QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 立即注册 | 找回密码

主题

帖子

荣誉

管理员

Rank: 40Rank: 40Rank: 40Rank: 40Rank: 40Rank: 40

技术值
查看: 1657|回复: 1

[C++] 【入门】《C++程序设计语言》

[复制链接]
最佳答案
192 
累计签到:2292 天
连续签到:7 天
小甲鱼 发表于 2016-12-1 23:19:12 16571 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册加入鱼C,享用更多服务吧^_^

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
TB1s0_5IpXXXXcWXpXXXXXXXXXX_!!0-item_pic.jpg_430x430q90.jpg
* Q4 P. |) K- z/ b
: O: i  X& C: O- w
书名:《C++程序设计语言》(特别版•十周年中文纪念版)9 n: Y, m5 s+ T/ a& |# z1 m4 m
作者:Bjarne Stroustrup
1 u2 e! @( [; a2 d5 \译者:裘宗燕 ; Y$ z6 @* R3 F, p, c
出版社: 机械工业出版社, H% d2 ]$ y  h7 i
出版年:2010年3月1日(第1版)" U- A5 \$ j, n6 z
定价:99.00元
9 p" H3 T, O, [4 {" G( _装帧:平装
8 Q/ s' N- ]# U" o0 }- |5 i& {. IISBN:9787111298854+ Q7 D' s5 G- {; |) [5 U

% [$ s8 T, `  z' f5 x购买链接:
+ S+ J* t7 T5 V2 l: K1 }
) G7 a1 Z+ ?: g8 V9 I; i2 E
) h3 l& t0 ~9 o6 A
亚马逊 -> 传送门, t. K6 ~2 e# B1 q9 f+ N
; I  t, j7 i; J. F
当当网 -> 传送门
  R! @- H6 y: n; ?) s5 V: V$ g5 @
! B/ J! b1 |2 ~4 W- r' U. {5 z: e0 M天猫 -> 传送门2 a6 O+ B; z4 v% Q5 G# C5 W
4 y4 z9 Y" }. G" W; ]. u5 t; N+ J
8 A1 K/ ^* t' s: A8 u$ N8 L
内容简介:! R' f, b: z+ u( c
7 @( e. @2 ^9 Z  o

0 F# H9 ^. [$ ?0 g  R& V6 ?
《C++程序设计语言》是在 C++ 语言和程序设计领域具有深远影响、畅销不衰的著作,由 C++ 语言的设计者编写,对 C++ 语言进行了最全面、最权威的论述,覆盖标准 C++ 以及由 C++ 所支持的关键性编程技术和设计技术。《C++程序设计语言》英文原版一经面世,即引起业内人士的高度评价和热烈欢迎,先后被翻译成德、希、匈、西、荷、法、日、俄、中、韩等近 20 种语言,数以百万计的程序员从中获益,是无可取代的 C++ 经典力作。/ {, E" [! P7 w+ T0 j( n1 I

$ W1 x0 M3 b6 J. f7 N) d) t  R在《C++程序设计语言》英文原版面世 10 年后的今天,特别奉上十周年中文纪念版,希望众多具有丰富实战经验的 C++ 开发人员能够温故而知新,印证学习心得,了解更加本质的 C++ 知识,让获得的理论应用得更加灵活,也期望新的 C++ 程序员从中认识到这本书的价值所在,从更高的起点出发,书写更加精彩的程序设计人生。
' L1 a# g2 J) }$ \" _+ _+ l
) g# {/ X: K& A4 a7 k! l4 L
* R9 ^8 u0 o2 H" T' L- u8 L8 }8 W  ]  C+ L; ]
目录:
0 h8 e* A- V2 D  w4 \  K) }% C& g5 u' W# S) G2 J% H* _


$ x3 d9 @  |7 F8 h: @% s, ?出版者的话
! m) Y9 ?7 E0 V专家指导委员会 + e5 p! [8 a& Y8 ~, C
中文版序 * {2 p4 h' \" B8 W; G: D; P
译者序
& w! {) X. l" t+ y# _2 ^) _9 |: @! T, ~. W* R
第2版序
- S" A( R1 i4 L$ x, ?4 I) J! j第1版序 7 }. l8 ?. b; o( V% Z
导 论 1 d- S9 q! T4 ~# Y  d

2 f# A4 c0 ]% o% |% s& ?6 D第1章 致读者 3
1 q% k: x0 v, y& c( b$ N2 `( |' O+ d
! q, ~" h* O2 t/ C4 ?5 p1.1 本书的结构 3
! \$ E, c0 N' l8 k8 |% e% @1.1.1 例子和参考 4   \3 }9 w+ w( k9 _
1.1.2 练习 5
2 s) i6 T5 ^5 W8 r1 C* b1 ^1.1.3 有关实现的注记 5 4 r8 X5 _7 Z% a0 U0 _  P1 L( P
1.2 学习C++ 6
: B0 }5 |0 b2 J7 i+ z4 u& K5 O1.3 C++ 的设计 7
% S& V( A4 `8 U1 f. A  U5 |1.3.1 效率和结构 8
5 Y5 \7 v% e7 v8 C1 K1.3.2 哲学注记 9 - L# k6 _0 a% T- T
1.4 历史注记 9
1 r9 Y9 `# J+ n" G; \$ K. }$ e8 s: A1.5 C++ 的使用 11
; H' I9 e# t8 l7 Y& ^) T1.6 C和C++ 12
; C6 m& w5 n$ u% }4 T1.6.1 给C程序员的建议 13 5 W2 Y. ]7 I, @+ d4 t  }
1.6.2 给C++程序员的建议 13
% Z8 z& Z5 d! b& q, P6 J1.7 有关在C++里编程的思考 14 8 N8 h; J6 y$ O7 r9 j  {
1.8 忠告 15
+ a9 n( H5 F$ i. e# }, B; [1.9 参考文献 16
3 f, _9 B5 i, T% \
8 g. S7 }$ W+ K5 j第2章 C++概览 19
3 E8 ]1 m) C) C
9 |- G$ J3 x( s# v2.1 为什么是C++ 19
$ q6 c  `6 Z; z9 ~& y' Q7 V. b2.2 程序设计范型 19
+ F/ ?+ h4 v  n7 }" P2.3 过程式程序设计 20 2 H- C# \" [5 X: G1 N1 o% x
2.3.1 变量和算术 21
8 y, e* v8 F: q  g2 r' y0 Y1 @" `6 k2 t2.3.2 检测和循环 22
; c( {  Q: p4 r2 H3 h$ c) z4 u) Q2.3.3 指针和数组 23 + A+ a" ?4 e1 v( o  ]7 R; ^' @
2.4 模块程序设计 23 9 f8 `) b( _/ }" G; ]3 E
2.4.1 分别编译 24
9 F- U2 J6 Q  q6 N" k2.4.2 异常处理 25
4 C* ^% q" E) u2.5 数据抽象 26
, a: J( S3 z3 a  f1 k2.5.1 定义类型的模块 27 ) J9 _% a  E2 @! g/ ^# M
2.5.2 用户定义类型 28
! Y1 u; q; ?, k  r2.5.3 具体类型 29 $ u  ?2 z7 `8 x: V4 v9 k8 t
2.5.4 抽象类型 31 * c6 ^* R  u3 p: X
2.5.5 虚函数 33
* `- \- d/ Z3 f* m" a4 U0 y2.6 面向对象的程序设计 33
: N6 K; L8 r* Y. K1 A2.6.1 具体类型的问题 33 : }. g& }4 H7 Z
2.6.2 类层次结构 34
6 X4 K% Z* K- Y" k9 S2.7 通用型程序设计 36 4 X6 k6 _$ @- K8 q) _, V3 ]: V( J
2.7.1 容器 36 8 o) m) Y& o( H
2.7.2 通用型算法 37
! j' A4 b; i9 Q6 J* X9 T! E2.8 附言 38
* p4 P6 Q# |" {! A, f# k. O% u% |2.9 忠告 39
6 }0 D$ g' }, J1 D1 m* k8 T# O0 K' j; W4 B" k2 F
第3章 标准库概览 40
0 t/ O1 P" i  k( [& |
7 u9 ^! w1 u8 `! M+ V3.1 引言 40
" E- c& s3 ^+ T# Z; F3.2 Hello, world! 40 ) c# {( j& a4 g
3.3 标准库名字空间 41 & i4 ^: _' Z: \, Q+ J: I% l" e5 e
3.4 输出 41 2 r0 a$ W3 X1 O; E
3.5 字符串 42
4 \4 \5 U8 {6 k, o. S" K$ B3.5.1 C风格的字符串 44
( T0 `1 h! s) Z8 v3.6 输入 44
# P4 L) a2 z$ B3.7 容器 46
, I0 }, o& p% x" D3.7.1 向量-vector 46 . Z# z6 m) p. I2 u- j. r8 ^
3.7.2 范围检查 47
9 u2 }* q  l7 ~) {: F8 u6 n5 E8 |3.7.3 表-list 48 # z/ {7 w7 C! [( V
3.7.4 映射-map 49
& d" R: U# I' L" X  P3.7.5 标准容器 49 / @, q7 I5 S0 l; L! M. H
3.8 算法 50
! Q4 m' Z2 |' C! v4 k: ]3.8.1 迭代器的使用 51
% y7 ?7 v8 M6 V2 a: d4 f3.8.2 迭代器类型 52 " [' u; F% c; C* ^1 Y- B
3.8.3 迭代器和I/O 53 ! C8 p: ^; N' X$ e/ A# I
3.8.4 遍历和谓词 54   u: t6 C! G. d8 N, q8 R
3.8.5 使用成员函数的算法 56 % X. i6 S6 t1 N- p0 M2 d( D. |
3.8.6 标准库算法 56
: ]% C0 U/ R, ]6 V2 p3.9 数学 57
8 V' M& @+ Z& q, E3.9.1 复数 57 4 m! \) P" y& b4 L
3.9.2 向量算术 57 & L6 W4 E/ w6 ?) i
3.9.3 基本数值支持 58 7 ?& j) u1 a3 @& o6 v* g+ K& Z- I, f
3.10 标准库功能 58
' F4 M5 Z1 {. v# j3.11 忠告 58
! C9 k6 U7 s, y. U1 l" {& m2 a* a1 r, {5 u9 f& h4 B
第一部分 基本功能
8 l% ?4 h' }) n- Q' y7 P 2 @  f: l5 R5 n. l) u* h3 t
第4章 类型和声明 63
7 {: Q5 n* P, f8 |: Z; d+ g' e4 R1 ]8 W
4.1 类型 63 + l  Z4 V! j$ }
4.1.1 基本类型 64
% s' u" H3 H4 F# x, ]0 c! K4.2 布尔量 64 + w1 `3 N* O3 l/ P; h. |
4.3 字符类型 65
. p0 n/ m# V' c; M$ F0 K4.3.1 字符文字量 66
+ B8 h' [2 n( y4.4 整数类型 66
4 ~8 U6 G& V& E7 x4.4.1 整数文字量 66 $ M" t$ w; A% F2 @  G. L5 ~) _
4.5 浮点类型 67 1 N( O5 \" D% d. N6 Z* w. h
4.5.1 浮点文字量 67
2 a4 S3 W6 p' @  {! I0 M4.6 大小 68
3 w6 F' e" p( O4.7 void 69
3 ~& y& c8 S. }% }# X$ p4.8 枚举 69 6 M; A; Q# o2 F4 c9 L
4.9 声明 71 3 C# @) [: o+ ~) a- m
4.9.1 声明的结构 72 / n  ]) \5 ~3 u
4.9.2 声明多个名字 73
* }  R2 ~4 a( H, X# C4 _1 Y+ m# i4.9.3 名字 73
+ n- |, h, s7 h" E& o/ E# f4.9.4 作用域 74 , p6 e: `. i7 o2 d8 ]* y
4.9.5 初始化 75
$ ~' Z# Y4 j# ^% C1 p9 M4.9.6 对象和左值 76 $ a0 @3 B; s8 K
4.9.7 typedef 76
5 \. {' H$ n) O4.10 忠告 77
* k" k. p8 Z& M1 j' x1 N$ Q! b- |4.11 练习 77 ! N2 ]+ M. j) K0 p6 ~7 ^1 p2 F

+ w+ S$ P+ K- M7 a, P第5章 指针、数组和结构 79

/ F4 C7 {% I8 T7 }8 V3 A/ V0 `/ j. q. u8 T
5.1 指针 79 - o& @6 c# t3 n! D1 Z/ h; c
5.1.1 零 80
. S! V" K6 w. |9 F7 K) f5 x  T: ~) s* k5.2 数组 80
1 \8 z$ u9 e) L5.2.1 数组初始化 80
; p" ]+ k% \) n, U1 |5.2.2 字符串文字量 81
, q: O% e* M2 b7 I5.3 到数组的指针 83 3 n$ ?* a9 q! b: D# c8 K  b
5.3.1 在数组里漫游 83 ( P& k/ D8 x  e" w. F2 V* ?5 o
5.4 常量 85
0 q, Z9 ^/ q' }# n5 C5.4.1 指针和常量 87
- ]+ k* W# p6 z5.5 引用 88
/ R6 v0 r* q; x6 l: v7 `9 A5.6 指向void的指针 90
. U0 b4 o5 t* P' ^/ O- I5.7 结构 91 1 w% |7 y/ i: M' U5 A  O0 [# h
5.7.1 类型等价 94 ) `" }6 H, T  h5 ~0 V) u
5.8 忠告 94
" n. T9 b4 K; x8 Z: T: R5.9 练习 94
( L$ o& T  T  Y8 c" j2 z
8 B2 @# I/ b% p2 B7 ?) _第6章 表达式和语句 96
) i' V4 m, D$ B3 ?2 d. ?) {+ A6 W  ^+ v& b1 s
6.1 一个桌面计算器 96
5 B% ?& \7 Y) x0 u! L, ?6 j6.1.1 分析器 96   d& B7 @" l* Y
6.1.2 输入函数 100
3 ]+ X  M) @  m" G6.1.3 低级输入 102 0 v( z2 k* Z2 p6 r, W* o! q0 B% d
6.1.4 错误处理 103 & d, W, Q, }! B; O9 H3 p
6.1.5 驱动程序 104
5 ~! }& r$ b) z: U$ J2 D" {6.1.6 头文件 104 6 Q' D3 e$ H( s
6.1.7 命令行参数 105
3 b5 d% T9 ]  h8 s" A6.1.8 有关风格的注记 106
7 i1 V. ?7 q9 i  W# O# o& I6.2 运算符概览 107
; u; ~% `" K4 K9 I2 j; Y/ u0 s6.2.1 结果 109
% W6 h/ X' ]; o6.2.2 求值顺序 110 ; o8 k* _" n7 W8 T( r
6.2.3 运算符优先级 110 : ^1 O& `9 F3 G) w9 x4 J
6.2.4 按位逻辑运算符 111
/ b5 ~1 s# @6 I: l" G6.2.5 增量和减量 112 0 S& S5 ]6 Y6 q3 k* [/ @) _; R0 k! f
6.2.6 自由存储 113
! a4 i2 {; F8 r2 I- {% w; u6.2.7 显式类型转换 116
1 P, C9 m# r3 f& W6.2.8 构造函数 117
: L6 i( Y: N6 I& N2 I0 e6.3 语句概览 118
2 s0 M" W! T8 u2 J+ v2 f* h6.3.1 声明作为语句 119 * K/ `" _- b& B
6.3.2 选择语句 119 # x& d/ w' c% k  C: X& T/ `
6.3.3 迭代语句 122 * r8 h5 D# ~" X8 |9 a' m5 m
6.3.4 goto 123 5 V- t& N3 S1 X6 N
6.4 注释和缩进编排 123
# W  y0 U+ I; f2 c( u6.5 忠告 125
# ?- L7 p, V' Q6 S4 |7 s/ `0 K5 A5 s6.6 练习 125
$ T% z2 [! ~" Z1 o1 e5 \+ x1 J; x/ H* `/ y1 B5 |
第7章 函数 128 9 U. X" ]+ s& M' L0 X

7 U& @& B  Q4 R# `" \9 k7.1 函数声明 128 9 ?  P4 D5 c/ k3 I5 ?* U7 C  V7 R
7.1.1 函数定义 128 ' b( O/ ~' q7 o
7.1.2 静态变量 129 * O" o3 p4 ?$ y5 }
7.2 参数传递 130
0 t" v. I% P! V! x7 C( V+ A7.2.1 数组参数 131
' X9 a5 D4 T$ r7.3 返回值 132
+ M6 F+ d  B& q1 L0 i$ o$ }7.4 重载函数名 133 - X# h7 f9 Q; ?' E  }$ Q- J
7.4.1 重载和返回类型 135
6 x4 k- G7 ?" L7.4.2 重载与作用域 135
$ Z+ N5 S( ?, x, M4 U2 `. Y9 W( `7.4.3 手工的歧义性解析 135 8 m: B) T* ~; N
7.4.4 多参数的解析 136 # H6 f: T$ e/ g) p
7.5 默认参数 137
" p) ~: `6 b7 @: W/ k7 [7.6 未确定数目的参数 138
+ d* h9 Y+ Q5 X. V$ K. V7.7 指向函数的指针 139 + Z0 J* ^+ h4 z  V3 w" e/ J/ M- n
7.8 宏 143 + }# Y9 i9 ?$ b
7.8.1 条件编译 145 7 G1 U4 v9 U' {3 n) W; f9 `$ |
7.9 忠告 145
# G! E# d  g0 P0 s" D3 k7.10 练习 146
# {* @0 f6 s' q5 z  m% ~: z+ T$ c( C8 o6 d1 Z
第8章 名字空间和异常 148
/ v) ~) ~/ v6 F" D# ?- y8 b  v" B
; G9 [" O9 k8 J* H9 t; d$ L, z2 a8.1 模块化和界面 148 / H( x8 y7 N8 j* {* Y' @7 N
8.2 名字空间 150 3 Z$ |4 R) ^& ~' }1 |  u8 S
8.2.1 带限定词的名字 151 + n& f- x* O& ]- Y
8.2.2 使用声明 152 " G( L) {: \; M
8.2.3 使用指令 153
7 ?0 ^0 n1 Z- ]) j2 }' u8.2.4 多重界面 154 + b' L' _4 @: }- s8 p& w
8.2.5 避免名字冲突 157
3 x; C; e$ q3 Y% A6 J8.2.6 名字查找 159 / x4 {% I/ D8 o6 Q7 {
8.2.7 名字空间别名 159
4 d/ W/ B+ S+ _8.2.8 名字空间组合 160 7 g# ?3 B/ l0 r1 w3 @5 g. a  i
8.2.9 名字空间和老代码 163 " }' H% t5 O! k; t
8.3 异常 166
  {, p+ z7 I4 R- w1 M' R* d0 O8.3.1 抛出和捕捉 167 * M; x% [2 A8 \6 ^; p
8.3.2 异常的辨识 168 ) I9 r7 n0 [; m7 B9 g8 C; Y
8.3.3 在计算器中的异常 169
: X  T/ g, V8 ?' a$ L3 @; k8.4 忠告 173
. U4 E; ~5 M0 }8 u* k2 g8.5 练习 173
# s! s  ~% e/ f/ v, t# y0 g  P. |  [$ b, |* @7 x
第9章 源文件和程序 175
+ c& O2 l. U- w! L
* V: ^- R2 Z+ G( z0 A( ]& q4 Z9.1 分别编译 175 . N5 z2 e, f8 j, k; y
9.2 连接 176 3 h5 F/ i+ \+ Z) w
9.2.1 头文件 178 ; E( t; d: V) `
9.2.2 标准库头文件 179 - ~/ P/ D( v7 h4 ]8 W- O
9.2.3 单一定义规则 180 ; Q6 q& N4 l3 t) n2 b+ U3 }
9.2.4 与非C++代码的连接 182 7 j& Q( S( y' j5 ~4 {6 [
9.2.5 连接与指向函数的指针 184 & W( F- o" `1 g5 J6 [* P
9.3 使用头文件 184 - q& w4 b8 U" M
9.3.1 单一头文件 184
  W: T7 s9 h8 t0 I' U9.3.2 多个头文件 187
/ l' S5 J& q$ b, l9.3.3 包含保护符 191 0 s+ k0 {& a4 o4 r5 w
9.4 程序 192 2 P. e! v0 n8 r
9.4.1 非局部变量的初始化 192
' r( @2 i, o5 N. t9.5 忠告 194
! t9 _" e5 p0 q7 {7 x* \! c! Z9.6 练习 194 : j! V* G: g( m: o) H! `  j

3 ?8 {+ |. t2 Y- F# F+ Y第二部分 抽象机制
" H+ @" V+ b' x3 e: r
6 Q, }+ u! |) M' T第10章 类 199
5 V, z% N& K) a/ [9 R) o5 e! E
# v; S; p3 O, `" T# ^10.1 引言 199 / I7 t' o+ r3 ]6 T1 d
10.2 类 199 + G4 E- x+ c! a$ V# u$ o
10.2.1 成员函数 200
2 g- K% f8 |, h0 Z/ Z10.2.2 访问控制 201 + z; M- E' K* ~. e# [
10.2.3 构造函数 202 & ?6 H3 ^* _- M2 I+ K& d, ]0 M# i
10.2.4 静态成员 203 8 u: Q+ Z3 z3 ~) y8 V. y
10.2.5 类对象的复制 204
3 g# l# T6 r! j. m! t; a10.2.6 常量成员函数 205 1 ?3 ^# n4 S/ e6 S$ N* L5 L9 J
10.2.7 自引用 205 6 o: d+ k6 F9 g" R' @
10.2.8 结构和类 208 9 T  `6 W! C  ^$ Q2 l6 z& d7 n
10.2.9 在类内部的函数定义 210 ! ^" e" h1 X5 q( _3 N" U
10.3 高效的用户定义类型 210
3 k; _! H: P5 R4 t10.3.1 成员函数 212 : k8 e  n! \7 d7 q) t+ ~
10.3.2 协助函数 214 : \7 D$ `* `+ u5 M# k- g- w
10.3.3 重载的运算符 215 . t  H5 J# M( U+ l5 _
10.3.4 具体类型的意义 215
* N1 @7 }8 S: b- O" j* G; f! h: r2 F! j10.4 对象 216
' Z4 i; @! p6 T- @4 K10.4.1 析构函数 216 , c) S: w4 y& Y4 `2 v1 r& x- |
10.4.2 默认构造函数 217 : W: c  V* g" [, P( `% U: `% b
10.4.3 构造和析构 218 : S; P# S- q1 t! z: I$ @2 Q7 Z
10.4.4 局部变量 218
' \5 K0 Y3 g, d4 |10.4.5 自由存储 220 / j1 E: h7 v) G" y& t
10.4.6 类对象作为成员 221 " \' S) f8 c* l1 K$ e( q# A# z" c- G
10.4.7 数组 223 # Y- o- z4 h8 {" G8 t
10.4.8 局部静态存储 224
5 Q( M& r5 U7 P, \10.4.9 非局部存储 225
* p' E# W# q& _' o10.4.10 临时对象 226 - L; w# T3 I  p- M, ]' T# P3 l
10.4.11 对象的放置 228 3 b/ ^& n  _$ N
10.4.12 联合 229 4 w" a, {! h- Q, d2 C2 v
10.5 忠告 230
0 Y7 u( w, Z) k  t& V1 s6 O10.6 练习 230 ) E4 {0 y1 W4 f

; x) f: j+ N$ K第11章 运算符重载 2339 T: E$ G: ]7 J+ q9 l/ f. H
* u8 d! z2 ?1 u& R3 T5 C" l
11.1 引言 233
) d  s$ x( i7 B/ k11.2 运算符函数 234
. }$ I( w8 x( l1 `9 ]11.2.1 二元和一元运算符 235 : m) n9 t5 R& @4 o  P
11.2.2 运算符的预定义意义 236 2 F2 l4 h5 d, d9 Z1 l- v! O  \
11.2.3 运算符和用户定义类型 236 # V# y& S  {7 C' d1 [
11.2.4 名字空间里的运算符 237 ! [- l$ l1 L3 [1 H; g
11.3 一个复数类型 238
; w  M+ g6 \, E, |3 m. D11.3.1 成员运算符和非成员运算符 238
" x2 S# l9 e$ T' ]5 x  H! U/ _% q11.3.2 混合模式算术 239
) D2 F8 B( ^8 a1 L$ R2 E- R( e11.3.3 初始化 240 6 A& D. {1 V, l  X3 |6 i7 g' W/ j% D
11.3.4 复制 241 ( L* W2 X0 M% J: `* v) V4 P* V
11.3.5 构造函数和转换 242 ; j1 x% [) ], x- r; C8 q
11.3.6 文字量 243
$ ~6 D9 B+ d. [' U11.3.7 另一些成员函数 243
! v3 Z. M8 f+ t8 A11.3.8 协助函数 244
8 h" ]9 |& R$ m: z) Y11.4 转换运算符 245
9 h% Q& m0 U% c0 p11.4.1 歧义性 246
" f9 z. v- ~* d5 l6 K- D11.5 友元 248 $ S; ^" N( t& i# V# b5 j
11.5.1 友元的寻找 249
$ L0 ~* C% d) a. f$ R+ {11.5.2 友元和成员 250
% q8 D* w, |. F4 j11.6 大型对象 251
$ m4 h1 f- F8 E9 L! l6 R* b, a11.7 基本运算符 253
" }1 ~* _& w, D7 T11.7.1 显式构造函数 253   O8 Q! h4 E  ~# o% X0 I
11.8 下标 255 3 a" ~5 {0 w: _, J" `! W( H
11.9 函数调用 256
8 O  x5 {& R, y0 g; G11.10 间接 257 9 I2 F) k/ l% h) L
11.11 增量和减量 259 0 B7 {; e$ c7 p7 b% h
11.12 一个字符串类 260 ! m+ [- M* [0 K3 {- O5 ^
11.13 忠告 265
1 y9 w/ T7 N/ `11.14 练习 265
, I, A: p. q6 h0 N1 _2 X- e; h+ Y3 F- M2 [4 x6 c
第12章 派生类 268
0 r0 U" ~. \, B( T1 h  H9 a/ z1 K: a: |- f9 T" \
12.1 引言 268 % X$ V/ @1 g; \, ~" Q
12.2 派生类 269 # C% t5 U6 y5 M, l. v  _
12.2.1 成员函数 271 / w: W0 L, [0 S/ z. l! M3 j
12.2.2 构造函数和析构函数 272 7 ~- P4 t/ Z8 T% l$ t) D
12.2.3 复制 273 3 P% t$ ~2 N% h; S7 f" ?
12.2.4 类层次结构 273 6 B! a  R; w+ G% p, f# J: M1 G
12.2.5 类型域 274 $ v0 \5 B! R1 {# B$ i
12.2.6 虚函数 276 & Y; f* |, \# E6 F# {
12.3 抽象类 278
# H  ]! i6 H4 n4 J6 J, s12.4 类层次结构的设计 280   C6 u% e, r9 o
12.4.1 一个传统的层次结构 280 4 n. Z6 p  o* ]% u0 m* }
12.4.2 抽象类 283
5 Q, S, Q" h: m+ w  S# M12.4.3 其他实现方式 285 ) u* l( S; I" \; |! F! T& g" t  F
12.4.4 对象创建的局部化 287
8 _: z3 X, K6 n12.5 类层次结构和抽象类 289 ' W% [; [& a  [9 Y6 R% z, ]5 N
12.6 忠告 289
, L4 O  _" ~0 V7 i& u  E# S, N12.7 练习 289
  I* A: B7 q$ X! V
( j( X1 Y; E: \# R( q+ q$ y7 U9 s第13章 模板 292 9 K+ g7 l/ K: e' e. c: k( E

! f: [# X7 U+ c13.1 引言 292
- C- X/ f6 a( u+ @# O4 d13.2 一个简单的String模板 293
- v$ b/ v! V+ s4 y: }13.2.1 定义一个模板 294
  U8 _7 a: a- S  i13.2.2 模板实例化 295
  ]% f8 R: e- g  K* u# {8 a13.2.3 模板参数 296
+ Q& G3 Y: Q+ C3 E# K, E- Z* c13.2.4 类型等价 296
! W% L! F' Q* b' K13.2.5 类型检查 297
3 i  v, U: p" I. m) f& d' E13.3 函数模板 298 0 L- ?% c; m2 M  [. M
13.3.1 函数模板的参数 299
. q. p, n- L; W' B, p13.3.2 函数模板的重载 300 ' N5 u& d' m. l( u! k  h& Y5 Q6 Z# T
13.4 用模板参数描述策略 302
; _* |" W5 n% h) |3 d8 v$ g13.4.1 默认模板参数 303 8 k9 e8 l% g$ ^/ `, {8 \
13.5 专门化 304
: \, U$ Z% c! G% m( m" q# z13.5.1 专门化的顺序 306 ( v3 a3 p, S, o
13.5.2 模板函数的专门化 307
6 y: l5 n" q0 E5 _2 Y5 {& f! z13.6 派生和模板 308
* a8 z- v# ~( U/ @0 i1 |13.6.1 参数化和继承 309 6 q* k, B3 |- n- Z; ^. ]1 ]
13.6.2 成员模板 310   C. z4 o" L( z9 @3 ~" L8 |0 x
13.6.3 继承关系 311 9 Z+ K- n3 A0 T, L
13.7 源代码组织 312
" p! Z- h+ T0 f13.8 忠告 314 . j9 q, `; i0 O3 u
13.9 练习 314
( H% e2 }+ H  q6 [) W6 R0 c2 B: `; `( H7 c. B: p
第14章 异常处理 316 ( a% h1 Z4 T6 D$ Y( Y

) \) w$ P2 H  U/ R) n- Z5 p14.1 错误处理 316
6 ]6 _. w. d8 _0 F14.1.1 关于异常的其他观点 318
+ C0 u9 a7 p' W% R# K14.2 异常的结组 318
( D2 z3 T; [1 F8 }14.2.1 派生的异常 319
) l- q; b# z1 a( F7 L- W! B& ^14.2.2 多个异常的组合 321 8 T; i+ I8 \3 {  h" {
14.3 捕捉异常 321
% u5 U. v9 N9 K# u; R3 O14.3.1 重新抛出 322
; J& t- g# b' G$ j& ~( l; E14.3.2 捕捉所有异常 322
  y. k# }' l0 `5 h14.4 资源管理 324 / R7 D( y4 v5 z* d( c3 ]$ D" v+ K
14.4.1 构造函数和析构函数的使用 325 & Y1 l0 }# e, N2 |
14.4.2 auto_ptr 326
7 W2 F. O9 i, Y- Q# M+ J" q14.4.3 告诫 328
" J3 _0 K+ }9 ]) C: |+ @! u; ]4 m5 X14.4.4 异常和new 328 9 ^3 Y2 U- i2 ?* N5 w; a
14.4.5 资源耗尽 329 % R8 |) K5 }0 D# e
14.4.6 构造函数里的异常 331 " m8 Y9 T5 q2 d8 n% x
14.4.7 析构函数里的异常 332
( x/ g0 H& [6 h1 D/ b" I& c14.5 不是错误的异常 333
" u" z* R% @( q14.6 异常的描述 334 8 M! A' u  U4 N* D
14.6.1 对异常描述的检查 335
1 }: f$ M& O# i7 G( x& a7 F14.6.2 未预期的异常 336
  ~, G: c7 S% b2 Y: T) x5 ]% w14.6.3 异常的映射 336 5 U$ l0 r! Y! u3 }1 {9 Q
14.7 未捕捉的异常 338
/ w* c2 n* W  v( w# V3 g2 \14.8 异常和效率 339 & u( ]1 I% R1 i
14.9 处理错误的其他方式 340
7 x: u' W* o% d  R+ w14.10 标准异常 342 + j* f& o, [' t7 a
14.11 忠告 344 ; Y7 G" ~" d  @
14.12 练习 344
# b5 B- e9 _$ I4 K( V1 _% a" J6 f0 U2 F
第15章 类层次结构 346
! n  D8 r2 M, l! S6 D. d' M
; n" v8 b( j" {1 J: y% @15.1 引言和概述 346 ( k* F7 R& R' I; H
15.2 多重继承 346
! H1 U# M; i2 w15.2.1 歧义性解析 348
: i. x( T! g  J: ^* [- _15.2.2 继承和使用声明 349
" I+ [( L' ?4 Y6 f3 E2 K9 |15.2.3 重复的基类 350 $ u3 X1 F4 h* m) ]
15.2.4 虚基类 352
: G7 Q* |$ ^1 o: h7 [' U5 i# |9 {15.2.5 使用多重继承 354
4 A4 T+ K, c. d& {. _9 r15.3 访问控制 357
/ b3 \" a( q+ C2 d" G15.3.1 保护成员 359
6 D$ g- k+ D9 x- D4 }- \15.3.2 对基类的访问 360
. v% W+ o( H# [15.4 运行时类型信息 361 6 L1 Y6 j% ?" K% ^. Y0 f* Z. y2 l& n
15.4.1 dynamic_cast 363
4 [$ C. E3 q. C$ G$ K8 L15.4.2 在类层次结构中漫游 365 ( ~4 \) \  n- Z/ h6 n7 x
15.4.3 类对象的构造与析构 367
! P" T9 J- E! E/ t( P! l  ?15.4.4 typeid和扩展的类型信息 368 6 A( W" X0 I  m0 D+ q
15.4.5 RTTI的使用和误用 370 % O  t" o" B( \6 j) A) R
15.5 指向成员的指针 371 % d4 V$ G* ~! \
15.5.1 基类和派生类 373 & l/ q( D5 ^& a$ |
15.6 自由存储 374 ' C+ S+ r/ T  f
15.6.1 数组分配 375 5 J" X, r( B. b0 ]
15.6.2 虚构造函数 376 0 w+ |- d1 V, V6 Y
15.7 忠告 377 7 |0 I6 f. F6 z. g% W2 O3 v
15.8 练习 377 / T  x3 Z. \; q

' I, q: K, b) B) s/ R2 ^# U第三部分 标准库 . d9 F& `1 N2 _; N- p
1 ~! }5 u6 }; t% e: Y7 V6 f/ G
第16章 库组织和容器 381 % A0 _* m, W4 I. k5 W, i2 Z
6 N3 v5 j4 j4 [. V" C* Q
16.1 标准库的设计 381 9 a3 O1 a1 d& Z$ Q6 B3 c
16.1.1 设计约束 382
7 Z3 N$ {  h9 \6 V5 Q16.1.2 标准库组织 383 ; W5 u3 [9 p; d
16.1.3 语言支持 385 7 x' T5 L4 e9 M
16.2 容器设计 386 . R2 q( Z6 r, e3 E$ W
16.2.1 专门化的容器和迭代器 386 . y: E9 Q4 U, t% ~
16.2.2 有基类的容器 388
+ e6 l" ^( V( R: G1 D, x16.2.3 STL容器 391 2 l' }1 e& W  }, O2 g  U  Z( {
16.3 向量 392
, f9 g6 b2 @2 u6 b% [8 q2 n+ D16.3.1 类型 393 : Y+ g2 J2 G3 F; v) H$ u# N
16.3.2 迭代器 394
! a) v/ h  h, D16.3.3 元素访问 395 ) I3 ?0 A: Z1 L7 i
16.3.4 构造函数 396 5 k4 a7 m" @: d2 y* \$ q4 a
16.3.5 堆栈操作 399 ( U9 W5 ^! C$ w$ o& G* ]! L
16.3.6 表操作 401 0 U4 M' @8 O) K! ^' [0 Q
16.3.7 元素定位 403 , l: Z, N- C+ ?: N/ \9 X& U* @
16.3.8 大小和容量 404
1 R% m" f# ?7 z# u16.3.9 其他成员函数 406 . X6 u0 @% L) k# w4 d/ L
16.3.10 协助函数 406 9 v0 _0 ^  s% U
16.3.11 vector[bool] 407
7 F! ^: G! d% g* p# D6 F, c16.4 忠告 407
+ Y% E8 Y( T8 ~$ s" |16.5 练习 408
, G* Y; O! l$ B+ e: M
  o: D% |% |2 r' Q第17章 标准容器 409 / H4 v# X4 _8 G
第18章 算法和函数对象 449 ) k' V7 b5 j1 C# {% [8 r* H8 a
第19章 迭代器和分配器 485
4 X$ q  u8 K6 f0 f5 w, ^! V第20章 串 511 4 |8 M, `+ |( H) R+ E
第21章 流 533 : U' o( p9 `. @  c
第22章 数值 578
, L- G* `+ x' n9 U
- ?# j9 e8 O/ E' L
第四部分 用C++ 做设计
) R+ r" @2 W! Z
! g* J2 d5 n" T( k
第23章 开发和设计 607
6 S  \$ N7 G; t6 N6 W% z第24章 设计和编程 635 5 `8 |2 k, x% t
第25章 类的作用 670

3 F7 O6 {4 M1 _# M- p! Q. x4 W3 m. F* `
附录和索引 $ l# j! M8 l1 d/ ~; I% u0 o$ N
附录A 语法 695 ! g7 V/ s6 r( |4 J
附录B 兼容性 713 ( _. t% F  a" W
附录C 技术细节 724
6 O2 r6 a, u8 B) z; b: d; x9 a5 _附录D 现场 759 $ B/ Q: ^# [/ Z
附录E 标准库的异常时安全性 815
) G; Z" `7 h) e. E5 p/ F! Q: q索引 845; M7 J& T, w( _: B+ ~) K
( S- e, ]4 O2 A- f
- T: o5 I0 D3 e
楼层
跳转到指定楼层
最佳答案
0 
累计签到:220 天
连续签到:1 天
鱼小鱼c 发表于 2016-12-2 09:32:49 | 显示全部楼层
感谢甲鱼哥

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

小甲鱼强烈推荐 上一条 /2 下一条

    移动客户端下载(未启用)
    微信公众号

小黑屋|手机版|Archiver|鱼C工作室 ( 粤ICP备11014136号

Copyright 2018 鱼C论坛 版权所有 All Rights Reserved.

Powered by Discuz! X3.1 Copyright
© 2001-2018 Comsenz Inc.    All Rights Reserved.

小黑屋|手机版|Archiver|鱼C工作室 ( 粤公网安备 44051102000370号 | 粤ICP备11014136号

GMT+8, 2018-1-23 21:54

快速回复 返回顶部 返回列表