n/ E' j6.3.4 goto 123 ' u0 ]' D4 Y, e! I2 Y- L# B9 B
6.4 注释和缩进编排 123 0 w5 T7 C1 L( i% G3 Y6 l
6.5 忠告 125
& j& T9 E( l' i2 x2 V9 k6.6 练习 125
3 V) }# t, c% y
9 h# e- M- Z" n5 N9 H) B9 V7 Q第7章 函数 128
5 C0 E, X) b) u
; |5 }6 o4 u- Z7 x# x0 K7.1 函数声明 128
! d4 z0 k, Y) p8 |: R, ^% d2 B7.1.1 函数定义 128
1 O8 g3 C( G' S5 A2 v% b# j0 w7.1.2 静态变量 129
, ~- D) b, p- Q% T- b) {$ @7.2 参数传递 130 ( ?" z% J* B, R7 n5 L$ N) `$ R
7.2.1 数组参数 131
, `0 G" _: P5 i  l$ `, W' D7.3 返回值 132
! R, e* N8 [2 l& T5 u7.4 重载函数名 133
& j/ s- s( l+ [7.4.1 重载和返回类型 135
: K: B/ i3 m" o' R8 a3 |6 R' x0 w7.4.2 重载与作用域 135
+ [7 v9 w. W8 y! r7.4.3 手工的歧义性解析 135
9 f# j: `+ W. v6 B$ L7.4.4 多参数的解析 136 4 U6 g% I1 \' H  g% H0 J, P' }
7.5 默认参数 137 , k% B$ T1 o: H9 d
7.6 未确定数目的参数 138
% V, ^' v# Y( y7 i( m2 t7.7 指向函数的指针 139 & K2 j( X% `2 v/ f% ^* V3 r
7.8 宏 143 " y5 c# m, k8 g7 ^8 j
7.8.1 条件编译 145
+ r; p0 {# W3 d7 ]7.9 忠告 145 / z5 A% J" [) a% I/ r  Y
7.10 练习 146 7 T6 d) B4 C' W( H
4 V: F! S+ o' b" }
第8章 名字空间和异常 148
1 p' I6 n% I6 d! ^2 _/ d
7 D: l3 S, t) o7 x3 r0 J8.1 模块化和界面 148 + ?9 P. u$ t1 Q! _: a0 y
8.2 名字空间 150
+ V* B, q7 a3 l; L* \) h6 c4 G7 Q8.2.1 带限定词的名字 151
: h3 g4 Y9 y. _4 ?3 C) J. I8.2.2 使用声明 152
8 A: P' @  J, V& o8.2.3 使用指令 153 0 m4 O! Y- [% H! A& u; d  ~. l
8.2.4 多重界面 154 2 F0 h+ L9 {8 p/ h4 A- R
8.2.5 避免名字冲突 157 - p- f6 m  Z6 `" p% o2 Q7 Y( V
8.2.6 名字查找 159 8 O" x  |& ^( d5 y3 @
8.2.7 名字空间别名 159
; B- U9 ]1 z7 e" [8.2.8 名字空间组合 160
0 r8 r- }" E+ a. y8.2.9 名字空间和老代码 163 . h' [, s; v& @  r7 l
8.3 异常 166
) J, |9 T0 F* C; m9 k8.3.1 抛出和捕捉 167
% d- m, G  h8 f+ n: W8.3.2 异常的辨识 168
. t3 H0 V( u0 ^+ Q' O/ ]' P$ k8.3.3 在计算器中的异常 169 / _$ p( L1 k/ ~
8.4 忠告 173 / q. B' K* o" j
8.5 练习 173 4 B" N2 D9 C, v  t! y1 N! B
& b# v/ F6 {) l& a+ o2 c$ \3 @3 V
第9章 源文件和程序 175
- m5 Q% B8 C1 n
  Z5 `4 @5 x* Z5 n# t9.1 分别编译 175
" w+ ^4 S0 r8 U+ Y+ q* W9.2 连接 176 8 h8 O/ `( |1 P; P4 n+ j! l* B
9.2.1 头文件 178 # h+ J' l* u' O$ {
9.2.2 标准库头文件 179 $ h4 N+ R/ B! K) n7 A
9.2.3 单一定义规则 180 8 L/ t( j5 Y/ N/ v
9.2.4 与非C++代码的连接 182 , A: @* G4 N9 i
9.2.5 连接与指向函数的指针 184
3 [& B, K% t' e  m5 l0 q9.3 使用头文件 184 : w) T( D: C7 r7 r- l
9.3.1 单一头文件 184 4 n1 q4 G: G( @% i$ H
9.3.2 多个头文件 187
+ `, X- f- a0 z% Y9.3.3 包含保护符 191
2 U8 q2 y7 @, E# V- j8 V9.4 程序 192
: [7 [8 W) x3 D* ]2 Y9.4.1 非局部变量的初始化 192
; q6 \. y) |" d, j# H( k5 W9.5 忠告 194   }. {7 y5 b, s% t2 l4 w2 A. w
9.6 练习 194
0 B2 c$ g. X; O" c- d( S9 A- P- u; a: t* Y& A0 f+ [
第二部分 抽象机制   F0 r: f/ D' v8 g/ q
- j' A0 {# ~) J" C% Z! u% ]* N
第10章 类 199
, u; `! w8 g) @+ h
. E4 g6 S5 B+ e1 j3 S6 G# j10.1 引言 199
# s5 ?' K( `. |10.2 类 199 4 U# j2 Q: I7 l* P6 S  Y
10.2.1 成员函数 200 . A' V9 S& m5 a
10.2.2 访问控制 201 / g: m" k4 \4 w2 t- n$ T
10.2.3 构造函数 202 : w' A1 c) Q7 T  y
10.2.4 静态成员 203
0 }" a  K9 U+ g: ]3 v6 Z, H10.2.5 类对象的复制 204
  v+ z* D! E' e# p/ K6 M( g10.2.6 常量成员函数 205
; `/ c, @7 H) O6 P$ e# w' @10.2.7 自引用 205 # }7 _( z3 r* r' x* r3 ]
10.2.8 结构和类 208 8 U; L8 a" ?: {7 T
10.2.9 在类内部的函数定义 210
2 n; J- j9 Y8 r! J: D* r& G; p10.3 高效的用户定义类型 210 ; v5 M2 j) [4 x$ M0 z/ M6 y
10.3.1 成员函数 212 " J" J7 L2 k3 I9 L
10.3.2 协助函数 214
0 h( \0 q! X! F5 U5 x10.3.3 重载的运算符 215 : f% ]- l; E. m, B7 d9 Z
10.3.4 具体类型的意义 215   E% U+ p( p: R8 H& Z* j
10.4 对象 216
' V4 @& ^) w2 t% z4 d# F10.4.1 析构函数 216
8 @0 P- w+ _  f9 n( w, f10.4.2 默认构造函数 217
* n+ M4 c; c' I) x& \  f10.4.3 构造和析构 218
0 ?9 i7 s+ ^8 y" x0 H) r10.4.4 局部变量 218
0 x/ ^, T  s' x$ B10.4.5 自由存储 220
: V" c/ Q; I5 b) e4 m! ]10.4.6 类对象作为成员 221 ' K4 \: x+ Q, ]" F1 w
10.4.7 数组 223
7 I0 n" }  q- v, l  r10.4.8 局部静态存储 224 1 Q% d/ {/ k  T
10.4.9 非局部存储 225
  ]( m! G! G2 Q( V9 D10.4.10 临时对象 226
3 i" H9 U+ g8 i1 q- x10.4.11 对象的放置 228 , @9 h7 g* P( w" O* X5 B  \
10.4.12 联合 229 7 ~" `9 G2 f* Q" q, ?6 p2 C, R  V9 f
10.5 忠告 230 3 y' y" C' u. d0 t4 X7 ~
10.6 练习 230 0 K7 z! |5 m% w" [0 Y7 Z6 a- E

7 k* K. O3 W+ V8 I) n8 q0 Z第11章 运算符重载 233
9 E. ?% y5 S. p% q
* c6 {. p% M, t" m0 j
11.1 引言 233
) |$ Q7 w7 E! F# a" T11.2 运算符函数 234 9 H& N, X1 F$ a: E. N
11.2.1 二元和一元运算符 235
0 o- E2 B2 }3 W11.2.2 运算符的预定义意义 236
1 E5 P2 y' l/ `* _) |6 q8 c/ G# v11.2.3 运算符和用户定义类型 236 5 S) _5 A# D, g5 U. |: p/ C/ H$ Z6 t4 g
11.2.4 名字空间里的运算符 237
8 D$ Z/ i6 k* M' J# Y11.3 一个复数类型 238
, K0 F+ l; k4 V' ]9 z  n" w# |2 M11.3.1 成员运算符和非成员运算符 238
& ?- \+ r+ t& ]/ {/ d6 ]11.3.2 混合模式算术 239 + E! r1 R8 w) Y7 D$ m
11.3.3 初始化 240   |; \, u8 S+ R
11.3.4 复制 241
' r7 H# c2 |% E' Q% \  o11.3.5 构造函数和转换 242
7 L) C+ F. O- N7 A( r  t' N11.3.6 文字量 243 * r& [0 p: E, ]7 a& i& G- r
11.3.7 另一些成员函数 243
: q# F6 o8 X; t% Y, z$ ]% \; ~% q11.3.8 协助函数 244 2 E+ v9 L1 E$ z& s2 l
11.4 转换运算符 245
% k8 \* Y+ L* D7 Y11.4.1 歧义性 246
6 \: k5 a. [3 X! q6 [11.5 友元 248
: S3 K2 a/ L/ G* ]/ `5 U11.5.1 友元的寻找 249 4 A8 |. m5 M$ y, q$ m
11.5.2 友元和成员 250
- V* y) g# d, y* @& M! F) t6 G11.6 大型对象 251 $ f* A  r/ g+ E; y
11.7 基本运算符 253
6 h( v/ ?, u/ S* \11.7.1 显式构造函数 253 4 ?, B. F3 v& _5 c
11.8 下标 255
/ l8 n0 }) |& l& Y+ y- ^11.9 函数调用 256
$ h( m1 H. Z7 c11.10 间接 257
& }, S) a- J& c11.11 增量和减量 259
! k3 b  Y/ ?4 C11.12 一个字符串类 260
% F# H9 X9 \4 {  s( H$ g11.13 忠告 265
. }2 L; r) {0 q/ Q" M2 t  G9 ~. S0 Y! {11.14 练习 265 * q7 o$ F" u5 L

! w& k) R8 j* M* P% ~第12章 派生类 268
2 ], y2 g- B0 t- U' [, f5 f1 k6 F) a  p* d- o7 S+ D
12.1 引言 268
$ O7 e7 Q' C% w/ Q& j3 H% a  n+ j12.2 派生类 269 : m% v# J" d- m8 c3 n% j
12.2.1 成员函数 271 1 Y+ j* T( z6 w& Z5 S. n4 z
12.2.2 构造函数和析构函数 272 6 }: v/ e: h" U( f; ]5 P) j, N
12.2.3 复制 273   W+ Q8 P1 D) k) h
12.2.4 类层次结构 273 9 u9 k+ k2 o, Y& c4 e
12.2.5 类型域 274 ( e4 Z& T7 h; X: M) I3 }" Z; ~; f- ?- u
12.2.6 虚函数 276
( U# ^' B7 a6 Y( q3 A5 |12.3 抽象类 278 9 y* R% }+ k* ?! j
12.4 类层次结构的设计 280
! E( b. X* A/ P3 W# W( r12.4.1 一个传统的层次结构 280
0 w: M3 O) f4 e+ n12.4.2 抽象类 283 6 {# y, Q  V0 ~1 W3 i% B" z( e3 t
12.4.3 其他实现方式 285 - Z% a! l; e* ]* D$ x! a
12.4.4 对象创建的局部化 287
( [( y5 z% T0 R% S12.5 类层次结构和抽象类 289
9 f, I% [3 h8 _$ Q12.6 忠告 289 6 N1 g5 y! f, i# O8 X7 N6 K
12.7 练习 289
7 J% D0 L% P1 ?! W. r! R) A, g" [- s+ v) z' j& G& R* G
第13章 模板 292
7 b# N' G  D, Q2 \( ]3 ^
1 S) T; `/ N' X/ r& w0 C13.1 引言 292
& p% B# B& j" [* l9 ?- d: k: W13.2 一个简单的String模板 293
: P! r. ~4 M+ d1 j3 `13.2.1 定义一个模板 294
+ b: }  e6 b8 [13.2.2 模板实例化 295
+ o( S" m8 G! _+ c13.2.3 模板参数 296
7 t6 n* |4 o3 M2 ~6 U7 C13.2.4 类型等价 296
- y. D- c; [9 M$ ]13.2.5 类型检查 297 1 W$ t8 j$ i; z6 C) [
13.3 函数模板 298
0 U* r; F( {: O/ {( Y13.3.1 函数模板的参数 299 ! u2 \# U' ~3 E- [% p- W- i9 A6 P
13.3.2 函数模板的重载 300 % Y) w+ P8 p' W. u( G
13.4 用模板参数描述策略 302 2 |+ E9 n- V# T
13.4.1 默认模板参数 303
5 {. p: H4 `# `8 c5 {13.5 专门化 304
& ~+ s% Z+ i; O* ^! }1 f13.5.1 专门化的顺序 306
1 q% l; x4 K3 ?) l# ?& [. D# N13.5.2 模板函数的专门化 307
" ~+ c/ W# l' D) k6 o13.6 派生和模板 308
& e8 A. Z. h; P13.6.1 参数化和继承 309
. A! D# _+ H/ V& s6 D, X' Q13.6.2 成员模板 310
; `, D% D% {% K7 h! E13.6.3 继承关系 311 - t9 T7 [% Y! M7 ~: F
13.7 源代码组织 312 ' j! @: ?3 l* h2 o. s
13.8 忠告 314
" W3 _& u% ]+ J3 O0 v13.9 练习 314 " P0 f# @5 ~6 ~- L
, W5 [; h7 q* _9 ]2 {
第14章 异常处理 316 + m+ ?& P0 @, B7 }1 n
- Q8 U  q2 c. P- b7 Q6 U
14.1 错误处理 316 ; l: J# }) q' @& n' Y
14.1.1 关于异常的其他观点 318 , i. [# n% @9 M$ q( R' V/ e. r
14.2 异常的结组 318 / @) l# x. j5 ^2 s: L) k  H" ?$ h
14.2.1 派生的异常 319 ) b7 }0 k- e5 h/ ?
14.2.2 多个异常的组合 321
7 t7 `7 n& ?0 j4 o8 u14.3 捕捉异常 321 1 g7 D& i# s* }* H
14.3.1 重新抛出 322
6 T. f/ V. D0 }9 x! _14.3.2 捕捉所有异常 322
/ n+ W3 b$ r" n* _& O2 t! w8 `14.4 资源管理 324 9 x, X8 ~6 f2 U9 p, a/ ?* B
14.4.1 构造函数和析构函数的使用 325 # P: `) o9 P$ S) P+ F
14.4.2 auto_ptr 326
8 T4 a1 u% A" F+ q4 U4 c14.4.3 告诫 328 # d% b0 o. o% S$ L, J" s2 v
14.4.4 异常和new 328 4 @, g; @" i9 V4 ?2 q% ?8 s4 W* r
14.4.5 资源耗尽 329
/ B* C6 ]. A( y6 X3 |14.4.6 构造函数里的异常 331
+ y! P6 |2 ], |9 c3 M' F- w14.4.7 析构函数里的异常 332
/ h9 u% o5 u$ F8 A14.5 不是错误的异常 333 9 F) f) m' _/ i- G6 x) k0 H
14.6 异常的描述 334 + {. T8 k  ?: S) B/ c. W
14.6.1 对异常描述的检查 335
: n( O8 o& F  q+ [14.6.2 未预期的异常 336
0 G) {* X* m9 a4 z& ]4 k: e+ m14.6.3 异常的映射 336
: q* D4 J9 X% y8 s3 p14.7 未捕捉的异常 338
; Z" _1 A; n. h14.8 异常和效率 339
: D# b, \6 C1 i+ e- `/ ?- y14.9 处理错误的其他方式 340
$ X/ P/ L& P# T4 n* |' K& F14.10 标准异常 342
- F# [1 e8 W- l2 r( s- C5 B14.11 忠告 344
" R8 K9 r& `) q* y14.12 练习 344 0 z; G& t, b& E5 Y' e2 p1 P- N% ^# Y/ R
4 P  p8 V  E" s; U" ^/ U
第15章 类层次结构 346
* L* M3 W$ R7 x( E) W. W! R
$ l7 k9 E- Q3 i8 t15.1 引言和概述 346
* Y+ f2 v9 }7 \: q* `+ V  @8 d15.2 多重继承 346
# h; M7 z5 i7 ?/ C# t* |! N4 v! y15.2.1 歧义性解析 348 ' c9 J, ], v9 [
15.2.2 继承和使用声明 349 8 F% t$ Q: i+ Y
15.2.3 重复的基类 350
2 c( i  o- Q9 R. D7 x# t15.2.4 虚基类 352 / i+ l( }  u6 l8 g3 z% X" m; `) d( H5 R
15.2.5 使用多重继承 354
/ o8 l) A4 V, N+ s+ {/ |15.3 访问控制 357 1 A! ~$ n* l1 q6 I
15.3.1 保护成员 359 8 ^! k4 q7 W# Y3 t# q* |
15.3.2 对基类的访问 360 * [% ]/ I0 Q: o: L+ C9 {; p2 l6 A
15.4 运行时类型信息 361 4 A8 h3 ?/ z2 {5 O# f# U
15.4.1 dynamic_cast 363
, g. n, e- v. S* N0 S. s15.4.2 在类层次结构中漫游 365 - h' G% q* ]1 J1 I4 x, {4 q
15.4.3 类对象的构造与析构 367 $ u, A9 _. U# c" M
15.4.4 typeid和扩展的类型信息 368
+ U5 k( M# m2 s) W7 j7 a15.4.5 RTTI的使用和误用 370 3 R# o# T- K8 m0 H
15.5 指向成员的指针 371
2 j% k6 h* B- Z$ W* f) T0 ~15.5.1 基类和派生类 373 " K. n' ?$ ~% e0 j  |7 B
15.6 自由存储 374 5 v- Z4 f7 l7 l1 @; f* z! m
15.6.1 数组分配 375
% o! Y* M9 C, J$ e# v7 C15.6.2 虚构造函数 376 ' e5 I3 q( ~) R/ m
15.7 忠告 377 2 j" R0 z; u- N
15.8 练习 377
9 b% p3 }  \" [6 L8 J) x2 k; }. C+ H; d5 F6 m
第三部分 标准库 4 E5 j' Z% W4 ~* w- _
1 B8 }+ i( r' Z/ ~' E5 I
第16章 库组织和容器 381
' j2 g$ F$ f0 w7 X  j$ Z6 V/ i: X

( J/ q, j7 k" J0 x5 c/ l" ~16.1 标准库的设计 381 $ h; Z8 _4 \, i8 X2 x
16.1.1 设计约束 382
0 p8 E" E2 W) ]# E7 B# s3 @16.1.2 标准库组织 383
% I/ h3 I, u4 L* A3 g6 Q( n) J, z16.1.3 语言支持 385
2 t3 x2 o$ G% q% x2 Q16.2 容器设计 386 6 w5 _$ k2 E8 G! C7 }  m
16.2.1 专门化的容器和迭代器 386
( {5 G  W  m/ e" U5 \16.2.2 有基类的容器 388
6 d3 F* z6 `% ~+ X16.2.3 STL容器 391
# X/ h% t5 q: D/ t+ ]6 ]16.3 向量 392 6 b, x5 P/ s( Q- m" W. X) Z
16.3.1 类型 393 2 n! ^" D  L0 |; e( h' C
16.3.2 迭代器 394
/ C, ^9 F! o- U& n3 h, V16.3.3 元素访问 395 4 Y4 y! a. ~0 J; U9 _
16.3.4 构造函数 396 2 \! f) B; W2 X! F
16.3.5 堆栈操作 399 2 C1 G' c' ~% F' C# Q
16.3.6 表操作 401 : K: R+ z, I8 I
16.3.7 元素定位 403
0 d# w: a" }1 D) e. @4 Q$ |* m16.3.8 大小和容量 404 8 G* S+ [2 o3 O( K! R  B
16.3.9 其他成员函数 406
- _9 i# x: q  S6 `# `& m9 f( j16.3.10 协助函数 406 " |$ [4 P: Y! b3 ~- |2 a; A4 S! F
16.3.11 vector[bool] 407
) G7 Q7 G6 V' K/ B) g. R5 T' ?" A6 z16.4 忠告 407
; j5 K; t1 p+ b/ c; Z16.5 练习 408 . W" O' z' n/ n: ^2 {

) w: A4 K$ q" y% V( O( |: v第17章 标准容器 409
* a& P+ q& B1 L! E8 q% R3 G0 V第18章 算法和函数对象 449 + f% B3 I* h' O# ]0 C/ s1 u
第19章 迭代器和分配器 485 ; \8 n! Z$ J- S$ P1 _
第20章 串 511
  V+ Z3 _1 b; W4 K" G1 T8 V4 e第21章 流 533
$ V5 X2 s4 x$ @* w第22章 数值 578

4 |7 m8 F: |7 z9 N
1 k  r: h8 Y' ^# t2 a: ]5 J第四部分 用C++ 做设计 " X$ O$ V" M' g/ `

- s' m& W" A- g; l8 G第23章 开发和设计 607
6 @* g% W- r2 W, c! |; I8 `第24章 设计和编程 635 3 v0 x7 @6 D3 F3 Y* L9 Y4 O. c- ~. a
第25章 类的作用 670

9 r7 f# ^# q( B! i; D8 K" b# ?6 i1 c( S5 c8 ]
附录和索引 2 X9 z+ H/ Z- C7 C  [
附录A 语法 695
% p1 T- I6 j1 d) y附录B 兼容性 713 ; J  @( @4 b+ L: w
附录C 技术细节 724 & t9 M* y& e+ Z# }2 i) Q
附录D 现场 759
- K9 u4 u0 K# k/ b' \9 e附录E 标准库的异常时安全性 815
2 v- B4 n7 q4 d: z1 d7 M索引 845
6 u9 ]9 p3 A3 ?$ J% b( I$ v6 q& o) h6 e6 H# {( z

3 d" E* D3 O% W) ]/ N5 w! [+ ]5 \
楼层
跳转到指定楼层
最佳答案
0 
累计签到:220 天
连续签到:1 天
鱼小鱼c 发表于 2016-12-2 09:32:49 | 显示全部楼层
感谢甲鱼哥

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

小甲鱼强烈推荐 上一条 /1 下一条

    移动客户端下载(未启用)
    微信公众号

小黑屋|手机版|Archiver|鱼C工作室 ( 粤ICP备11014136号

Copyright 2018 鱼C论坛 版权所有 All Rights Reserved.

Powered by Discuz! X3.1 Copyright
© 2001-2018 Comsenz Inc.    All Rights Reserved.

小黑屋|手机版|Archiver|鱼C工作室 ( 粤公网安备 44051102000370号 | 粤ICP备11014136号

GMT+8, 2018-4-21 21:48

快速回复 返回顶部 返回列表